Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRUGA JAVNA RAZPRAVA O PREDLOGU DOLOČITVE VODNIH ZEMLJIŠČ CELINSKIH VODA V SLOVENIJI

Ministrstvo za okolje in prostor je v sodelovanju s številnimi slovenskimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, tako s področja upravljanja voda kot s področja geodezije, pripravilo drugi predlog določitve vodnih zemljišč v Republiki Sloveniji ter obnovilo podatke hidrografije. Začenja se druga javna razprava na temo določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji ter obnove podatkov hidrografije. Naloga in obveznost glede vzpostavitve evidence vodnih zemljišč je kot taka določena v prvem odstavku 186. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v nadaljevanju ZV-1), ki določa, da ministrstvo v desetih letih od uveljavitve ZV-1 določi vodna zemljišča celinskih voda na podlagi določb 11. in 12. člena ZV-1.

 

V okviru priprave predloga vodnih zemljišč in obnove podatkov hidrografije je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo nov Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17). V skladu z določbami pravilnika je v sodelovanju z Direkcijo RS za vode vzpostavilo spletni portal eVode, v okviru katerega je vzpostavljen vodni kataster.

 

Prva javna razprava o predlogu določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji je potekala od 25. 10. 2016 do 27. 12. 2016. Podrobnosti.
 

V okviru javne razprave o predlogu določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji je bila dne 21. 12. 2016 v prostorih Agencije RS za okolje izvedena tudi javna predstavitev. Več.

 

V okviru javne razgrnitve smo prejeli 33 pripomb državljanov, občin in združenj občin, državnih institucij in gospodarskih družb. Do njih smo se s pomočjo Geodetskega inštituta Slovenije, ki je tudi izvajal projekt »Zagotavljanje sistemskih podatkovnih podlag in informacijske infrastrukture za upravljanje z vodami« (v nadaljevanju Projekt masovnega zajema vodnih zemljišč in obnove podatkov hidrografije), opredelili. Pripombe so bile razvrščene v skupine:

 • konkretni popravki posameznega prostorskega objekta (geometrija ali atributi),
 • pripombe, nasprotovanje ali predlogi za dopolnitev metodologije zajema hidrografije in vodnih zemljišč (zavrnjene, ni predmet javne razprave),
 • nasprotovanje ali zahteva po uveljavitvi formalnega statusa vodnega zemljišča na zemljišču zainteresirane stranke (zavrnjene, ni predmet javne razprave),
 • sporočanje primerov napak, nepopolnega zajema ali neupoštevanja metodologije,
 • drugi komentarji.

Vsi pripombodajalci bodo do 16. 2. 2018 na elektronski način obveščeni o utemeljenosti ali neutemeljenosti njihove opombe. V primeru utemeljenosti pripombe smo le-to vključili v ustrezen podatkovni sloj.

 

Prav tako smo odpravili 2168 opomb, ki so zaradi tehnologije masovnega zajema vodnih zemljišč in hidrografije ostale do faze prve javne razgrnitve nerešene in so bile sedaj s pomočjo strokovnjakov preverjene na terenu ter ustrezno vnesene v podatkovne sloje.

 

Po vključitvi vseh pripomb, do katerih smo se opredelili pozitivno, in vključitvi rešenih opomb iz masovnega zajema smo dodatno določili vmesna območja (buffer območja), ki predstavljajo vodna zemljišča, tudi za vsa vodotoke, katerih omočen del struge je širok manj kot 2 metra. Vodna zemljišča, ki pripadajo vodotokom ožjim od 2 metrov, po metodologiji za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč prvotno niso bila vključena v podatkovni sloj vodnih zemljišč. Metodologijo smo dopolnili z metodologijo za določitev vodnih zemljišč vodotokom ožjim od 2 metrov in izvedli dopolnitev masovnega zajema vodnih zemljišč. Končna verzija metodologije.

 

Na ta način smo določili vodna zemljišča vzdolž cca 49100 km vodotokov v Sloveniji. Vodna zemljišča po dopolnitvi metodologije namesto prvotnih 360 km2 zavzemajo 630 km2 površine Slovenije.

