Skoči na vsebino

REGIONALNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Ključna potreba za vsa razvojna načrtovanja je prostor in iz njega izhajajoči oziroma nanj vezani prostorski potenciali. Izhodišča za oblikovanje projektov za spodbujanje skladnega regionalnega in trajnostnega prostorskega razvoja so prostorski potenciali, ki jih oblikujejo specifične kombinacije gospodarskih, družbenih in okoljskih značilnosti v urbanem in ruralnem prostoru.
 
Evropska unija pri porabi javnega denarja daje prednost integriranim razvojnim projektom, ki morajo izkazovati usklajene gospodarske, socialne in okoljske potrebe v konkretnem prostoru. Pri ocenjevanju integriranih razvojnih projektov se upošteva endogene potenciale regij, urbanih in podeželskih območij, ipd., zato je potrebna priprava takih razvojnih programov, ki bodo utemeljevali ključne potrebe razvojne regije in občin z integracijo različnih vsebinskih področij.
 
Tako imenovani celovit pristop na območje (placebased) je možen le ob ustrezni povezavi prostorskega načrtovanja z razvojnim načrtovanjem na regionalni ravni, ki podprt z dobrim sodelovanjem deležnikov in administrativnih ravni omogoča razvoj, ki je tudi prostorsko racionalen, usklajen in omogoča doseganje razvojnih sinergij in prebojev.
 
Regionalna raven kot vmesna raven med lokalno in državno lahko na optimalen način poveže lokalne potrebe z državnimi usmeritvami s strateškim in celovitim pristopom na območje. Za tak pristop vzpostavitev regij kot administrativne ravni ni pogoj, temveč so možne tudi druge, dogovorne oblike povezovanja in upravljanja na regionalni ravni. 

Zato smo skupaj z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktoratom za regionalni razvoj ob sodelovanju Združenja regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ) in Ministrstva za javno upravo sofinancirali izvajanje raziskave z naslovom: »Model povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni« v okviru Ciljnega raziskovalnega programa "CRP 2016" v letu 2016.
 
Namen predlaganega raziskovalnega projekta je pridobiti model povezovanja na regionalni ravni, ki temelji na celovitem strateškem pristopu na posamezno razvojno območje, upoštevajoč t.i. "horizontalno regionalno politiko" (usklajevanje specifičnih ciljev posameznih regij znotraj ciljev resornih politik). Novi model povezovanja na regionalni ravni bo podprl doseganje sinergijskih učinkov s pripravo integralnih  projektov, s tem pa k večji učinkovitosti pri izvajanju trajnostnega razvoja. Model bo tudi podlaga za celovitejši pristop v okviru nove finančne perspektive 2020 - 2027.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za strateški prostorski razvoj

Dunajska c. 21

1000 Ljubljana

tel.: 01 478 7014

e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

PREDPISI

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja je na podlagi skupnih izhodišč za izboljšanje povezovanja prostorskega in razvojnega načrtovanja na regionalni ravni za pripravo regionalnih razvojnih programov 2014-2020 vsem razvojnim regijam prvič doslej posredoval smernice s področja prostorskega razvoja z namenom, da se razvojne priložnosti oblikuje na osnovi prostorskih potencialov regij.

Z namenom spodbuditve občin, da bi v procesu priprave RRP 2014-2020 bolje in aktivnejše sodelovale in se povezovale tako med seboj kot tudi z RRA, smo na državni ravni oblikovali Priporočila za zagotovitev implementacije RRP 2014-2020. V priporočilih so podani ključni vsebinski in finančni vidiki za zagotovitev izvedljivosti oziroma implementacije projektov RRP 2014-2020, ki bodo uvrščeni v dogovor za razvoj regij.
 
Priporočila obsegajo:

  1. priporočila za pripravo dogovora za razvoj regij,
  2. priporočila za preveritev finančnega okvira izvedbe projekta,
  3. priporočila za preveritev izvedljivosti z vidika umestitve projekta v prostor,
  4. priporočila glede sodelovanja in povezovanja regionalnih razvojnih agencij in občin oziroma skupnih občinskih uprav pri razvojnem in prostorskem načrtovanju.

 
Priporočila za zagotovitev implementacije RRP 2014-2020 so skupaj pripravili Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo.