Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

118. redna seja Vlade RS

Ljubljana, 19. 1. 2017 - Vlada RS je na 118. redni seji obravnavala 4 točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Sklep o določitvi deležev odpadne električne in elektronske opreme

 

Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih načrtov za leto 2016 zagotoviti zbiranje in obdelavo. V skladu z Uredbo o OEEO mora proizvajalec na svoje stroške zagotavljati zbiranje in obdelavo vse zbrane OEEO. Proizvajalec lahko navedeno obveznost izpolnjuje samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci. Zbiranje in in obdelavo mora zagotoviti za delež zbrane OEEO, ki je enak njegovemu deležu električne in elektronske (EE) opreme , izraženem v odstotkih, v skupni količini EE opreme, ki je bila v Sloveniji dana na trg v posameznem koledarskem letu.
Deleži se določijo v odstotkih, ob upoštevanju razredov in podrazredov EE opreme, ki jo proizvajalci dajejo na trg, ob upoštevanju vseh načrtov in skupnih načrtov, vpisanih v evidenco načrtov ravnanja z OEEO, ki jo v okviru registra varstva okolja vodi Ministrstvo za okolje in prostor .
 

1. septembra 2016 so bili v evidenci načrtov ravnanja z OEEO vpisani štirje skupni načrti ravnanja z OEEO, naslednjih nosilcev: ZEOS, Interseroh - Zbiranje in predelava odpadnih surovin, Slopak - družba za ravnanje z odpadno embalažo in Trigana - Razvojni inženiring.

 

Spremembe uredbe o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za zagotavljanje poplavne  varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Direkcija RS za vode je po sprejeti (leta 2013) in uveljavljeni uredbi o DPN kot investitor načrtovanih ureditev ugotovila neskladje med grafično opredelitvijo zemljiških parcel in njihovo opredelitvijo v besedilnem delu uredbe. Grafični del načrta se ne spreminja. Do neskladja je prišlo, pri prenosu podatka iz atributov grafičnega dela v Uredbo o DPN. V uredbi manjkajo ali so napačno navedena zemljišča ali deli zemljišč s parcelnimi številkami, ki so znotraj območja načrta, poplavnih površin suhega zadrževalnika Razori in ob Malem grabnu, ali so na njih načrtovane rekonstrukcije, rušitve in gradnja gospodarske javne infrastrukture.

 

Sklep o soglasju za načrtovane prostorske ureditve v Občini Naklo

 

Vlada RS je sprejela Sklep o soglasju k pobudi Občine Naklo za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Podtabor – Naklo.
 

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor določa, da lahko občina načrtuje prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na območju državnega prostorskega načrta, če se s tem ne onemogoča njegova izvedba in uporaba z njim določenih prostorskih ureditev, in če s tem soglaša vlada.
 

Občina Naklo je na vlado posredovala pobudo za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena in izdajo soglasja. Pobuda se nanaša na predel severozahodno od Naklega, na območju naselij Bistrica in Podbrezje. Občina želi z občinskim prostorskim načrtom na delu opuščenega odseka nekdanje hitre ceste urediti namensko rabo, ki bo skladna z rabo v neposredni okolici, in načrtovati počivališče za avtodome.
 

Ministrstvo za okolje in prostor, je preverilo možnost izvedbe in uporabe določenih prostorskih ureditev z vidika načrtovanih prostorskih ureditev Občine Naklo. Preverilo je zemljišča, ki jih je občina navedla v pobudi z vidika potreb po poseganju nanje.
Vlada je ugotovila, da so izpolnjeni pogoji za izdajo soglasja k pobudi Občine Naklo.

 

Odlok o odvzemu rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017

 

Vlada RS je sprejela Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017.
 

Z odlokom je določen obseg ter pogoji selektivnega odvzema in omejenega odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave ter pogoji izjemnega odstrela za leto 2017. Odvzem osebkov iz narave vključuje odstrel, izjemni odstrel, ujetje, preselitev, povoz ali vsako drugo izgubo osebka, ne glede na vzrok, ki je izgubo povzročil. Obseg odvzema je določen tako, da ne ogroža ugodnega stanja populacije. Odlok torej določa naravovarstveno varen okvir odvzema, pri izvajanju pa se po določenih pravilih prilagaja tistim oblikam smrtnosti, na katere nimamo vpliva, so pa pomembne za ohranjanje ugodnega stanja. To pomeni, da se morebitne večje naravne izgube odrazijo v zmanjšanem odstrelu na določenem območju. Ukrep temelji na strokovnem mnenju Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) za odstrel velikih zveri za obdobje od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017, pisnem stališču Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) k temu mnenju in odgovoru ZGS k pisnemu stališču ZRSVN. V načrtovalskem obdobju je predviden odvzem 113 osebkov medveda iz narave, od tega 93 osebkov z odstrelom in 20 zaradi izgub (povoz in druge oblike smrtnosti), v življenjskem prostoru volka pa je predviden odvzem desetih volkov.
 

Ta odlok določa tudi način določitve obsega odvzema živali iz narave, podrobnejši način odvzema živali iz narave, njegovo spremljanje in vodenje evidenc o odvzetih živalih iz narave.

 

*   *   *