Skoči na vsebino

NOVICA

242. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 16. 5. 2018 - Vlada RS je na 242. dopisni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Spremembe Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme

 

Vlada RS je sprejela Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev  izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.


Vlada RS je s Sklepom o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme določila zadevne deleže.


Na podlagi zahteve družbe INTERSEROH d.o.o., da je bil delež izpolnjevanja obveznosti ravnanja z OEEO za nosilca skupnega nosilca načrta ravnanja z OEEO določen napačno, je Ministrstvo za okolje in prostor podrobno preverilo vse osnove in celoten postopek določitve deležev za leto 2017. Preverjene so bile uradne evidence, na podlagi katerih so bili določeni deleži. Ugotovljeno je bilo, da je, zaradi medsebojne neusklajenosti uradnih evidenc, dejansko prišlo do napak pri določitvi deležev posameznih nosilcev skupnih načrtov. Vsi izračuni so bili opravljeni ponovno, na novo določeni deleži in pripravljen Sklep o spremembah Sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme.

 

Uvrstitev novega projekta v Načrt razvojnih programov za obdobje 2018-2021

 

V veljavni Načrt razvojnih programov 2018 – 2021  se skladno s prilogo uvrsti nov projekt: 2550-18-0013 Izgradnja HE na spodnji Savi – HE Mokrice.

     
Predlaga se odprtje novega projekta v Načrt razvojnih programov 2018 – 2021  zaradi pričetka gradnje objektov na podlagi Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, september 2017 Skladno z Uredbo o DPN za HE Mokrice so predvidene ureditve in aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice ter ukrepi in ureditve poplavne varnosti s pritoki akumulacijskega bazena HE Mokrice.


Vrednost celotne infrastrukture, ki vključuje tako energetski del kot tudi državne ureditve znaša      166.625.373 EUR in ga sestavlja državni infrastrukturni del, ki bo financiran preko proračuna RS v višino do 75.001.921 EUR energetski del, ki ga bo financiral koncesionar HESS d.o.o. v višini 88.147.442 EUR (brez DDV) in del, ki ga bo financiral koncesionar ELES v omrežje v višini 3.476.010  EUR (brez DDV).

 

Odgovor glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah

 

Vlada RS je sprejela odgovor na pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede saditve medovitih rastlin na javnih površinah.


Vlada RS se strinja s pobudo, da se v Sloveniji na javnih površinah posadi več avtohtonih medovitih rastlin, in z oceno, da lahko osebe javnega prava pripomorejo k čim večjem obsegu saditve teh rastlin pri urejanju svojih zemljišč oziroma urejanju okolice svojih objektov, s tem pa pozitivno vplivajo na populacijo čebel in posredno k večjemu kmetijskemu pridelku ter pridelavi medu.
Tematiko delno obravnava Uredba o zelenem javnem naročanju, ki velja za vse naročnike po zakonu, ki ureja javno naročanje ali zakonu, ki ureja javno naročanje na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev in ki zahteva upoštevanje okoljskih vidikov tudi pri naročanju (med drugim) vrtnarskih storitev, kmetijskih in drugih proizvodov ter opreme in strojev za vrtnarjenje. Med cilje, ki jih določa ta uredba, in ki jih morajo pri vsakem od oddanih javnih naročil dosegati javni naročniki in izvajalci naročil, sodi tudi zahteva, da delež medonosnih rastlin, ki so prilagojene lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 70 %, pri čemer ni dopustno naročati invazivnih tujerodnih vrst okrasnih rastlin, in da delež medonosnih rastlin, prilagojenih lokalnim razmeram gojenja, znaša najmanj 25 %.


Vlada ocenjuje, da že sedaj obstajajo pravila in instrumenti za doseganje ciljev, o katerih govori pobuda Državnega sveta RS, nadalje da ti mehanizmi obstajajo ne samo na vladni ravni, ampak zlasti na ravni lokalnih skupnosti, in da so ti mehanizmi oblikovani tako, da ne terjajo dodatnega zakonskega urejanja. Prav tako Vlada RS meni, da poziv t. i. dajalcem soglasij pri urejanju okolja k podpiranju saditvi avtohtonih medonosnih rastlin ni potreben, saj to kot opisano že terjajo predpisi, zato tega ni treba predlagati, ampak izvajati.

 

*   *   *