Skoči na vsebino

NOVICA

119. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 26. 1. 2017 - Vlada RS je na 119. redni seji obravnavala 7 točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Aneks h koncesijski pogodbi s podjetjem SLKI

 

Vlada je sprejela Aneks h koncesijski pogodbi v zvezi z rabo termalne vode iz vrtine v Rogaški Slatini za ogrevanje in potrebe kopališč ter naravnih zdravilišč, kjer je koncesionar podjetje SLKI. Z aneksom se potrdi višina nadomestila za rabo vode za obdobje od 2007 – 2013 ter za leti 2014, 2015 ter število obrokov za plačilo. Za podpis aneksa je vlada pooblastila ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen.
Skupno nadomestilo za obdobje od 2007 do 2013 znaša 750 EUR, za leto 2014 znaša 1.278 EUR, za leto 2015 pa 1.418 EUR.

 

Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti odloka o javni  kanalizaciji in pravilnika z normativi o javni kanalizaciji Občine Sežana

 

Vlada RS je sprejela besedilo Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti več členov Odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana in več členov Pravilnika z normativi o javni kanalizaciji Občine Sežana ter jo pošlje Ustavnemu sodišču RS.

Ministrstvo za okolje in prostor je v zvezi z opravljanjem nadzora nad zakonitostjo splošnih in posamičnih aktov lokalnih skupnosti v zadevah iz pristojnosti lokalne skupnosti v skladu z Zakonom o državni upravi preučilo navedeni odlok in pravilnik ter ugotovilo, da nista skladna z določbami Zakona o varstvu okolja, ki urejajo izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ter z določbami Ustave RS.

Ministrstvo je ugotovilo, da odlok ni usklajen z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu ter s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.

Ministrstvo je ugotovilo, da pravilnik ni usklajen z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uredbo o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu ter s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda.
Ker občina v določenem trimesečnem roku ni uskladila svojih predpisov z ustavo oziroma zakonom in podzakonskimi predpisi, ministrstvo v skladu z Zakonom o državni upravi predlaga vladi, da zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za oceno skladnosti predpisa lokalne skupnosti z ustavo oziroma zakonom.

 

Pobuda za sklenitev sporazuma med Upravo RS za jedrsko varnost in Jedrsko regulatorno komisijo ZDA

 

Vlada je sprejela pobudo za sklenitev sporazuma, katerega namen je izmenjava tehničnih  informacij in sodelovanje na področju jedrske varnosti med Slovenijo in Združenimi državami Amerike. Za podpis sporazuma je pooblaščen direktor Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) Andrej Stritar.

Gre za četrto podaljšanje sporazuma, ki sta ga pogodbenici sklenili prvič v letu 1993. Sporazum je po vsebini skoraj enak veljavnemu sporazumu iz leta 2011. Spremembe se v glavnem nanašajo na posodobitve, ki izhajajo iz sprememb zakonodaje o varstvu intelektualne lastnine in glede približevanja »standardnemu« formatu, ki ga uporablja Jedrska regulatorna komisija Združenih držav Amerike za tovrstne sporazume, sklenjene s skoraj vsemi jedrskimi državami. Namen, obseg in področja sodelovanja ostajajo vsebinsko nespremenjeni.

Ker sta dobavitelja reaktorja in ustrezne opreme tako za jedrsko elektrarno Krško kot tudi za raziskovalni reaktor TRIGA v Podgorici pri Ljubljani iz ZDA, je sklenitev sporazuma za URSJV bistvena, saj ji omogoča neposreden stik z upravnim organom države proizvajalke omenjenih sistemov.

Bistvene sestavine sporazuma se nanašajo na izmenjavo tehničnih informacij s področja jedrske varnost, varovanja jedrskih materialov, fizičnega varovanja, ravnanja z odpadki, varstva pred sevanji, pripravljenosti na izredne dogodke. Sporazum predvideva tudi morebitne raziskave na področju jedrske varnosti, ki so v domeni obeh pogodbenic. Postavlja tudi okvir za izmenjavo strokovnjakov in tudi za dodatne tehnične nasvete, če izmenjava omenjenih tehničnih informacij ne zadostuje.

 

Mnenje k predlogu sprememb Zakona o varstvu okolja

 

Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) – druga obravnava, ki ga je Državnemu zboru RS predložil poslanec mag. Matej Tonin.

Poslanec je vložil predlog sprememb ZVO-1, ki se nanaša izključno na merila izgradnje zbirnih centrov za ločeno zbiranje odpadkov v občinah in jih v veljavnem predpisu določa Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.

