Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DIREKTIVA O OKOLJSKIH STANDARDIH KAKOVOSTI NA PODROČJU VODNE POLITIKE

 

Področje nadzora nad emisijami nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje trenutno ureja Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/11/ES z dne 15. februarja 2006 o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno okolje Skupnosti - SLO, ANG (Kodificirana različica Direktive 76/464/EGS), skupaj s »hčerinskimi direktivami« iz obdobja 1982 do 1990, ki določajo mejne vrednosti emisij in okoljske standarde kakovosti za 18 posebnih onesnaževal.

 
Z uveljavitvijo Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23.oktobra 2000, ki določa okvir za delovanje Skupnosti na področju vodne politike (Direktiva 2000/60/ES), se uvaja posodobljeno, celovito in učinkovito obravnavo kemijskega onesnaževanja voda. Direktiva 2000/60/ES določa razveljavitev Direktive 2006/11/ES z dnem 22. december 2013, ne pa tudi razveljavitev njenih »hčerinskih direktiv«. Direktiva 2000/60/ES v svojem 16. členu nadalje določa obveznost Evropske komisije (EK), da pripravi predlog seznama prednostnih in prednostno nevarnih snovi, predlog okoljskih standardov kakovosti za te snovi ter predlog nadzora nad emisijami teh snovi.

 
Kot prvi korak je bil z Odločbo št. 2455/2001/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2001 o določitvi seznama prednostnih snovi na področju vodne politike in o spremembi Direktive 2000/60/ES (Odločba 2455/2001/ES) sprejet seznam prednostnih snovi, ki predstavljajo tveganje za vodno okolje ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju.

 
Predlog Direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi Direktive 2000/60/ES vključuje izpolnitev preostalih obveznosti EK, izhajajočih iz 16. člena Direktive 2000/60/ES, in sicer predlog opredelitve prednostno nevarnih snovi, predlog okoljskih standardov kakovosti za prednostne in prednostno nevarne snovi ter nekatera druga onesnaževala, nevarna za vodno okolje, vključuje pa tudi razveljavitev obstoječih »hčerinskih direktiv« 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS in 86/280/EGS, kakor je bila spremenjena z direktivama 88/347/EGS in 90/415/EGS, v delih, ki se nanašajo na okoljske standarde kakovosti. Predlog direktive ne vključuje predloga dodatnih ukrepov nadzora nad emisijami na ravni Evropske skupnosti, saj bi takšna rešitev po ocenah EK povzročila nesorazmerno visoke stroške pri izvajanju zahtev direktive. Podrobnejša obrazložitev ocene posledic in utemeljitve vsebine predloga direktive so podane v dokumentu »Impact Assessment«.

 
Predlog Direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike in spremembi Direktive 2000/60/ES je bil v obdobju 2006 – 2008 predmet pogajanj v Svetu EU in Evropskem parlamentu. Intenzivnejša obravnava dosjeja v prvem branju je potekala v času predsedovanja Republike Nemčije v prvi polovici leta 2007, ko je bilo sprejeto Skupno stališče Sveta, v Evropskem parlamentu pa so bili sprejeti amandmaji v prvem branju. Pogajanja v drugem branju so potekala v prvi polovici leta 2008, v času slovenskega predsedovanja, ko je bil tudi sprejet kompromisni predlog direktive. Evropski parlament je kompromisno besedilo direktive potrdil z glasovanjem na plenarnem zasedanju dne 17. 6. 2008.

 

Nova direktiva o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike je bila objavljena v uradnem listu Evropske skupnosti dne 24. decembra 2008 in je stopila v veljavo 13. januarja 2009.

  • Direktiva (2008/105/ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS ter spremembi Direktive 2000/60/ES: slo, ang
  • Končno (neuradno) kompromisno besedilo direktive: sloang
  • Besedilo skupnega stališča Sveta: slo, ang
  • Besedilo osnovnega predloga EK direktive: slo, ang
  • Več informacij o strategiji za preprečevanje onesnaževanja površinskih voda je dostopnih na spletnih straneh Evropske komisije:
    http://ec.europa.eu/environment/water/water-dangersub/index.htm

 

Izvajanje predpisov na področju okoljskih standardov kakovosti poteka v skladu z Okvirnim programom izvajanja Direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike (Direktiva 2008/105/ES) in Direktive Komisije o tehničnih zahtevah za izvajanje monitoringa (Direktiva 2009/90/ES). V okvirnem programu so opredeljene naloge na področju okoljskih standardov kakovosti ter razdelitev pristojnosti za izvajanje posameznih nalog. V izvajanje se vključujejo zlasti MOP s svojim organom v sestavi ARSO ter strokovnimi institucijami, ki za MOP in ARSO pripravljajo določene strokovne podlage. V izvajanje posameznih nalog, vezanih na popis emisij, izpustov in uhajanja prednostnih in prednostnih nevarnih snovi ter drugih onesnaževal, pa bo skladno z okvirnim programom treba vključevati tudi druge resorje, zlasti  ministrstvo, pristojno za zdravje, ter ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, skupaj z njunimi strokovnimi institucijami.

 

 

Strokovne podlage za prenos direktive v slovenski pravni red: