Skoči na vsebino

NOVICA

163. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 11. 1. 2018 - Vlada RS je na 163. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Predlog Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Slovenije

 

Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o prenehanju veljavnosti Zakona o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu RS  (ZRZECEP).  Cilj predlaganega zakona je uskladitev območja z razsodbo arbitražnega sodišča v Haagu glede meje med Slovenijo in Hrvaško, s čimer se udejanja razsodba arbitražnega sodišča. Zakon razveljavlja Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu Republike Slovenije ter določbo četrtega odstavka 13. člena Pomorskega zakonika. Z razsodbo arbitražnega sodišča je glede meje med Slovenijo in Hrvaško  nastalo novo pravno stanje, ki ga je treba upoštevati in izvesti ustrezne spremembe v pravnem redu Slovenije.

 
Slovenija je leta 2005 sprejela in uveljavila Zakon o razglasitvi zaščitne ekološke cone in epikontinentalnem pasu s ciljem ravnati aktivno kot jadranska država in vzpostaviti učinkovite ukrepe za ohranitev celovitega morskega ekosistema Jadranskega morja, slovenskih teritorialnih voda in obalnih območij. Zaščitna ekološka cona ni skladna z razsodbo arbitražnega sodišča, zato se ta zakon razveljavlja.
Zaradi novega pravnega stanja je postala brezpredmetna tudi določba četrtega odstavka 13. člena Pomorskega zakonika, ki določa, da je zunanja meja teritorialnega morja tudi državna meja Slovenije, zato se jo črta.

 
Predlog Zakona o ohranjanju narave

 

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku. Končna razsodba  arbitražnega sodišča ima posledice tudi za predpise, ki določajo meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij. Cilj predlaganega zakona je uskladitev teh območij z razsodbo. Nujni postopek obravnave zakona je utemeljen s tem, da morata pogodbenici v šestih mesecih po sprejetju razsodbe ukreniti vse potrebno za njeno izvajanje.

 
Dopolnitev zakona daje podlago za enostavnejši in s tem krajši postopek izdaje podzakonskih predpisov in s tem za hitrejšo uskladitev meje posebnih varstvenih območij (Natura 2000), ekološko pomembnih območij in zavarovanih območij z evidenco državne meje, in sicer brez izvedbe postopka pridobitve predhodnega mnenja samoupravnih lokalnih skupnosti in seznanitve javnosti s predlagano spremembo akta o ustanovitvi ožjega oziroma širšega zavarovanega območja.

 
Prvo vmesno poročilo o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov

 

Vlada RS se je seznanila s Prvim vmesnim poročilom o delovanju Medresorske delovne skupine za reševanje prostorske problematike Romov.

 
Medresorska delovna skupina se je do sedaj sestala na štirih sestankih, njen cilj je predvsem izboljšanje bivalnih razmer v romskih naseljih. V okviru dela Medresorske delovne skupine so bile opravljene naslednje naloge:
- za potrebe priprave Pregleda stanja prostorske problematike po posameznih romskih naseljih v Sloveniji so bili do sedaj zbrani podatki o romskih naseljih ažurirani s pomočjo vprašalnika za občine ter s podatki, ki so dostopni iz javnih evidenc. Izdelana je evidenca romskih naselij in zbrani so podatki o prostorski problematiki po posameznih romskih naseljih v Sloveniji. V prihodnje je treba z zbiranjem podatkov glede prostorske problematike po posameznih romskih naseljih v Sloveniji nadaljevati, zbrani podatki pa so podlaga za pripravo kakovostnih ukrepov ter za spremljanje in poročanje o uspešnosti reševanja prostorske problematike Romov;
- za potrebe priprave Pregleda in analize dobrih praks urejanja prostorske problematike in bivalnih razmer Romov je skupina  z namenom, da pridobi čim več predlogov in izkušenj o pozitivno sprejetih ukrepih, pripravila vprašalnik o praksah urejanja romskih naselij in ga posredovala občinam. Z vprašanji so se želeli pridobiti predvsem pozitivni primeri reševanja posameznih izzivov in ne le primeri celovitega urejanja romskih naselij, ter  morebitni predlogi ukrepov (na primer zakonodajnih, organizacijskih in finančnih), ki bi po mnenju občin proces urejanja romskih naselij olajšali in pospešili;
- za potrebe priprave predloga ukrepov (na primer zakonodajnih, organizacijskih in finančnih) za ureditev prostorske problematike in izboljšanje bivalnih razmer Romov so bili ponovno evidentirani predlogi za spremembe in dopolnitve veljavne zakonodaje, ki bi lahko prispevali k večji učinkovitosti pri izvajanju ukrepov za izboljšanje stanovanjskih pogojev Romov in jih predlagajo občine, združenja občin in drugi v različnih postopkih (ob obravnavi predloga Nacionalnega programa ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, ob obravnavi osnutka sprememb in dopolnitev Zakona o romski skupnosti v Sloveniji) ter pripravljen pregled relevantnih programov in projektov za Rome znotraj EU, ki so se izvajali in se še izvajajo, ter bi bili lahko implementirani tudi pri nas.
Na podlagi vseh zbranih podatkov bodo evidentirani značilni pojavi pri urejanju romskih naselij ter zanje predlagane možne rešitve in ukrepi, ki so potrebni, da bodo Romom zagotovljeni primerljivi stanovanjski pogoji. Predlogi ukrepov še niso oblikovani.
Medresorska delovna skupina bo delovala najkasneje do 31. 5. 2018.

 

*   *   *