 

Drugi predlog določitve vodnih zemljišč za vse celinske vode v Sloveniji si lahko skupaj z evropskim pravnim redom usklajeno in obnovljeno hidrografijo ogledate na spletnem pregledovalniku Atlas voda (meni povsem desno spodaj).

 

Vseh pet podatkovnih slojev hidrografije v SHP formatu lahko prenesete tudi iz vodnega katastra v zavihku zbirka podatkov o površinskih vodah – hidrografija.

 
Po metodologiji za zajem podatkov hidrografije in vodnih zemljišč je izvajalec projekta Geodetski inštitut Slovenije oddal en podatkovni sloj vodnih zemljišč z objekti vrste:

 • vodotok
 • nasip
 • jezero ali zadrževalnik
 • morje
 • ostalo
 • buffer (vmesno območje oz. na spletnem pregledovalniku prostorskih podatkov Atlas voda poimenovano vodno zemljišče (manjši vodotoki)

Zaradi usklajenosti z ZV-1 smo po metodologiji izdelan podatkovni sloj vodnih zemljišč za potrebe hrambe v vodnem katastru razdružili na tri podatkovne sloje vodnih zemljišč, in sicer:

 • vodno zemljišče tekočih celinskih voda (vključuje objekte vrste vodotok, nasip, ostalo, buffer)
 • vodno zemljišče stoječih celinskih voda (vključuje objekte vrste jezero ali zadrževalnik)
 • vodno zemljišče morja (vključuje objekte vrste morje)

Vse tri podatkovne sloje vodnih zemljišč v SHP formatu lahko prenesete tudi iz vodnega katastra v zavihku zbirka podatkov o vodnih in priobalnih zemljiščih – vodna zemljišča.

 

Na zgornjih povezavah so objavljeni rezultati Projekta masovnega zajema vodnih zemljišč in obnove podatkov hidrografije in dopolnitve projekta »Podpora pri finalizaciji podatkovnih slojev hidrografije in predloga vodnih zemljišč«, ki ga je za ministrstvo izvedel Geodetski inštitut Slovenije, tj. objavljeni so obnovljeni podatki hidrografije in drugi predlog vodnih zemljišč v ravni podrobnosti merila 1:5000 za celotno območje Slovenije.

 

Ministrstvo se zaveda, da brez obsežne in javne razprave o določitvi vodnih zemljišč celinskih voda in obnovljenih podatkih hidrografije, take naloge ni mogoče kvalitetno opraviti, zato vabi vse zainteresirane, da podajo svoje pripombe, predloge in komentarje na drugi predlog določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Republiki Sloveniji in obnovljene podatke hidrografije.

 

Javna razgrnitev bo trajala do 30. marca 2018. Ministrstvo bo v okviru posvetovanja z javnostmi dne 16. februarja 2018 organiziralojavno predstavitev drugega predloga določitve vodnih zemljišč celinskih voda v Sloveniji in obnovljenih podatkov hidrografije.

 

Vse pripombe, predloge in komentarje pošljite na elektronski naslov gp.mop(at)gov.si (prosimo dodajte v temo sporočila 'Druga javna razgrnitev vodnih zemljišč in hidrografije')

 

ali na naslov:

 

Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska 48,
SI-1000 Ljubljana (s pripisom 'Druga javna razgrnitev vodnih zemljišč in hidrografije').

 

V kolikor se komentar nanaša na konkretno pripombo v prostoru, sporočite k.o. in št. parcele ali GK koordinate (y,x), na kateri se nahaja vodno zemljišče oz. podatek hidrografije, na katerega določitev imate pripombe.

 

Menimo, da bomo z jasno in transparentno določitvijo vodnih zemljišč in obnovo podatkov hidrografije krepko pripomogli k skrajšanju številnih postopkov na področjih upravljanja voda, urejanja prostora in graditve objektov ter pomembno prispevali k bolj učinkovitemu upravljanju voda v Republiki Sloveniji.

 

Priloge:

 
Dodatne povezave: