Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KOPALNE VODE

 

Področje upravljanja kakovosti kopalnih voda urejajo Zakon o vodah in njegova novela iz leta 2008 (Uradni list RS, št. 67/02 in 57/08) ter podzakonska predpisa, Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08) in Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). 

 
Novela zakona o vodah daje pravno podlago za določitev kopalnih voda ter za določitev vrst in načina izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda,  ki jih določi Vlada RS.

 
V letu 2008 novelirani podzakonski predpisi na področju upravljanja kakovosti kopalnih voda tako določajo seznam kopalnih voda, vključujejo pa tudi določitev kopalne sezone, določitev standardov kakovosti za kopalne vode, obveznost izvajanja monitoringa kakovosti kopalnih voda tekom kopalne sezone, obveznost razvrščanja kopalnih voda v razrede kakovosti glede na štiriletne nize podatkov ter pripravo programov za izboljšanje kakovosti kopalne vode, če je kopalna voda slabe kakovosti. Zakonodaja vključuje tudi obveznost izvajanja ukrepov upravljanja tekom kopalne sezone, zlasti zagotavljanje zgodnjega obveščanja in opozarjanja o dogodkih, ki lahko vplivajo na kakovost kopalne vode, da se pravočasno prepreči izpostavljenost kopalcev morebitnemu onesnaženju. Predpisi vključujejo tudi obveznost poročanja o izvajanju le-teh, tako slovenski javnosti, kot tudi Evropski komisiji. Slovenska zakonodaja je tako povsem usklajena z zahtevami evropske kopalne direktive.

  
Novela zakona daje tudi pravno podlago za določitev varstvenih območij kopalnih voda z namenom zavarovanja kopalnih voda pred onesnaženjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na kakovost kopalnih voda.
V obdobju 2008 do 2012 se bo postopoma začelo izvajati posamezne zahteve novelirane zakonodaje, skladno z prehodnimi roki, popoln prehod na izvajanje vseh zahtev zakonodaje pa mora biti zagotovljen najpozneje v kopalni sezoni 2012. V prehodnem obdobju se posamezne zahteve izvajajo skladno z zahtevami še vedno veljavnih določb Uredbe, ki ureja območja kopalnih voda ter monitoring kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 70/03 in 72/04), in Pravilnika, ki ureja minimalne higienske in druge zahteve za kopalne vode (Uradni list RS, št. 73/03 in 96/06). Pri tem si del pristojnosti, to je izvajanje monitoringa kakovosti kopalnih voda, delita Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in Ministrstvo za zdravje (MZDR).

 
Od leta 2010 dalje izvajanje predpisov na področju upravljanja kakovosti kopalnih voda poteka v skladu z Okvirnim programom izvajanja predpisov o upravljanju kakovosti kopalnih voda za obdobje 2010 do 2015. V okvirnem programu so opredeljene naloge na področju upravljanja kakovosti kopalnih voda ter razdelitev pristojnosti za izvajanje posameznih nalog. V izvajanje se vključujejo zlasti MOP s svojim organom v sestavi ARSO ter strokovnimi institucijami, ki za MOP in ARSO pripravljajo določene strokovne podlage. V izvajanje posameznih nalog, vezanih na ugotavljanje tveganja za zdravje kopalcev, pa se vključuje tudi ministrstvo, pristojno za zdravje, s svojimi institucijami.