Skoči na vsebino

NOVICA

231. dopisna seja Vlade RS

Ljubljana, 9. 2. 2018 - Vlada RS je na 231. dopisni seji obravnavala eno točko s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Mnenje Vlade RS o Predlogu Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve na območju Celjske kotline

 

Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o nujni sanaciji posledic čezmerne obremenitve na območju Celjske kotline.

 
Vlada se zaveda problematike sanacije degradiranega okolja, pri čemer meni, da je treba k reševanju te problematike na območju celotne Slovenije, torej tudi na območju Celjske kotline, pristopiti sistematično, z jasnimi končnimi cilji, metodologijami in postopki. Vlada podpira zahtevo po sanaciji degradiranih območij, obenem pa nasprotuje sprejemu predlaganega zakona za posamičen primer. Takšen pristop namreč ruši veljavno sistemsko ureditev na področju sanacije degradiranega okolja in jo v pomembnih vidikih poslabšuje, pri čemer ne vsebuje nobenih novih rešitev in seveda tudi ne sistemskih rešitev za bodoče primere reševanja problematike sanacije v preteklosti onesnaženih območij. Zakon je v vrsti predlaganih rešitev tudi neizvršljiv ali pa je izvršljivost povezana z dodatnimi predpisi in ukrepi, ki pa jih zakon ne predvideva. Predlagani zakon vzpostavlja tudi dvojno pravno ureditev tega področja.

 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) med drugim ureja problematiko sanacije degradiranega okolja. V skladu z ZVO-1 lahko vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom določi kot degradirano okolje, če je na podlagi meril razvrščeno v razred ali stopnjo največje obremenjenosti ali kadar obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali več predpisanih alarmnih vrednosti, in v sodelovanju z občino, na območju katere je degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju.

 
Na tej navedeni podlagi je vlada že leta 2007 sprejela Odlok o območjih največje obremenjenosti okolja in program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, leta 2017 pa sedem odlokov o načrtih za kakovost zraka na območjih Mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Murska Sobota, Novo mesto, Celje in na območju Zasavskih občin.

 

*   *   *