Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAČRT UPRAVLJANJA VODA

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021, Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 in Program ukrepov upravljanja voda

 

Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 in Načrt upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 sta uveljavljena z Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 67/16). Z uredbo so določena tudi vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se podaljšajo roki za doseganje ciljev, odseki vodotokov in jezer, pomembni za določitev za tip površinske vode značilnih referenčnih razmer (referenčni odseki), in pogoji in omejitve posegov v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke.

Poglavitni namen načrtov je opredelitev ciljev doseganja dobrega stanja površinskih in podzemnih voda, preprečevanje nadaljnjega slabšanja stanja vodnih ekosistemov, spodbujanje trajnostne rabe vode ter zagotavljanje večjega varstva in izboljševanje vodnega okolja. Načrta v opisnem delu vsebujeta opise vodnih območij in vodnih teles površinskih in podzemnih voda, prikazan je vpliv človekovega delovanja (obremenitev) na stanje površinskih in podzemnih voda (raba, onesnaževanje), prikazana so območja s posebnimi zahtevami (na primer vodovarstvena območja, kopalne vode, ogrožena, občutljiva in ranljiva območja), opisan je monitoring ter stanje vodnih teles površinskih in podzemnih voda. Vsebujeta tudi določitev ciljev na področju varstva, urejanja in rabe voda, ciljev na področju upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države in obravnavata izjeme pri doseganju okoljskih ciljev. V okviru ekonomske analize so ocenjeni stroški obstoječih in predvidenih ukrepov na področju upravljanja z vodami, obravnavana so finančna sredstva in finančne posledice izvajanja Programa ukrepov upravljanja voda. Načrta v kartografskem delu vsebujeta publikacijske karte s prikazi bistvenih vsebin.

Program ukrepov upravljanja voda, uveljavljen s Sklepom o sprejemu Programa ukrepov upravljanja voda, vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo  na podlagi zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov in se nanašajo na upravljanje voda (t.i. temeljni ukrepi »a«). Vključuje tudi ukrepe, namenjene izboljšanju izvajanja temeljnih ukrepov (t.i. temeljni ukrepi »b«), ter dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katera je ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov.

Skladno z zahtevami Zakona o varstvu okolja je Ministrstvo pripravilo tudi Okoljsko poročilo, priloge in dodatek za presojo sprejemljivosti Okoljskega poročila. V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje so bile s strani Zavoda za varstvo narave pripravljene tudi Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih na vodnem območju Donave in Naravovarstvene usmeritve za namen podrobnejšega načrtovanja in izvajanja posegov na vodotokih voda na vodnem območju Jadranskega morja.

 

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 in Program ukrepov upravljanja voda

 

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (v nadaljnjem besedilu: NUV) je bil uveljavljen na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS št.: 61/11).

 

Načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje do leta 2015 je veljavnost prenehala s koncem leta 2015. Z uveljavitvijo Uredbe o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja  (Uradni list RS, št. 67/16) preneha veljati tudi sama Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja iz leta 2011, še naprej pa uporablja v delih, ki se nanašajo na podaljšanje rokov za doseganje ciljev za posamezna vodna telesa, določena v uredbi, na prepovedi, pogoje in omejitve posebne rabe površinskih in podzemnih voda, posege v podzemne vode, prepovedi, pogoje in omejitve na referenčnih odsekih ter prepovedi posegov na vodnih in priobalnih zemljiščih.

 

Arhiv