Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

132. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 4. 2017 - Vlada RS je na 132. redni seji obravnavala 2 točki s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Mnenje k spremembam Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam

 

Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, ki ga je v zakonodajni postopek predložila skupina poslancev s prvopodpisano Ivo Dimic.

 
Predlog zakona predlaga ponovno uveljavitev določb, ki so bile z Zakonom o uravnoteženju javnih financ črtane. Vlada predloga zakona ne podpira, ker meni, da je stanovanjska problematika ustrezno urejena z ukrepi, ki so predvideni v Resoluciji o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Ker se vlada zaveda problematike na področju dostopnosti stanovanj za mlade in mlade družine, je pripravila resolucijo, ki pa ne predvideva ponovne vzpostavitve instrumentov, ki so predmet predloga zakona, predvideva pa številne druge instrumente in ukrepe za ciljne skupine, katerih predlagatelj ne omenja, se pa že izvajajo. Poleg tega z resolucijo sprejeta stanovanjska politika sledi cilju povečevanja fonda javnih najemnih stanovanj, kjer je potreba po njih največja. Reševanje stanovanjske problematike mladih in mladih družin je eden izmed ključnih ciljev resolucije, v kateri je tudi posebno poglavje Shema za mlade, ki predvideva aktivnosti za reševanje stanovanjske problematike mladih in mladih družin.

 
Vlada predloga ne podpira tudi zaradi preteklih negativnih učinkov sheme, ki so se pokazali v spreminjanju pogojev za varčevanje in pridobitev premij, kar je posledično vodilo v nižji interes za vstop v varčevalno shemo.

 

Uredba o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov

 

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v EU.

 
Za izvajanje Nagojskega protokola je EU sprejela Uredbo o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v EU. Uredba enotno ureja področje izpolnjevanja obveznosti uporabnikov genskih virov v vseh državah članicah EU, njene izvedbene določbe pa so se začele uporabljati 14. oktobra 2015.

 
Za zagotovitev skladnosti z uredbo morajo države članice določiti enega ali več nacionalnih pristojnih organov, ki so odgovorni za uporabo uredbe. Nacionalni pristojni organi, med drugim, skrbijo za registracijo zbirk, spremljajo izpolnjevanje obveznosti uporabnikov genskih virov, sodelujejo v procesu priznavanja dobrih praks, vodijo evidence in poročajo Evropski komisiji. Države članice morajo tudi sprejeti ukrepe za spremljanje izpolnjevanja obveznosti uporabnikov ter kazenske določbe. S predlagano uredbo bo Slovenija zagotovila popolno skladnost s pravim redom EU na področju rabe genskih virov.

 
Slovenija je Konvencijo o biološki raznovrstnosti (MKBR) ratificirala leta 1996. Eden od treh temeljnih ciljev MKBR je zagotavljanje dostopa do genskih virov ter poštena in pravična delitev koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe. Nagojski protokol k MKBR, je začel veljati leta 2014. Protokol je ob njegovem nastanku leta 2010 podpisala tudi EU in 12 držav članic.

 

 
*   *   *