Skoči na vsebino

VODA

Celovito upravljanje voda zajema varstvorabo in urejanja voda ter spremljanje izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, vključno s cenovnim spremljanjem izvajanja javnih služb oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

 

Doseganje ciljev na področju varstva in rabe voda se zagotavlja s celovitim načrtovanjem upravljanja voda preko priprave in izvajanja načrtov upravljanja voda in pripadajočih programov ukrepov skladno z zahtevami vodne direktive, načrtov upravljanja z morskim okoljem v skladu z zahtevami morske direktive, operativnih programov ter drugih aktov s področja upravljanja kakovosti kopalnih voda, upravljanja odpadnih voda ter oskrbe s pitno vodo. Varstvo virov pitne vode se dodatno zagotavlja z določanjem vodovarstvenih območij in varstvenih režimov na teh območjih. V okviru odločanja o posebni rabi voda se dovoljuje posebno rabo voda pod pogoji in na način, da se ne poslabšuje ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda oziroma kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda ter ne onemogoča njegovega izboljšanja.

 

Področje urejanja voda zajema pripravo in izvajanje strateških dokumentov na področju zagotavljanja varstva pred škodljivim delovanjem voda, sodelovanje in izvajanje nalog v zvezi z določitvijo vodne infrastrukture za varstvo pred škodljivim delovanjem voda, določitvijo vodnih in priobalnih zemljišč ter izvajanje aktivnosti vezanih na izvajanje poplavne direktive. Prav tako se na področju urejanja voda sodeluje v okviru bilateralnih vodnogospodarskih komisij, EK, ISRBC, ICPDR, Alpske konvencije in EU makroregionalnih strategij ter pri pripravi in izvajanju bilateralnih in multilateralnih projektov s tega področja.

 

Sodelovanje pri načrtovanju in gradnji vodne infrastrukture državnega in lokalnega pomena zajema celovito sodelovanje pri pripravi in izvajanju nalog povezanih z načrtovanjem, gradnjo in upravljanjem vodne infrastrukture, ki se lahko tudi delno sofinancira iz sredstev Sklada za vode, s katerim upravljamo. Odločanje o posebni rabi voda obsega pripravo predpisov, ki so pravna podlaga za izvedbo nadaljnjih postopkov za odločitve v zvezi s posebno rabo vode.

 

 

Kontakt

Ministrstvo za okolje in prostor

Dunajska c. 48

1000 Ljubljana

 

Urejanje voda

mag. Luka Štravs
tel.: 01 478 7404
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Varstvo in raba voda ter javne službe

mag. Nataša Vodopivec
tel.: 01 478 7317
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

Odločanje o posebni rabi voda

dr. Breda Mulec
tel.: 01 478 7387
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 

trenutno ni aktualnih objav

 

Pretekle aktualne objave