Skoči na vsebino

NOVICA

164. redna seja Odbora Vlade RS za gospodarstvo

Ljubljana, 6. 3. 2018 - Odbor Vlade RS za gospodarstvo je na 164. redni seji obravnaval eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za Postojnski in Predjamski jamski sistem za leto 2018

 

Vlada RS je potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2018, vključno z načrtovanimi vlaganji v naravne vrednote v višini do največ 35 % koncesijske dajatve.

 
Poslovni načrt, ki ga je koncesionar predložil Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), temelji na koncesijski pogodbi, z dne 29. 8. 2008, katere sestavna dela sta tudi dolgoročni dvajsetletni program rabe naravnih vrednot in kratkoročni petletni program rabe naravnih vrednot, s katerima se določata naravovarstveno sprejemljiv obseg in način rabe naravnih vrednot.

 
V predloženem poslovnem načrtu za leto 2018 je na podlagi predvidenih projekcij prihodkov od rabe naravnih vrednot v višini dobrih 14,9 mio EUR predlagana akontacija koncesijske dajatve v višini 3 mio EUR. Vlaganja v naravne vrednote za leto 2018 so predlagana v višini dober 1 mio EUR, kar je 35 % akontacije koncesijske dajatve. Vlaganja v naravne vrednote v skladu z Uredbo o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem znašajo pri minimalni koncesijski dajatvi največ eno petino te dajatve. Ker pa je koncesijska dajatev višja od minimalne, lahko o višjem znesku vlaganj v naravne vrednote odloči vlada.
V programu vlaganj v naravne vrednote predstavlja ključno vlaganje v Promenado, in sicer je za obnovo in ureditev celotne Promenade, vključno z ureditvijo komunalne in druge infrastrukture pod ploščadjo predviden večletni projekt.

 
Predvidena višina vlaganj v letu 2018 znaša 727 tisoč EUR. Druga predvidena vlaganja so: investicijska vzdrževalna dela vzdolž celotne jamske železnice v višini 20 tisoč EUR, prenova električne povezave med Postojnsko jamo in transformatorsko postajo - 250 tisoč EUR, vzdrževanje elektroinštalacij vzdolž turistične poti Postojnske jame - 10 tisoč EUR, obnova in preplastitev dotrajanih delov pohodnih poti v Postojnski jami ter prenova zaščitnih mrež in ograj v Pivki jami - 20 tisoč EUR, širitev optičnih povezav po jamskem sistemu - 10 tisoč EUR. Za zavarovanje jamske infrastrukture je predvidenih 13 tisoč EUR.

 

*   *   *