Skoči na vsebino

NAČRT UPRAVLJANJA VODA

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2015-2021 (NUV II)

(SOkol ARSO, avtor: Albert Kolar)

(SOkol ARSO, avtor: Anja Jerin)

(SOkol ARSO, avtor: Živa Rant)

(SOkol ARSO, avtor: Vesna Roškar)

(SOkol ARSO, avtor: Zdenko Purnat)

(SOkol ARSO, avtor: Filip Pesek)

(SOkol ARSO, avtor: Albert Kolar)

(SOkol ARSO, avtor: Marjan Šenica)

(SOkol ARSO, avtor: Peter Frantar)

(SOkol ARSO, avtor: Filip Pesek)

(SOkol ARSO, avtor: Ciril Čevka)

(SOkol ARSO, avtor: Albert Kolar)

(SOkol ARSO, avtor: Urša Gale)

(SOkol ARSO, avtor: Peter Frantar)

(SOkol ARSO, avtor: Alenka Mihorič)

(SOkol ARSO, avtor: Damir Grgorinič)

(SOkol ARSO, avtor: Jože Borišek)

(SOkol ARSO, avtor: Špela Guštin)

(SOkol ARSO, avtor: Peter Frantar)

  

Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 je bil pripravljen za izpolnitev zahteve Vodne direktive v skladu s katero morajo biti Načrti upravljanja voda sprejeti do 22.12.2015 posodobljeni, pred njihovim sprejemom pa je potrebno izvesti postopke sodelovanja z javnostmi in deležniki.

Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 se bo še dopolnjeval; npr. na podlagi usklajevanja v okviru mednarodnih porečij (ki bo prav tako potekalo v času posvetovanja z javnostjo) kot tudi na podlagi predlogov in pripomb, prejetih v obdobju posvetovanja z javnostjo. V primeru večjih dopolnitev bomo javno objavili posodobljen osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021 v obdobju trajanja posvetovanja z javnostjo. Posvetovanje z javnostjo bo trajalo 6 mesecev (od 15.5.2015 – 16.11.2015).

Aktualno:

 • 21.9.2015: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo posodobljen Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021.
  Osnutek NUV II VO Jadransko morje(.doc, .pdf)
  Osnutek NUV II VO Donava(.doc, .pdf)
  Osnutek NUV II kartografski del (.zip)
  Osnutek Programa ukrepov NUV II (.doc, .pdf) 
   
 • 15.5.2015: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja za obdobje 2015 – 2021  (doc, pdf), priloga 1 (.zip),  priloga 2 (zip).

Vodna direktiva določa vodno-načrtovalske aktivnosti in delovne korake v povezavi s pripravo NUV (šestletna načrtovalska obdobja se zaključijo s sprejemom NUV). Direktiva določa, da morajo države članice izvesti analize stanja vodnega okolja, obremenitev (hidromorfološke obremenitve, onesnaževanje voda,…) in vplivov na vodno okolje, določiti pomembne obremenitve in z namenom doseganja ciljev dobrega stanja voda določiti stroškovno učinkovite ukrepe za doseganje okoljskih ciljev.

Ministrstvo je javnost seznanilo z načinom priprave in glavnimi sklopi aktivnosti v zvezi s pripravo NUV z objavo Delovnega programa za pripravo načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja za obdobje od 2015-2021. Delovni program med drugim opredeljuje ključne mejnike priprave NUV II, okvirni terminski načrt sodelovanja z javnostmi, način priprave in glavne sklope aktivnosti glede na predpisane vsebine načrta upravljanja voda, pripravo strokovnih podlag in pravnih aktov.

V septembru 2014 je bil sprejet dokument Pomembne zadeve upravljanja voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja (v nadaljevanju besedila: PZUV), ki podaja pregled nad zaznanimi okoljskimi problemi na področju upravljanja voda za katere je ugotovljeno, da povzročajo večje vplive na vodno okolje. Dokument PZUV je pripravljen na podlagi četrtega odstavka 58. Člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 - ZZdrI-A, 41/04 - ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13 in 40/14). Namenjen je šest mesečnemu posvetovanju z javnostjo o pomembnih zadevah upravljanja voda.

K sodelovanju v postopku priprave predloga NUV II vabimo vse deležnike, ki s svojo dejavnostjo in ravnanjem vplivajo na upravljanje voda na vodnem območju Donave in Jadranskega morja in ključne deležnike, na katere vpliva upravljanje voda, zakonodaja o vodah in vodna politika. K sodelovanju vabimo še zlasti lokalne skupnosti, strokovno javnost, nevladne organizacije in predstavnike sektorjev, ki rabijo vodo oz. obremenjujejo vodno okolje.

Prosimo vas, da nam posredujete pisne predloge, mnenja ali pobude za doseganje okoljskih ciljev, torej tiste probleme, zaradi katerih imamo po vašem mnenju težave z doseganjem dobrega stanja voda. Na tak način bomo lahko zbrali dodatne informacije v zvezi s kvaliteto vode. Posredovani predlogi in delavnice, ki bodo sledile v naslednjih mesecih so priložnost, da javnost prispeva svoj vidik k reševanju pomembnih izzivov upravljanja z vodami v Sloveniji.

Prosimo vas, da nam vaše pripombe, predloge in mnenja posredujete na e-naslov: gp.mop(at)gov.si

 

 

 

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 2009-2015 in Program ukrepov upravljanja voda

 

Načrt upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (v nadaljnjem besedilu: NUV) je uveljavljen na podlagi Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS št.: 61/11).

NUV je po svoji vsebini nacionalni strateško načrtovalski dokument na področju upravljanja voda, ki opredeljuje mehanizme za vodenje politik, in s katerim bomo dosegli, da bodo vode leta 2015 v Republiki Sloveniji v dobrem stanju. V NUV so, na podlagi določitve lastnosti vodnih območij ter stanja, opredeljeni cilji upravljanja, tako na področju varstva voda, urejanja voda, kot tudi glede rabe voda.

NUV sestavljata besedilni in kartografski del. Sestavni del načrta je tudi računalniška aplikacija »Pregledovalnik podatkov za vodna telesa površinskih in podzemnih voda«

Skladno z zahtevami Zakona o varstvu okolja je Ministrstvo pripravilo tudi Okoljsko poročilo za dopolnjen NUV in Program ukrepov, ter Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Načrta na varovana območja.

Za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu upravljanja z vodami in NUV, je Vlada RS sprejela Program ukrepov upravljanja voda.

Program ukrepov upravljanja voda vsebuje besedilni del s prilogami (.zip) in temeljne ukrepe ter dopolnilne ukrepe za doseganje ciljev NUV.

S sprejemom teh dokumentov Republika Slovenija izpolnjuje zahteve vodne direktive (Direktiva 2000/60/ES).

V okviru priprave Načrtov upravljanja voda za povodje Donave in Jadranskega morja so nastale strokovne podlage, ki nudijo vpogled v številne aktivnosti, ki jih so bile izvedene v času priprave prvega šestletnega načrta ter številni članki s področja načrtov upravljanja voda.

Dopolnjene strokovne podlage za vodno območje Donave:

Dopolnjene strokovne podlage za vodno območje Jadranskega morja: