Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POROČANJE O IZVAJANJU OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode mora v skladu s 30. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta predložiti poročilo o izvajanju javne službe za preteklo koledarsko leto. Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode mora nadalje v skladu s 15. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) ministrstvu vsako leto najpozneje do 31. marca tekočega leta poslati poročilo, ki vsebuje zlasti podatke o obračunski, potrjeni in zaračunani ceni storitve javne službe za del, ki se nanaša na omrežnino ali ceno javne infrastrukture, in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe, o količini opravljene storitve javne službe, o višini subvencije, namenjene za del, ki se nanaša na omrežnino ali stroške javne infrastrukture, in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe posamezne javne službe iz 1. člena te uredbe, elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in druge podatke, potrebne za določitev primerljivih območij.

 

Občine morajo v skladu z 32. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ministrstvu zaradi vodenja in vzdrževanja podatkov o objektih in napravah, namenjenih odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, v informacijskem sistemu okolja, vsako leto najpozneje do 28. februarja poslati podatke o doseženih oskrbovalnih standardih na dan 31. decembra preteklega leta. 

 

Navodila za poročanje v IJSVO 2018

 

Izvajalci javne službe in občine predložijo poročila v elektronski obliki  v skladu z navodili, ki so objavljena v informacijskem sistem varstva okolja (IJSVO), v aplikacijo IJSVO na spletnih straneh ministrstva na spletnem naslovu www.ijsvo.si. Za dostop do aplikacije je potrebno uporabniško ime in geslo. Občinam in registriranim izvajalcem javnih služb dodeli uporabniško ime in geslo za dostop do spletne aplikacije ministrstvo.

 

Še neregistrirane izvajalce javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode registrirajo občine v skladu z navodilom za registracijo in ažuriranje registrov, ki je prav tako objavljeno v IJSVO na spletnem naslovu www.ijsvo.si.

 

Elektronski naslov za morebitna dodatna vprašanja je vzpostavljen na spletnem forumu v aplikaciji IJSVO na spletnem naslovu www.ijsvo.si. V aplikaciji so objavljeni tudi spremljajoči dokumenti, potrebni za izvedbo poročevalskih obveznosti.