Skoči na vsebino

PROFILI KOPALNIH VODA

Ministrstvo je v skladu z zahtevami 18. člena in Priloge 4 Uredbe upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08) pripravilo profile kopalnih voda. Profil kopalne vode je pripravljen za vsako posamezno kopalno vodo in vključuje zlasti:

 1. opis fizičnih, geografskih in hidroloških značilnosti kopalne vode ter drugih površinskih voda na njenem prispevnem območju, ki bi bile lahko vir onesnaženja in bi, glede na zahteve predpisa, ki ureja podrobnejšo vsebino in način priprave načrta upravljanja voda, lahko pomembno vplivale na kopalno vodo;
 2. ugotovitev in oceno vzrokov onesnaženja, ki bi lahko vplivalo na kakovost kopalne vode in škodilo zdravju kopalcev;
 3. oceno možnosti za razraščanje cianobakterij;
 4. oceno možnosti za razraščanje makroalg oziroma fitoplanktona;
 5. kjer je ocena iz 2. točke pokazala, da obstaja nevarnost kratkotrajnega onesnaženja, naslednje informacije:
  – predvideno naravo, pogostost in trajanje pričakovanega kratkotrajnega onesnaženja,
  – podrobnosti o preostalih vzrokih onesnaženja in časovni razpored za njihovo odpravo, vključno z že izvedenimi ukrepi upravljanja,
  – ukrepe upravljanja, ki se morajo izvesti ob kratkotrajnem onesnaženju, ter podatke o identiteti in kontaktnih naslovih organov, odgovornih za takšno ukrepanje;
 6. lokacijo merilnega mesta za izvajanje monitoringa kopalne vode.

 

Profile kopalnih voda je treba redno pregledovati in posodabljati, če se spremeni katerakoli od vsebin iz 1. do 6. točke profila. Predpisana je tudi najmanjša pogostost posodabljanja profilov kopalnih voda, ki je odvisna od kakovosti kopalne vode:

 • enkrat na 4 leta, če je kopalna voda dobre kakovosti,
 • enkrat na 3 leta, če je kopalna voda zadostne kakovosti in
 • enkrat na 2 leti, če je kopalna voda slabe kakovosti.

 

Za kopalno vodo odlične kakovosti je treba profil kopalne vode posodobiti le, če se razvrstitev kopalne vode po kakovosti spremeni v dobra, zadostna ali slaba kopalna voda.

 

Prva razvrstitev kopalnih voda po kakovosti v skladu z zahtevami Uredbe upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08) bo izvedena po koncu kopalne sezone 2013.

 

Kontaktni naslov za posredovanje predlogov, pripomb ali mnenj v zvezi s profili kopalnih voda: kopalne.mop(at)gov.si .

 

 

Profili kopalnih voda na celinskih vodah:

1. Kopališče Šobčev bajer
2. Naravno kopališče Hotel Vila Bled
3. Naravno kopališče Grand hotel Toplice
4. Grajsko kopališče
5. Kopalno območje Mala Zaka
6. Kopalno območje Velika Zaka
7. Kopalno območje Fužinski zaliv
8. Kopalno območje Ukanc
9. Kopalno območje Krka, Žužemberk
10. Kopalno območje Krka, Straža
11. Kopalno območje Kolpa, Prelesje–Kot
12. Kopalno območje Kolpa, Sodevci
13. Kopalno območje Kolpa, Radenci
14. Kopalno območje Kolpa, Damelj
15. Kopalno območje Kolpa, Podbrežje–Fučkovci
16. Kopalno območje Kolpa, Podzemelj
17. Kopalno območje Kolpa, Primostek
18. Kopalno območje Kolpa, Učakovci–Vinica
19. Kopalno območje Kolpa, Adlešiči
20. Kopalno območje Kolpa, Dragoši–Griblje
42. Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju
43. Kopalno območje Nadiža
44. Kopalno območje Soča pri Čezsoči
45. Kopalno območje Soča pri Tolminu I
46. Kopalno območje Soča pri Tolminu II
47. Kopalno območje Soča v Kanalu
48. Kopalno območje Soča pri Solkanu

 

 

Profili kopalnih voda na morju:

21. Kopalno območje Debeli Rtič
22. Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič
23. Kopališče Adria Ankaran
24. Mestno kopališče Koper
25. Kopališče Žusterna
26. Kopalno območje Žusterna–AC Jadranka
27. Kopalno območje Pri svetilniku
28. Naravno kopališče Delfin
29. Kopalno območje Rikorvo–Simonov zaliv
30. Kopalno območje Simonov zaliv–Strunjan
31. Kopalno območje Salinera–Pacug
32. Kopalno območje Fiesa–Piran
33. Plaža Simonov zaliv
34. Obmorsko kopališče–Plaža Krka–Zdravilišče Strunjan
35. Naravno kopališče Salinera
36. Plaža Grand hotela Bernardin
37. Plaža hotela Vile Park
38. Kopališče Hoteli morje
39. Osrednja plaža Portorož
40. Naravno kopališče Metropol Portorož
41. Naravno kopališče Avtokamp Lucija