Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Program projektov eProstor

Ljubljana, 2. 9. 2016 – Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Geodetska uprava RS (GURS) bosta za usklajeno in kakovostno upravljanja s prostorom ter učinkovito gospodarjenje z nepremičninami izvajala »Program projektov eProstor«. Osnovni namen programa je pospešiti in izboljšati procese na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami, kar je mogoče doseči s povezljivimi (medopravilnimi), enostavno dostopnimi in zanesljivimi zbirkami prostorskih podatkov. S projektom eProstor bodo optimizirani procesi na področju prostorskega načrtovanja, graditve objektov in upravljanja z nepremičninami. Vzpostavljeno bo elektronsko poslovanje v postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, priprave prostorskih aktov in evidentiranja nepremičnin. Za potrebe elektronskega poslovanja bodo skenirani arhivi nepremičninskih evidenc, narejena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra in zajeti podatki o pozidanih stavbnih zemljiščih. Skupna višina sredstev namenjenih za program je 22,4 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj prispeva 17,9 milijona evrov.

Program projektov eProstor je sestavljen iz petih projektov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

 

1. Projekt: »Skupna infrastruktura za prostorske informacije«

 

Cilj projekta je vzpostavitev  potrebnih koordinacijskih mehanizmov za delovanje skupne infrastrukture za prostorske informacije skladno z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI), vzpostavljanja omrežja ponudnikov in uporabnikov prostorskih podatkov, spremljanje vzpostavitve in uporabe infrastrukture za prostorske informacije, zagotavljanje pogojev za neoviran pretok prostorskih podatkov med organi javne uprave v Sloveniji in njihovo izmenjavo z organi Evropske komisije in med državami članicami ter  vzpostavljanje omrežja storitev vezanih na prostorske podatke. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bosta skupaj izvajala MOP in GURS.

 

2. Projekt: »Prostorski informacijski sistem«

 

Cilj projekta je vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema (vzpostavitev zbirk podatkov in e-poslovanja v javni upravi na področju načrtovanja prostora in graditve objektov). S projektom bo uveden elektronski način poslovanja na področjih priprave, sprejemanja, uveljavljanja in uporabe državnih, regionalnih in občinskih prostorskih aktov, in sicer na področju procesov graditve in izgradnje sistema za vodenje podatkov o stavbnih zemljiščih. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bo izvajal MOP.

 

3. Projekt »Informacijska prenova nepremičninskih evidenc«

 

Cilj projekta je informacijska prenova nepremičninskih evidenc (zemljiškega katastra in katastra stavb, registra prostorskih enot, državne meje). S projektom bo zagotovljena ustrezna informacijsko podporo poslovnim procesom za učinkovito in ažurno evidentiranje podatkov o nepremičninah, za vzpostavitev učinkovitih in kontroliranih povezav z zemljiško knjigo in za povezovanje z drugimi zbirkami prostorskih podatkov. Projekt bo trajal do konca leta 2021 in ga bo izvajal GURS.

 

4. Projekt »Zajem in izboljšava podatkov«

 

Cilji projekta je v zajemu prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč, izboljšavi grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranju elaboratov katastrskih meritev. S projektom bodo zajeti podatki o pozidanih zemljiščih v Sloveniji za podporo pri odločitvah vezanih na prostorski razvoj, predvsem na področju razvoja poselitve in načrtovanja infrastrukturnih objektov. Prav tako bo s projektom izvedena lokacijska izboljšava grafičnega dela zemljiškega katastra znotraj stavbnih zemljišč. Zaradi nujne povezanosti nepremičninskih evidenc z drugimi prostorskimi evidencami, je potrebno celotno arhivsko gradivo, ki se še vedno hrani v papirni obliki, skenirati in s tem omogočiti elektronsko poslovanje. Del elaboratov zemljiškega katastra je že pretvorjen iz analogne oblike v digitalno obliko. S projektom bo zagotovljena pretvorba v digitalno obliko preostali h analognih elaboratov. Prav tako bo zagotovljeno sprotno skeniranje vseh v času trajanja projekta in po njem nastalih dokumentov. Projekt bo trajal do konca leta 2021, v delu, ki se navezuje na izboljšavo grafičnega dela zemljiškega katastra in skeniranje elaboratov katastrskih meritev ga bo izvajal GURS, zajem prostorskih podatkov o dejanski rabi pozidanih zemljišč pa MOP.

 

 5. Projekt: »Podpora vodenju projektov in informiranje«

 

Projekt je namenjen operativni podpori vodenju programa projektov in informiranju in izobraževanju udeležencev v programu projektov in širše strokovne javnosti. V okviru projekta bo vzpostavljena projektna pisarna, ki bo organizacijsko in tehnično podprla upravljanje in izvedbo vseh projektov v okviru programa projektov. Projekt bo trajal do konca leta 2021.

 

*   *   *