Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

MOP izdal priročnik Univerzalna stanovanjska graditev

Ljubljana, 9. 1. 2018 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je izdalo priročnik, s katerim nagovarja vse posameznike in organizacije, ki lahko kakorkoli pripomorejo k izboljševanju dostopnosti objektov in prostorskih ureditev. Gradivo je namenjeno ozaveščanju in pomenu dostopnosti za kakovost bivanja in zagotavljanje dolgotrajne vrednosti grajenega okolja ter izobraževanju projektantov, lastnikov, investitorjev ter drugih javnih in zasebnih udeležencev na področju graditve in urejanja prostora, da bodo lahko univerzalno dostopnost učinkovito, pravočasno in kakovostno vključevali v svoje rešitve in ravnanja.

S priročnikom sledimo Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov pa tudi drugim pravnim zavezam, ki določajo, da so invalidi in drugi funkcionalno ovirani enakopravni z drugimi uporabniki prostora in storitev (Ustava Republike Slovenije, Zakon o izenačevanju možnosti invalidov). Države, ki so podpisnice omenjene konvencije, so med drugim zavezane k sprejemanju ustreznih ukrepov za izboljšanje dostopnosti objektov. Med take ukrepe sodi tudi »izobraževanje vseh, ki jih zadeva urejanje dostopnosti, s katero se srečujejo invalidi« (Konvencija o pravicah invalidov, 2008). Ta priročnik je namenjen izobraževanju strokovne in laične javnosti, ki so vključene v stanovanjsko graditev ter širjenju razumevanja pomena univerzalne dostopnosti grajenega okolja.

 
Ministrstvo se z omenjenim priročnikom pridružuje tudi prizadevanjem za to, da se koncept invalidnosti razširi in s tem prizna, da se število ljudi z različnimi oviranostmi, ki posameznika trajno ali začasno omejujejo pri rabi prostora, vztrajno povečuje. V skupino funkcionalno oviranih prištevamo tako invalide, to je osebe s statusom invalida, kot tudi vse ljudi z različnimi oblikami oviranosti, ki na podlagi slovenske zakonodaje nimajo statusa invalida, vendar se v vsakdanjem življenju prav tako soočajo s številnimi ovirami. Teh je več kot invalidov, mednje sodijo na primer starejši, družine z majhnimi otroki, poškodovani, dolgotrajno bolni in podobno. V Evropi naj bi bilo na različne načine oviranih kar 80 milijonov ljudi (European accessibility act, 2017). Na rast števila oviranih oseb vplivata predvsem staranje družbe in širjenje kroničnih bolezni. Zavest o tem, da oviranost lahko prizadene vsakogar (angl. disability is universal), vpliva na to, da je zagotavljanje univerzalne dostopnosti grajenega okolja postalo pomemben cilj graditve in urejanja prostora.
Med cilji še enega mednarodno pomembnega dokumenta v zvezi z dostopnostjo, Evropske strategije dostopnosti 2010-202,je tudi »ozaveščanje o pristopu 'oblikovanje za vse' za izdelke, storitve in okolje« (Evropska komisija, 2010), kar priročnik obravnava v prvem delu, kjer so predstavljene definicije univerzalnega oblikovanja oziroma oblikovanja za vse.

 
Priročnik prispeva tudi k izpolnjevanju ciljev Nacionalnega stanovanjskega programa 2015-2025,kjer je med drugim navedeno, da je zaradi spreminjanja življenjskih navad, ki vplivajo na spreminjanje bivalnega standarda in funkcionalnosti stanovanj, pomembno, da se v procesu načrtovanja in gradnje stanovanj posebna pozornost nameni ozaveščanju in informiranju o pomenu kakovosti in večje funkcionalnosti stanovanj. Ob tem Nacionalni stanovanjski program 2015-2025 izpostavlja tudi funkcionalnost stanovanj za osebe s posebnimi potrebami.

 

*   *   *

 

 Priročnik Univerzalna stanovanjska graditev