Skoči na vsebino

NOVICA

120. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 1. 2. 2017 - Vlada RS je na 120. redni seji obravnavala 3 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor

Aneks h koncesijski pogodbi s podjetjem Radenska

 

Vlada RS je sprejela sklep o sklenitvi aneksa h koncesijski pogodbi s  koncesionarjem Radenska v zvezi z rabo podzemne vode iz vrtin za proizvodnjo pijač. Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Z aneksom je vlada potrdila višino nadomestila za rabo vode za obdobje od 2005 do 2013 ter za leti 2014 in 2015 ter število obrokov za plačilo. Skupno nadomestilo za obdobje od 2005 do 2013 znaša 648.602 evrov, za leto 2014 90.924, za leto 2015 pa 92.094 evrov.

 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov

 

Vlada RS je izdala Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo vodikovega peroksida in natrijevih perboratov.
Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega morajo naprave, ki proizvajajo vodikov peroksid in natrijeve perborate pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, v katerem se mejne vrednosti emisij v okolje in drugi pogoji za obratovanje določijo na podlagi referenčnega dokumenta biološke mejne vrednosti (BAT).
Uredba določa mejne vrednosti parametrov odpadne vode in ukrepe za zmanjševanje emisij,  sestavo naprave za proizvodnjo vodikovega peroksida in naprave za proizvodnjo natrijevih perboratov, posebne ukrepe, ki jih mora izvajati upravljavec naprave z namenom čim manjšega onesnaževanja okolja, nadzor na izvajanjem uredbe pa opravljajo inšpektorati, pristojni za varstvo okolja. Mejne vrednosti parametrov odpadne vode so določene v preglednicah, ki so sestavni del uredbe.

 

Imenovanje predsednice sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko Barje

 

Vlada RS je z 2. 2. 2017 razrešila predsednico sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje Jeleno Hladnik in s 3. 2. 2017, do izteka mandata sveta, na predlog Ministrstva za okolje in prostor (MOP) za predsednico imenovala mag. Eleno Del Fabro.
Vlada je 16. 1. 2014 s sklepom v svet javnega zavoda za dobo štirih let med drugim imenovala kot članico in kot predsednico sveta Jeleno Hladnik, predstavnico MOP. Jelena Hladnik je 11. 1. 2017 podala pisno odstopno izjavo za izstop iz sveta javnega zavoda, zato je MOP predlagal, da se razreši članica in predsednica Jelena Hladnik in namesto nje za članico in predsednico imenuje v svet javnega zavoda mag. Eleno Del Fabro kot predstavnico MOP.

*   *   *