Skoči na vsebino

JAVNI RAZPISI

Javni razpis za sofinanciranje »Celostne prometne strategije« v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018
Datum objave: 24.03.2017
Rok za prejem ponudb: 12.04.2017 do 10:00
Izdajatelj: Ministrstvo za okolje in prostor
Status: Veljaven razpis(objavljen)
Kontaktna oseba:

spzjn.mop(at)gov.si

Razpisna dokumentacija:

V Uradnem listu RS št 14/2017, z dne 24. 3. 2017, je objavljen Javni razpis za sofinanciranje celostne prometne strategije v okviru sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2017 in 2018

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA:

 
Vprašanje:
Zakaj se na javni razpis lahko prijavi le posamezna občina? Iz prakse dosedanjih razpisov ugotavljamo, da bi bili CPS za več občin smiselni. Na primer imamo občino za katero je CPS logično vezan na sosednje  občine, ki pa nimajo svojih CPS. In tudi na novi razpis ne morejo kandidirati … da ne utemeljujemo z drugimi dejstvi. V skupnem nastopu občin, da ne omenjamo regijskega pristopa pride osnovni smisel CPS do izraza.
Zakaj se z razpisi za izdelavo CPS dela diskriminacija med občinami? Logično je da imajo vse občine sprejete Programe CPS. Z navedenimi razpisi imajo, že same po sebi prednost večje in mestne občine, ki so že itak »bogatejše«, saj si manjše težko privoščijo izdelavo CPS.
Zanima me če/kdaj boste imeli razpis za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije za majhne občine, namreč mi pri sedaj objavljenem javnem razpisu ne izpolnjujemo pogoja »mestno naselje«.

 
Odgovor:
Mehanizem celostnih prometnih strategij je v osnovi izdelan za reševanje problemov trajnostne mobilnosti v velikih mestih. Smernice za izdelavo celostnih prometnih strategij, ki jih je pripravila Evropska komisija, nosijo v izvirniku naslov: "Guidelines, Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan".  Gre torej za smernice v urbanih naseljih. Slovenske smernice so bile prilagojene specifiki majhnih in srednje velikih mest v RS, v osnovi pa inštrument ostaja namenjen posameznim mestom.
Se pa Ministrstvo za infrastrukturo zaveda potrebe po celovitem reševanju problematike trajnostne mobilnosti na ravni celotne RS, zato pripravlja program za pripravo regionalnih celostnih prometnih strategij, v okviru katerih bi lahko svojo strategijo trajnostne mobilnosti izdelale tudi manjše občine.

 
Vprašanje:
Zakaj mora Občina, ki kandidira na razpis izpolnjevati pogoj, da ima vsaj eno naselje v posamezni občini status mestnega naselja (glej publikacijo Mestna naselja v Republiki Sloveniji, SURS 2004. Navedena publikacija sploh ni ažurna in temelji na napačnih predpostavkah. Na primer Šentjernej je prehitel marsikatero naselje v seznamu, pa ne more kandidirati, da o primeru Kostanjevice na Krki ne govorimo, saj je dobila status mesta že pred 600 leti.

 
Odgovor:
Ker je mehanizem celostnih prometnih strategij v osnovi izdelan za reševanje problemov trajnostne mobilnosti v mestih in ker je prispevek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema na območju z večjim številom prebivalstva in na območjih, ki generirajo promet, večji. Status mesta ni enak statusu mestnega naselja. Konkretno Kostanjevica na Krki nima statusa mestnega naselja in ne izpolnjuje pogoja za kandidiranje na tem javnem razpisu.

 

Vprašanje:
Zakaj se občine še dodatno diskriminira in imajo občine, ki imajo izdelan CPS, starejši od dveh let prednost pred občinami, ki sploh še nimajo CPS …?

 
Odgovor:
Občine, ki izpolnjujejo osnovne pogoje javnega razpisa in imajo izdelan CPS, starejši od dveh let, nimajo prednosti pred občinami, ki sploh še nimajo izdelanega CPS. Oboji enakovredno, lahko vložijo vlogo na predmetni javni razpis.

