Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

TRAJNOSTNA URBANA STRATEGIJA

 

Del evropskih kohezijskih sredstev v programskem obdobju 2014-2020 je namenjenih izključno mestom oz. urbanim območjem za celovite ukrepe trajnostnega urbanega razvoja. Pogoj za pridobitev evropskih kohezijskih sredstev  prek mehanizem CTN je sprejeta trajnostna urbana strategija (TUS) za urbano območje. Do sredstev za trajnostni urbani razvoj je v Sloveniji upravičenih vseh 11 mestnih občin: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec in Velenje.

 

Namen priprave TUS je tudi podpora trajnostnemu urbanemu razvoju in določitev celostnih ukrepov za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo urbana območja ter z njimi povezana podeželska zaledja. TUS naj bi predstavljale podlago za celovit pristop k načrtovanju in izvajanju naložb.


Proces priprave TUS

 

MOP je kot ministrstvo, pristojno za urbani razvoj, leta 2014 vzpostavilo neposreden dvosmerni dialog z mesti (teritorialni dialog z mesti), ki so predvidena za izvajanje ukrepov trajnostnega urbanega razvoja evropske kohezijske politike, z namenom pravočasne in čim bolj učinkovite priprave TUS.

 

V septembru  2015 je bila objavljena Namera za sklenitev neposrednih pogodb za sofinaciranje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin za izvajanje celostnih teritorialnih naložb. Sestavni del razpisne dokumentacije so bile tudi smernice za pripravo TUS.

 

Postopek priprave Trajnostnih urbanih strategij je intenzivno potekal v letu 2015, ko je vseh 11 mestnih občin tudi pripravilo in oddalo svoje TUS. Ustreznost pripravljenih TUS je pregledala strokovna skupina petih, med seboj neodvisnih strokovnjakov, s čimer je bila zagotovljena strokovna pestrost iz različnih razvojnih regij. Vseh 11 mestnih občin je v svojih TUS opredelilo vizijo, cilje, ukrepe in načine izvajanja strategije ter pripravilo tudi razvojne programe, ki so jih obravnavale z vključevanjem javnosti in drugih pomembnih deležnikov. Posamezne mestne občine so za svojo TUS pripravile tudi razpoznavni slogan, saj želijo izpostaviti svoje značilnosti, posebnosti in prednosti. Proces priprave TUS je povezal delovanje in sodelovanje deležnikov znotraj mestne uprave ter spodbudil tudi sodelovanje in povezovanje med mesti.

 

Do leta 2016 je vseh 11 mestnih občin pripravilo in sprejelo TUS. V letu 2017 so sprejele še izvedbene načrte k trajnostnim urbanim strategijam (IN TUS), v katerih so opredelile konkretne ukrepe, ki bodo prispevali k uresničevanju zastavljenih ciljev v TUS, ključne projekte in predvideno financiranje projektov. S tem so mestne občine zadostile glavnemu pogoju za dostop do evropskih kohezijskih sredstev v višini 117 mio EUR.

 

Podprte bodo naložbe, ki v največji meri prispevajo k realizaciji ciljev trajnostnih urbanih strategij posameznega mestnega območja in k realizaciji ciljev ter kazalnikov opredeljenih v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike 2014-2020. Z namenom učinkovitejše rabe prostora v urbanih območjih, se bo spodbujalo izkoriščanje notranjih potencialov in reaktivacijo prostih ter slabo izkoriščenih površin v mestih. Na ta način bodo ustvarjeni pogoji za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti, hkrati pa bo urbano okolje postalo tudi bolj privlačno za delo in bivanje.

 

Povezave:

 

 
Spremljanje razvoja mest

 

Za načrtovanje in spremljanje razvoja mest obstaja več javno dostopnih orodij za pomoč pri pripravi razvojnih strategij:

 

Referenčni okvir za trajnostna mesta
Države članice EU in Evropska komisija, so v podporo mestom, da bi lahko pripravljale in spremljale svoj razvoj razvile t. i. Referenčni okvir za trajnostna mesta (RFSC – reference Framework for Sustainable Cities). Več.

 

ISO standard 37120
Leta 2014 je bil objavljen ISO standard 37120 – standardizirani kazalniki za spremljanje trajnostnega razvoja mesta; omogoča spremljanje doseganja zastavljenih ciljev v posameznem mestu in primerjavo z mesti po celem svetu;

 

United Smart Cities (UN ECE)
Nabor kazalnikov, ki naslavljajo glavne izzive srednje velikih mest, zlasti v tranzicijskih državah v regiji UNECE.