Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na evropski ravni ureja Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS). Slovenska zakonodaja je usklajena z zahtevami evropske zakonodaje.

 

Zahteve v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode v slovenskem pravnem redu urejajo zakonski in podzakonski predpisi na področju emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda ter podzakonski predpisi na področju javnih služb varstva okolja:

 

Metodologijo za oblikovanje cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter zahteve v zvezi z okoljsko dajatvijo za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode urejata:

 
Ključne zahteve slovenske zakonodaje na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki se izvaja kot občinska gospodarska javna služba varstva okolja, so naslednje:

  • zagotavljanje javne kanalizacije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, in iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda že odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, skladno z zahtevami Direktive 91/271/EGS, pri čemer je končni rok za zagotovitev vseh zahtev potekel 31. decembra 2015, z vmesnimi roki za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 10.000 PE, na občutljivih območjih (potekel 31. decembra 2008) ter za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 15.000 PE na območjih, ki niso določena kot občutljiva (potekel 31. decembra 2010),
  • zagotavljanje javne kanalizacije za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, pri čemer je končni rok za zagotovitev vseh zahtev 31. decembra 2023, z vmesnim rokom za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz aglomeracij s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 500 PE in manjšo od 2.000 PE, kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje (31. decembra 2021),
  • zagotavljanje individualnih ureditev za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz objektov na območju izven meja aglomeracij, pri čemer so za obstoječe objekte določeni prehodni roki za prilagoditev predpisanim zahtevam,
  • poročanje o izvajanju predpisanih zahtev javnosti in Evropski komisiji, in sicer o stanju pri izvajanju predpisanih zahtev in o rezultatih monitoringa izpustov in stanja voda, v katere se odpadne vode izpuščajo, ter o operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode,
  • izvajanje obveznih nalog občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in poročanje o izvajanju javne službe v informacijski sistem IJSVO: www.ijsvo.si.

 

 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

 

Pogosto zastavljena vprašanja v zvezi z odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode, izvajanjem obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter plačevanjem okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode so dostopna na spletni strani pogosto zastavljena vprašanja in odgovori.

 

 

Poročanje Evropski komisiji

Podatki in informacije glede dejanskega stanja pri izvajanju predpisanih zahtev so podrobneje obrazložene v poročilu o izvajanju Direktive 91/271/EGS:

  • poročilo v skladu s 16. členom Direktive 91/271/EGS o stanju pri odvajanju komunalne odpadne vode in blata na nacionalni ravni in v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS o rezultatih monitoringa izpustov iz komunalnih čistilnih naprav ter monitoringa voda, v katere se stekajo izpusti iz komunalnih čistilnih naprav; Poročilo o stanju na dan 31. december 2012,
  • poročilo v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS o izvajanju Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
  • poročilo v skladu s 16. členom Direktive 91/271/EGS o stanju pri odvajanju komunalne odpadne vode in blata na nacionalni ravni, v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS o rezultatih monitoringa izpustov iz komunalnih čistilnih naprav ter monitoringa voda, v katere se stekajo izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, in v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS o izvajanju Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; Poročilo o stanju na dan 31. december 2014.
  • poročilo v skladu s 16. členom Direktive 91/271/EGS o stanju pri odvajanju komunalne odpadne vode in blata na nacionalni ravni, v skladu s 15. členom Direktive 91/271/EGS o rezultatih monitoringa izpustov iz komunalnih čistilnih naprav ter monitoringa voda, v katere se stekajo izpusti iz komunalnih čistilnih naprav, in v skladu s 17. členom Direktive 91/271/EGS o izvajanju Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode; Poročilo o stanju na dan 31. december 2016.

 

Prenova informacijskega sistema na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

V okviru izvajanja Direktive 91/271/EGS je MOP pristopilo k projektu vzpostavitve prenovljenega informacijskega sistema za spremljanje stanja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. V okviru prenovljenega informacijskega sistema bo vzpostavljen spletni pregledovalnik, ki bo omogočal vpogled v podatke o doseženi stopnji opremljenosti posameznih območij poselitve z javno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter o doseganju predpisanih zahtev glede stopnje čiščenja komunalne odpadne vode iz posameznih območij poselitve. Podrobnejše informacije o projektu so dostopne na spletni strani pilotnega projekta UWWTD_SIIF.