Skoči na vsebino

NOVICA

Slovenija prejela uradni opomin Komisije v zvezi s presojo vplivov nekaterih načrtov in projektov na okolje

Ljubljana, 16. 12. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je s strani Evropske komisije prejelo uradni opomin (kršitev) zaradi neizpolnitve obveznosti iz evropske direktive o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (2001/42/ES) in direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (2011/92/EU). Rok za odgovor Komisiji je 9. 2. 2017.

Komisija je decembra 2015 odprla neuradni poizvedovalni postopek (EU Pilot) glede prenosa in izvajanja EU zahtev v zvezi z dostopom javnosti do pravnega varstva v slovenski zakonodaji o prostorskem načrtovanju, zlasti na podlagi direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Pilot je bil odprt z namenom, da se razjasnijo vprašanja v zvezi s prenosom te direktive glede na dve pritožbi v zvezi s konkretnima načrtoma, kot sta bila sprejeta na podlagi Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) in Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). Slovenija je februarja 2016 podala odgovore, ker pa Komisija s pojasnilom ni bila zadovoljna, je sprejela odločitev, da postopek EU Pilota zapre ter začne postopek kršitve.


Komisija v uradnem opominu meni, da Slovenija ni izpolnila obveznosti iz teh dveh direktiv, s tem ko za državne in občinske prostorske načrte (DPN, OPN in OPPN) z elementi projekta ni zagotovila, da: ima zadevna javnost zgodnje in učinkovite možnosti sodelovanja pri okoljskem odločanju v teh postopkih glede vseh bistvenih značilnostih projekta, vključno z njegovo lokacijo; pristojni organ pri izdaji ali zavrnitvi soglasja za izvedbo, zadevno javnost obvesti o svojem stališču glede pripomb in mnenj zadevne javnosti v zvezi z vsemi bistvenimi značilnostmi projekta, vključno z njegovo lokacijo; ima zadevna javnost pravico do sodne presoje glede vseh bistvenih značilnosti projekta, vključno z njegovo lokacijo, če takšna presoja ni zagotovljena v okviru drugega učinkovitega sodnega postopka.

 

*   *   *