Skoči na vsebino

NOVICA

159. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 7. 12. 2017 - Vlada RS je na 159. redni seji obravnavala tri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Uredba o DPN za državno cesto Maline – MMP Metlika in priključka Črnomelj jug

 

Vlada RS je izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug.

 
Uredba, s katero vlada v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) sprejme državni prostorski načrt, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
V državnem prostorskem načrtu, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora.
Načrtovane prostorske ureditve so:

 
 - hitra cesta na odseku od Malin do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug z vsemi objekti in ureditvami, potrebnimi za njeno nemoteno delovanje,
 - povezovalna cesta Maline–Dole,
 - povezovalna cesta Metlika sever in povezovalna cesta Metlika jug
 - dostopna cesta Mestni Log,
 - povezovalna cesta Semič,
 - obvozna cesta Semič
 - dostopna cesta PSC Vrtača,
 - povezovalna cesta Črnomelj sever,
 - povezovalna cesta Črnomelj jug,
 - spremljajoče ureditve: odstranitve objektov, ureditve obcestnega prostora, rekultivacije zemljišč, ureditve in prestavitve obstoječih vodotokov,
 - prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture inokoljevarstveni ukrepi.

 


Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti pri zbiranju in obdelavi odpadne električne in elektronske opreme

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske (EE) opreme za leto 2017 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme (OEEO). Skupni deleži nastale in zbrane OEEO, za katero morajo nosilci skupnih načrtov ravnanja z OEEO za leto 2017 izpolniti obveznost zagotovitve zbiranje in obdelave so naslednji: Interseroh 22,16 %, Recikel 0,07 %, Slopak 8,58 %, Trigana 8,77 % in Zeos 60,42 %.

 
V skladu z Uredbo o OEEO mora proizvajalec EE opreme na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane OEEO. Proizvajalec lahko navedeno obveznost izpolnjuje samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci, tako da pristopi k izvajanju skupnega načrta ravnanja z OEEO, s katerim nosilec skupnega načrta v njihovem imenu zagotavlja njihove obveznosti. Proizvajalec mora zbiranje in obdelavo zagotoviti za delež zbrane OEEO, ki je enak njegovemu deležu EE opreme, v skupni količini EE opreme, ki je bila v RS dana na trg v posameznem koledarskem letu in se določi na podlagi uredbe. Deleži se določijo v odstotkih ob upoštevanju razredov in podrazredov EE opreme, ki jo proizvajalci dajejo na trg, ob upoštevanju vseh načrtov in skupnih načrtov, vpisanih v evidenco načrtov ravnanja z OEEO, ki jo v okviru registra varstva okolja vodi Ministrstvo za okolje in prostor.
 
Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s problematiko visokih cen nepremičnin v Sloveniji

 

Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi s problematiko visokih cen nepremičnin v Sloveniji.
Vlada odgovarja, da je bila za pripravo in izvedbo ukrepov za izboljšanje stanovanjske problematike mladih ustanovljena Delovna skupina za mlade za izvedbo pilotnih projektov, predvidenih v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025. V okviru Delovne skupine za mlade se trenutno izvajata dva pilotna projekta sistemskih rešitev za reševanje stanovanjskega problema mladih in mladih družin, ki prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje ter sistemske rešitve za zagotavljanje stanovanjskih skupnosti za mlade.

 

Stanovanjski sklad RS (SSRS) v okviru prostih kapacitet in v sodelovanju z Občino Idrija, zagotavlja trinajst stanovanj za pilotni projekt, kjer se na podlagi Javnega razpisa za oddajo stanovanj - najem za mlade in dokumentacije usklajene na delovni skupini, preverja interes mladih za najem. Stanovanja so na lokacijah Borovnica, Kranj, Novo mesto, Maribor, Jesenice, Ljubljana in Idrija in so funkcionalno opremljena, najemnina je neprofitna. Možen je posamični in skupinski najem. Ciljna skupina so mlade osebe do 29. leta, ki prvič rešujejo stanovanjski problem in so popolnoma poslovno sposobne osebe.

 
Vlada RS je v oktobru 2017 sprejela sklep, na podlagi katerega bo SSRS pridobil v Ljubljani v last zemljišča, na katerih bo pripravil in realiziral pilotni projekt, ki bo namenjen predvsem preverjanju poslovnega modela Skupnosti za mlade, ki bo osnova za pripravo stalnih modelov financiranja in sodelovanja ter določitve pogojev bivalnih skupnosti mladih na osnovi ugotovljenih dejanskih potreb.

 
Stanovanjska problematika se lahko rešuje tudi skozi stanovanjske zadruge, kot eno izmed načinov reševanja stanovanjske problematike, ki bi lahko prispevala k doseganju zastavljenih ciljev za izboljšanje stanovanjske oskrbe. V ta namen se je oblikovala projektna skupina, ki bo izvedla pilotni projekt ustanovitve stanovanjske zadruge. Namenjena je pridobivanju izkušenj za izvajanje podobnih projektov v prihodnosti ter pripravi zakonske ureditve za ustanavljanje stanovanjskih zadrug. Namen pilotnega projekta ustanovitve stanovanjske zadruge je predvsem na podlagi pilota oblikovati načelno stališče do njihovega ustanavljanja, načinu njihovega delovanja in obliki ter obsegu ugodnosti, ki naj bi jih bile deležne s strani javnega sektorja, to je države in lokalnih skupnosti.

 
Osnutek izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje je skupaj s prioritetnimi razvojnimi območji za namen stanovanjske oskrbe (PROSO) objavljen na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor. Ena od ključnih sprememb glede dostopnosti stanovanj je želja po vpeljavi stanovanjskega dodatka z namenom, da se zagotovi transparentnost nad uporabo javnih sredstev in pravičnejše urejanje pravic do uporabe javnih najemnih stanovanj za vse prebivalce.

 

*   *   *