 
Vprašanje:
Poleg diskriminacije med občinami najbolj moti nizka vrednost razpisov, ki bodo sledili. Ali ni cilj CPS trajnostna naravnanost projektov, ki naj bi se upoštevala v širši paleti »gradnje infrastrukture«, ki ima precej večji proračun?

 

Odgovor:
Osnovni namen razpisa za izdelavo CPS je spremeniti pristop pri načrtovanju trajnostne mobilnosti v RS. Proračun za ostale projekte s področja trajnostne mobilnosti je namenjen manjšim spodbudam in usmeritvam s področja načrtovanja in projektiranja, ki pa žal ne zadoščajo za reševanje vseh problemov na lokalni ravni v pristojnosti občin.

 
Vprašanje:
Predlagam, da navedene omejitve izločite, ali vsaj omilite in povečate sklad za razpis, hkrati pa dodate pogoj občinam, da le te v razpisih zahtevajo, da najnižja  cena izdelave CPS ni pogoj za izbor izdelovalca CPS; ali vsaj, da se bo pri izboru izvajalca najnižjo in najvišjo ponudbo izločilo.

 
Odgovor:
Pogoji za kandidiranje in sredstva po tem razpisu se ne spreminjajo. Občine, ki bodo izbrane za sofinanciranje za izdelavo CPS, pa lahko skladno z določili zakonodaje , ki ureja javno naročanje v RS, oblikujejo merila za oddajo javnega naročila, na način kot predlagate.

 
Vprašanje:
V razpisu  je navedeno, da je potrebno k prijavi na razpis priložiti dokument o zagotavljanju sredstev za izvedbo operacije (odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti).
V naši občini bomo pripravili in na seji občinskega sveta  sprejeli DIIP s katerim bomo projekt izdelave celostne prometne strategije uvrstili v proračun za leto 2018, ko planiramo ta projekt  oz. Celostno prometno strategijo tudi izdelati.
Zanima nas kaj je potrebno vse priložiti, da zadostimo pogojem iz 3 alineje točka 5.2. Splošni pogoji.
Ali je dovolj, da priložimo DIIP, sklep o potrditvi oz. sprejetju DIIP-a na seji občinskega sveta in izpis iz Načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020 iz veljavnega proračuna za leto 2017 iz katerega bo razvidno, da je projekt planiran za izvedbo v letu 2018.

 

Odgovor:
V tretji alineji točke 5.2. razpisa je navedeno, da morajo imeti občine kot prijavitelji  zagotovljena sredstva lastne udeležbe v občinskem proračunu oziroma zaprto finančno konstrukcijo za izvedbo prijavljene operacije.
Če je DIIP potrjen oziroma sprejet na seji občinskega sveta, je s tem finančna konstrukcija smiselno zaprta, skladno s pogojem iz 5.2. točke razpisa zato menimo, da je potrdilo o DIIP skupaj z izpisom Načrta razvojnih programov za obdobje 2017-2020 zadosten dokaz, ki izkazuje izpolnjevanje Splošnih pogojev iz 5.2. (seveda ob predpostavki, da prijavitelji izpolnjuje druge razpisne pogoje).

 
Vprašanje:
Spoštovani, ali se na razpis lahko prijavijo tudi občine, ki imajo CPS v izdelavi (ni sofinanciran; občina ga izvaja samostojno),  in sicer za tiste dele CPS, ki jih še ne bodo izvedle do podpisa pogodbe za sofinanciranje CPS?

 

Odgovor:
Ne. Javni razpis predvideva sofinanciranje izdelave CPS za občine, ki še nimajo z izdelovalci sklenjene pogodbe o izdelavi CPS oziroma pogodbe za novelacijo CPS, ki je starejša od 2 let.

Razpisano sredstev: v letu 2017 predvidoma 100.000, v letu 2018 predvidoma 300.000 EUR
Drugi podatki:
Nazaj