Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Evropska sredstva za izboljšanje Natura 2000 območja Ljubljansko barje

Ljubljana, 23. 3. 2018 – Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o podpori za projekt »Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja ‘PoLJUBA’«. Vrednost projekta znaša 4,31 milijona evrov, sofinanciran pa bo v vrednosti 4,12 milijona evrov, pri čemer bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Slovenija. Vodilni partner projekta je Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, drugi partnerji v projektu pa so Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije ter Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.

Projekt sledi izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in je eden od projektov v okviru prednostne usmeritve »6.2 Varovanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem NATURA 2000 in zelenimi infrastrukturami«. To je že šesti projekt z izdano odločitvijo o podpori v okviru te prednostne usmeritve, skupno pa predstavljajo približno tretjino vseh razpoložljivih sredstev. Cilj projekta je izboljšati stanje kvalifikacijskih habitatnih tipov in vrst na Natura 2000 območju Ljubljansko barje, pri čemer se bo z različnimi ukrepi neposredno izboljšalo stanje naravnega okolja in revitaliziralo kulturno krajino na 126 hektarjih površine.

 
S projektnimi aktivnostmi se bo na Ljubljanskem barju izboljšalo stanje treh habitatnih tipov (Travniki s prevladujočo stožko, Nižinski ekstenzivno gojeni travniki in Bazična nizka barja) in osmih vrst (strašničin mravljiščar, barjanski okarček, močvirska sklednica, Loeselova grezovka, koščični škratec, kosec, hribski urh in puščavnik). Stanje teh vrst se je zaradi različnih antropogenih dejavnikov, predvsem zaradi intenziviranja kmetijstva in spreminjanja hidroloških razmer, slabšalo.

 

V projektu bodo z namenom uveljavitve obravnavanim vrstam in habitatnim tipom primernega kmetovanja odkupljena kritična zemljišča oziroma bo na teh zemljiščih sklenjeno pogodbeno varstvo ali skrbništvo. Primerno kmetovanje se bo na teh površinah izvajalo z ustreznim časom in intenziteto košnje, s prepovedjo gnojenja, naselitvijo avtohtonih vrst itd. Sočasno z izvajanjem primernega kmetovanja se bo odstranjevalo tudi invazivne tujerodne vrste. Velik poudarek v projektu bo tudi na vzpostavitvi naravne barjanske hidrologije. Za močvirsko sklednico in hribskega urha bodo narejena manjša stoječa vodna telesa, za koščičnega škratca pa obnovljeni jarki. Za puščavnika bodo odkupljena habitatna drevesa.

 
Za namene interpretacije vsebin projekta bo vzpostavljena nova krožna pot na območju Rakove Jelše. Naravovarstveno zgledno urejene površine v okviru tega projekta bodo predvidoma urejene za obiskovalce Barja v projektu »Interpretacija biotske raznovrstnosti in dediščine kolišč na Ljubljanskem barju«, ki ga pripravlja Občina Ig.

 

*   *   *