Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM STANOVANJSKEM PROGRAMU 2015 - 2025

 

Državni zbor je sprejel  Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015 - 2025 (NSP), ki je eden ključnih dokumentov za reševanje stanovanjske problematike v prihodnje in oblikuje aktivno stanovanjsko politiko. Pri oblikovanju programa je bilo vodilo načelo javnega interesa in dolgoročno zagotavljanje kakovosti bivanja za vse prebivalce. Posebno pozornost NSP posveča mladim, starejšim in ranljivejšim skupinam prebivalcev.

 

NSP izhaja iz ustavne določbe, da država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje in predstavlja dokument, ki se odziva na dejanske razmere na področju stanovanjske oskrbe. Z njim država ustvarja pogoje za izvajanje ustavno zapisane možnosti izbire pri reševanju stanovanjskega vprašanja za vse prebivalce in določa splošne cilje na področju stanovanjske oskrbe. Posebej se osredotoča na zagotavljanje kakovosti bivanja ranljivejših skupin prebivalstva, mladih in starejših. Dokument je operativne narave in vključuje Akcijski načrt za obdobje 5-ih let, ki vključuje ključne izvedbene nosilce in projekte, ki jih določa stanovanjski program.
 
V NSP so zastavljeni dolgoročni cilji, ki so bili s strani javnosti že sprejeti s širšo stopnjo konsenza:

 • uravnotežena ponudba primernih stanovanj;
 • lažja dostopnost do stanovanj;
 • kakovostna in funkcionalna stanovanja;
 • večja stanovanjska mobilnost prebivalstva

 

Prednostna področja delovanja ukrepov, ki so predvideni v Resoluciji o NSP in so podrobno opredeljena v Akcijskem načrtu so:

 • Varnost najemnih razmerij - urediti je treba področje najemnih razmerij s prenovo stanovanjske zakonodaje.
 • Stanovanjski sklad RS postane glavni izvajalec stanovanjske politike na nacionalni ravni, ki mora postati ponudnik javnih najemnih stanovanj.
 • Vzpostavi se služba za najemniško posredovanje v okviru Stanovanjskega sklada RS.
 • Nova najemninska politika - preoblikovanje neprofitne najemnine in uvedba stanovanjskega dodatka z namenom, da se zagotovi transparentnost nad uporabo javnih sredstev in pravičnejše urejanje pravic do uporabe javnih najemnih stanovanj za vse prebivalce.
 • Shema za mlade - reševanje stanovanjskega vprašanja mladih in mladih družin predstavlja eno ključnih področij, zlasti prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Predvideni ukrepi za mladi so stanovanjske skupnosti za mlade, zagotavljanje ugodnih stanovanj najemnih stanovanj, deljeno lastništvo in najem s kasnejšim odkupom. Pripravi se  pilotni projekt za izgradnjo in pilotni projekt za zagotovitev cenovno ugodnih stanovanj.
 • Primerno bivalno okolje za starejše - program podpira cilje nacionalne socialne politike na področju oskrbe starejših oseb in išče možnosti dodatnih bivanjskih rešitev. Pripravi se pilotni projekt in sheme za starejše.
 • Shema za zagotavljanje namenskih stanovanjskih enot - zagotoviti sredstva za izgradnjo 800 bivalnih enot in stanovanja za prebivalce s posebnimi potrebami.
 • Shema za zagotavljanje stanovanjskih enot za deložirane posameznike in skupine.
 • Shema za prebivalce s posebnimi potrebami.
 • Gradnja javnih najemnih stanovanj tam, kjer je potreba po njih največja - skozi prostorsko politiko in z nacionalnimi finančnimi vzpodbudami je treba usmerjati gradnjo najemnih stanovanj na prednostnih razvojnih področjih za stanovanjsko oskrbo. Ena izmed oblik bivanja so tudi stanovanjske kooperative.
 • Aktivna zemljiška politika - priprava nove zakonodaje ter uvedba davka na nepremičnine.
 • Spodbujanje energetske prenove sosesk - posebna pozornost je namenjena energetskemu pogodbeništvu, reševanju energetske revščine in celoviti energetski sanaciji večstanovanjskih stavb.
 • Celovita prenova stanovanjskih sosesk - med prednostne naloge se uvršča urbani razvoj in črpanje evropskih sredstev ter vzpostavljanje in vpeljava finančnih inštrumentov.
 • Funkcionalna prenova stanovanjskih stavb - predvidena je sprememba prostorske in gradbene zakonodaje, ki bo pripomogla k hitri in učinkoviti prenovi stanovanjskega fonda. 

 

NSP opredeljuje elemente celovitega razvoja na stanovanjskem področju, predvsem programe, ukrepe za realizacijo in strateške cilje, letne akcijske programe, indikatorje, potrebne za spremljanje njihovega uresničevanja in merjenja ciljev, indikativen finančni načrt in prikaz skladnosti ciljev z državnimi razvojnimi prioritetami.  

  

Resolucija o NSP