Vlada predloga ne podpira saj: predlagani zakon nesistemsko posega v  Zakon o varstvu okolja saj ureja vsebine, ki jih svojimi predpisi ureja vlada; posega le v del ureditve infrastrukture za zbiranje komunalnih odpadkov in problematike ne rešuje celostno. K infrastrukturi zbiranja komunalnih odpadkov poleg zbirnih centrov uvrščamo tudi zbiralnice za ločene frakcije in zbiralnice za nevarne frakcije, odlagališča in sežigalnice, vključno s pripadajočimi objekti; vlada pripravlja prenovo Zakona o varstvu okolja, ki bo vseboval tudi nekatere izboljšane rešitve na področju ravnanja z odpadki glede izvajanja državnih in občinskih javnih služb ravnanja z odpadki, s katerimi bo mogoče v celoti izpolniti zahteve pravnega reda EU in bolj smotrno urediti zadevno področje.

Vlada poudarja, da je ključna sprememba v predlogu zakona, da občina na svojem območju ni dolžna vzpostaviti zbirnega centra, če je v okviru javne službe zagotovljeno, da povzročitelji komunalnih odpadkov lahko oddajajo ločene frakcije komunalnih odpadkov v zbirnem centru na območju sosednje občine in če se občini o tem pisno dogovorita ter, da se občini lahko dogovorita tudi o skupni izgradnji oziroma vzpostavitvi zbirnega centra.

V obdobju zadnjih 15-ih let je razvidno izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov v letu 2002 je bil 8,6% in v letu 2015 - 69%. Izboljšanje ločenega zbiranja odpadkov je predvsem rezultat zgrajene in dostopne infrastrukture ter ozaveščanja prebivalcev o pomenu ločenega zbiranja odpadkov.

 

Odgovor na poslansko vprašanje glede zniževanja standardov na področju okolja in prostora

 

Vlada RS je podala odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z nedopustnim zniževanjem standardov na področju urejanja in tudi sanacije okolja in prostora.

Vlada poudarja, da trditev, da je bila Slovenija v zadnjih dveh letih več kot štiridesetkrat kršiteljica na področju okolja,  ne drži in poslanca poziva, da, če  meni, da je kateri od pravnih aktov ali ravnanj vlade oz. ministrstva protiustaven, uporabi svojo pravico in poda pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti.

Ali je država članica kršila pravo EU ali ne, ugotovi s svojo sodbo šele Sodišče Evropske unije in ne Evropska komisija v predsodnem postopku. V zadnjih dveh letih je Sodišče Evropske unije izdalo samo eno ugotovitveno sodbo, s katero je ugotovilo, da je Slovenija kršila pravo EU s področja okolja.

Vključevanje javnosti v različne postopke na področju umeščanja v prostor in varstva okolja je urejeno s predpisi s teh področij. S tem je odločitev za vključevanje odvisna od javnosti same in ne od vlade ali posameznega ministrstva.

Glede posebne študije o vzrokih domnevno številnih kršitev na področju okolja, vlada sporoča, da ta ni bila narejena, saj za to ni bilo nobene potrebe, saj ministrstvo oz. vlada obravnavata vsako, v predsodnem postopku zatrjevano kršitev posebej in pripravita ter pošljeta Komisiji argumentirana pojasnila.

Od prenosa zadev iz nekdanjega Ministrstva za kmetijstvo in okolje na Ministrstvo za okolje in prostor, s področja okolja odprtih 16 predsodnih postopkov. Na dan 11. 1. 2017 je odprtih manj predsodnih postopkov - 12, pri tem pa se pri dveh postopkih čaka le še na uradno odločitev Komisije o njunem zaprtju.

Vlada oz. ministrstvo se do okolja in prostora vede odgovorno in skrbno, vsako odločitev ali domnevno nepravilnost pa obravnava temeljito in v luči spoštovanja ustave in zakonov.

 

Imenovanje članov sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko 

 

Vlada RS je v svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko imenovala naslednje člane: Alojz Marn in Cvetka Vereš, oba predstavnika Ministrstva za okolje in prostor; Gregor Černoga, predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; Silvester Kranjec, predstavnik Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Nevenka Rebrica, predstavnica Ministrstva za finance; Srečko Štajnbaher, predstavnik Ministrstva za kulturo. Vlada je za predsednika sveta javnega zavoda imenovala Alojza Marna.

Mandat članov sveta javnega zavoda začne teči z dnem konstitutivne seje sveta in traja 4 leta. Sedanjim članom sveta javnega zavoda se bo 5. 2. 2017 iztekel mandat in s tem funkcija člana sveta.

 

Ustanovitev medresorske delovne skupine za pripravo poročila o uskladitvi trajnostnih urbanih strategij s smernicami Evropske komisije

 

Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi in imenovanju medresorske delovne skupine za pripravo poročila o uskladitvi trajnostnih urbanih strategij (TUS) s smernicami Evropske komisije za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju s pomočjo izvedbenih načrtov k TUS (IN TUS) v enajstih mestnih občinah z vidika porabe sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji v programskem obdobju 2014 – 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Priprava IN TUS je skladno z Navodili Organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014 - 2020 (CTN) iz oktobra 2016 potrebna zaradi črpanja evropskih sredstev, ki izhajajo iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

Medresorsko delovno skupino sestavljajo predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Združenja mestnih občin Slovenije.

 

*   *   *