Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrica Irena Majcen si je v Posavju ogledala izvajanje protipoplavnih ukrepov

Cerklje ob Krki, Kostanjevica, Krška vas, Malence, Mokrice, Brestanica, Krško, Sremič, 6. 12. 2017 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen si je v okviru dvodnevnega regijskega obiska Vlade RS v Zasavju in Posavju, drugi dan v Posavju ogledala letališče Cerklje ob Krki, izvedene protipoplavne ukrepe v Kostanjevici, Krški vasi, Malencah in HE Mokrice ter obiskala Termoelektrarno Brestanica. Udeležila se je tudi delovnega posveta vlade in zaključnega srečanja – Regionalnega razvojnega dialoga za Posavje. Državna sekretarka Lidija Stebernak se je udeležila posveta z gospodarstveniki, v organizaciji Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v Sremiču.

Ministrica Irena Majcen je pri ogledu protipoplavnih del v Kostanjevici na Krki povedala, da je »MOP pristopil k izvedbi protipoplavnega ukrepa, in sicer izgradnjo zemeljskega nasipa namesto zidu. Na tem mestu je namreč dostop do nekaterih parcel, ki ga je treba ohraniti.« Na vodotoku Krke so se prav tako izvedle določene aktivnosti, kot je na primer čiščenje brežin in struge, v spomladanskem času se bodo nadaljevala tudi z utrjevanjem brežine, večja protipoplavna varnost pa se bo zagotavljala z deli pri HE Mokrice.

 
Ministrica si je kasneje ogledala območje, kjer se ureja protipoplavna zaščita Krške vasi. Del kjer se že gradijo nasipi in del kjer se gradi protipoplavni zid ter retenzijske površine s črpališčem. Ogledala si je tudi dela v Velikih Malencah pri Globoškem potoku in območje ob reki Sotli, kjer se urejajo zaščite reke Sotle ter razmejitve med ureditvami v državnem prostorskem načrtu (DPN) Mokrice, izven DPN in projekt FRISCO. V letu 2018 se načrtuje pridobitev dopolnitve gradbenega dovoljenja ter izvedba ureditev na desnem bregu reke Krke in na Globoškem potoku v obsegu izgradnje: poplavno varnostni zid v Krški vasi – desni breg in ob Globoškem potoku, prav tako desni breg, izvedba poplavno varnostnih nasipov ob Globoškem potoku – levi breg, izvedba premostitvenega objekta, rekonstrukcija obstoječega premostitvenega objekta ter rekonstrukcija ceste na območju poplavno varnostnih ureditev. Vsa dela naj bi bila zaključena predvidoma poleti naslednje leto. Celotna investicijska vrednost izgradnje celovite poplavno varnostne ureditve na tem območju, vključno s poglabljanjem reke Krke in Save je ocenjena v višini 5,1 mio EUR.

 
V popoldanskem času je ministrica obiskala in si ogledala Termoelektrarno Brestanico. Predstavniki termoelektrarne so ministrici predstavili njeno delovanje, pogovor pa je tekel tudi o izvajanju obratovalnega monitoringa emisij v zrak.

 

 

 

*   *   *