Skoči na vsebino

NOVICA

Akciji geodetske inšpekcije – Geodetska podjetja 2017 ter Evidentiranje nepremičnin

Ljubljana, 14. 11. 2017 – Geodetska inšpekcija Inšpektorata RS za okolje in prostor je v letu 2017 izvedla z letnim načrtom planirani dve akciji, in sicer nadzor nad geodetskimi podjetji, ter akcijo v zvezi z evidentiranjem nepremičnin v katastru stavb (KS) in registru nepremičnin (REN).

Akcija geodetska podjetja 2017

 
Akcija je bila izvedena s ciljem ugotavljanja zakonsko določenih pogojev za geodetska podjetja in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske dejavnosti. V okviru akcije se je ugotavljalo, ali izbrana geodetska podjetja izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti.

 
Geodetsko dejavnost lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki ima kot gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik v Poslovnem registru Slovenije vpisano geodetsko dejavnost. Poleg tega mora izpolnjevati še naslednje pogoje:
 - da ima zavarovano odgovornost za škodo v skladu z zakonom
 - da ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi zagotovljeno sodelovanje posameznika, ki izpolnjuje s tem zakonom predpisane pogoje za odgovornega geodeta

 
Iz Poslovnega registra Slovenije je bilo naključno izbranih 20 geodetskih podjetij, ki imajo registrirano kot glavno dejavnost 71.121 (geofizikalne meritve, kartiranje). Izbrana podjetja so enakomerno razpršena po celi Sloveniji. Med obravnavanimi podjetji je bilo 12 samostojnih podjetnikov in 8 družb z omejeno odgovornostjo.

 
Glede izpolnjevanja pogojev, ki jih posamezno geodetsko podjetje mora izpolnjevati v zvezi z opravljanjem geodetske dejavnosti, je bilo ugotovljeno, da dve podjetji ne opravljata več geodetske dejavnosti, od tega je eno podjetje tudi že izbrisano iz AJPES-a.
V preostalih 18 primerih so geodetska podjetja posredovala skupaj z izjavo vso zahtevano dokumentacijo. Iz zavarovalnih polic je razvidno, da imajo podjetja zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam in izvira iz opravljanja geodetske dejavnosti. Višina zavarovalne vsote je 41.000 evrov ali več. Ta podjetja so posredovala tudi dokazila o sodelovanju odgovornega geodeta na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Iz obrazcev M-1 Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (potrdilo o prijavi in podatkih o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju) je razvidno, da ima kar 6 obravnavanih geodetskih podjetij zaposlenega odgovornega geodeta za skrajšan delovni čas (1 ali več ur tedensko).

 

Akcija evidentiranje nepremičnin

 
Kataster stavb je poleg zemljiškega katastra temeljna evidenca o stavbah. Ostale evidence, ki jih vodijo različni organi državne uprave, so povezujejo z zemljiškim katastrom po identifikacijski oznaki parcele (parcelna številka), s katastrom stavb pa z identifikacijski oznaki stavbe oz. dela stavbe.

 
Ker kataster stavb predstavlja temeljno evidenco o stavbah, je tudi geodetska inšpekcija posvetila posebno pozornost tej evidenci.
Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del. Če se začne stavba uporabljati pred izvedbo vseh zaključnih gradbenih del, mora investitor gradnje vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb ob začetku uporabe stavbe ali dela stavbe. Investitor gradnje mora vložiti zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb pred prvo prijavo stalnega bivališča ali sedeža pravne osebe v stavbi.

 
Nadzor nad evidenco katastra stavb opravi geodetska uprava. V primeru, da ugotovi, da stavba, ali del stavbe ni evidentiran v katastru stavb in so izpolnjeni pogoji za evidentiranje v kataster stavb, pozove investitorja gradnje, da v treh mesecih, po prejemu poziva vloži zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb. Če investitor gradnje tega v določenem roku ne stori, geodetska uprava poda geodetski inšpekciji predlog za uvedbo prekrškovnega postopka.

 
V letu 2017 je geodetska inšpekcija obravnavanih 188 zadev zaradi ne-evidentiranja stavb v kataster stavb. V vseh primerih so bili uvedeni prekrškovni postopki. Pri tem so bile ugotovljene različne okoliščine prekrška. Izdano je bilo 55 odločb o prekršku z izrečeno globo, 76 odločb z izrekom opomina in 31 opozoril.

 
Glede na stanje v preteklih letih je opaziti večji in hitrejši odziv investitorjev gradnje objektov na delo geodetske inšpekcije, ki v večini primerov po prejemu obvestila geodetske inšpekcije o uvedbi prekrškovnega postopka, naročijo pri pooblaščenih geodetskih podjetjih potreben elaborat za evidentiranje stavbe v kataster stavb in evidentiranje zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster.

 


*   *   *