Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Odobritev evropskih kohezijskih sredstev za Natura 2000 projekta Gorička krajina in Mala barja

Ljubljana, 22. 12. 2017 – Projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« in Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« bosta prejela finančno podporo Evropske unije. Vrednost prvega projekta znaša 1,78 milijona evrov, vrednost drugega pa 1,96 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Slovenija. Projekta sledita izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in sodita med prednostne projekte za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Gre za četrto in peto odobritev finančnega prispevka iz prednostne naložbe Varovanje in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. Do zdaj je bilo na tej prednostni naložbi odobrenih približno 27 % razpoložljivih sredstev.

Cilj projekta Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem – »Gorička krajina« je izboljšati stanje treh ciljnih habitatnih tipov in desetih vrst na Natura 2000 območju Goričkega. Z različnimi ukrepi se bo izboljšalo stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na 187 hektarjih površine. 

 

V okviru projekta se bo z ustrezno košnjo izboljšalo stanje ohranjenosti travniških habitatnih tipov in s tem tudi habitat za metulja strašničnega in temnega mravljiščarja. Za hrošča puščavnika se bo ohranjalo stare glavate vrbe in sadilo nove. Z obročkanjem dreves se bo vzpostavil ustrezen habitat za škrlatnega kukuja, z ustrezno osvetlitvijo objektov pa za navadnega netopirja. Za dolgokrilega netopirja se bodo izvedle čistilne akcije odstranjevanja gvana na podstrešjih različnih objektov. Obnovilo se bo visokodebelne sadovnjake, vzpostavilo mejice in lovne preže za izboljšanje habitata velikega skovika. Izboljšan bo tudi habitat hribskega škrjanca.

 

Vodilni partner projekta je Javni zavod Krajinski park Goričko. Druga partnerja v projektu sta Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – zavod Murska Sobota.

 

Cilj projekta Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem – »Mala barja - Marja« je izboljšati stanja ohranjenosti treh evropsko pomembnih habitatnih tipov (bazična nizka barja, prehodna barja in travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih in glineno-muljastih tleh) in dveh vrst (barjanski okarček in Loeselova grezovka) na skupno desetih Natura 2000 območjih v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem. Projekt bo izboljšal stanje življenjskega prostora evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na 65 hektarjih površine.

 

V projektu se bo z odkupom zemljišč in vzpostavitvijo skrbništva ter pogodbenega varstva omogočilo ustrezno upravljanje na površinah z navedenimi habitatnimi tipi in vrstami. Z ukrepi odstranjevanja zarasti, odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst in vzpostavitvijo primerne kmetijske prakse se bo izboljšalo stanje ohranjenosti ciljnih habitatnih tipov in vrst. Z izboljšanjem vodnega režima in odstranitvijo večje zarasti se bo omogočilo obnovitev HT in habitatov vrst.

 

Vodilni partner projekta je Zavod RS za varstvo narave. Ostali partnerji v projektu so Občina Trzin, Občina Bled, Občina Logatec in PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče.

 

Projekta sledita izhodiščem Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020 in sodita med prednostne projekte za izvedbo v okviru Programa upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020). Gre za četrto in peto odobritev finančnega prispevka iz prednostne naložbe 6.2 Varovanje in obnova biotske raznovrstnosti in tal ter spodbujanje ekosistemskih storitev, vključno z omrežjem Natura 2000 in zelenimi infrastrukturami. Do zdaj je bilo na tej prednostni naložbi odobrenih približno 27 % razpoložljivih sredstev.


*   *   *