Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROSTOR SLOVENIJE 2020

Zbirka Prostor Slovenije 2020 zajema povzetke strokovnih podlag, ki so nastale zaradi priprave novega prostorskega plana Slovenije(1). Glavne teme strokovnih podlag sledijo programu priprave prostorskega plana Slovenije(2), ki določa njegovo okvirno vsebino in postopek priprave. Prostorsko - razvojna vprašanja so tako zajeta v štirih tematskih sklopih: izhodišča in temeljne opredelitve prostorskega razvoja Slovenije, sistem poselitve, infrastrukturni sistemi in sistem krajine.

 

Vse raziskave imajo enotno osnovno zgradbo nosilnih tematskih poglavij: opredelitev ciljev prostorskega razvoja, analiza stanja in trendov v prostoru, opredelitev možnosti prostorskega razvoja, oblikovanje in vrednotenje alternativnih možnosti prostorskega razvoja in predlog zasnove prostorskega razvoja.

 

Pri pripravi strokovnih podlag so sodelovali številne raziskovalne ustanove in priznani strokovnjaki z različnih področij. Z organiziranjem tematskih sestankov, delavnic in okroglih miz smo primerjali različne strokovne poglede. Na predstavitvah rezultatov vmesnih faz strokovnih podlag smo sproti opredeljevali in usklajevali izhodišča za nadaljnje delo ter preverjali strokovna stališča.

 

Strokovne podlage so kljub temu predvsem avtorsko delo posameznih raziskovalcev ali skupine raziskovalcev, zato njihova vsebina ni vedno skladna z vsebino novega strateškega dokumenta prostorskega razvoja Slovenije. Ta namreč nastaja tudi na podlagi vrste drugih raziskav in strokovnih nalog, izdelanih v zadnjem desetletju za Urad RS za prostorsko planiranje, sektorskih strokovnih nalog posameznih ministrstev, lastnega strokovnega dela in temeljnih prostorskih dokumentov: Ocene stanja in teženj v prostoru Slovenije, Politike urejanja prostora Slovenije in predloga novega Zakona o urejanju prostora.

 

Zbirka Prostor Slovenije 2020, namenjena strokovni in širši zainteresirani javnosti, zajema bogat pregled možnosti prostorskega razvoja Slovenije, sodobnih teoretičnih spoznanj z različnih strokovnih področij, ki posredno ali neposredno vplivajo na prostor, ter širok izbor podatkov in grafičnih prikazov.

 

____________________________________________
(1)Predlog Zakona o urejanju prostora (druga obravnava, Poročevalec, št. 75/2002, str. 3) ukinja Prostorski plan Slovenije ter uvaja Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Slovenije.
(2)Vlada Republike Slovenije je 29. aprila 1999 sprejela program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (program priprave prostorskega plana Slovenije).
____________________________________________

 

 

Zbirka Prostor Slovenije 2020:

 


TEMELJNE OPREDELITVE PROSTORSKEGA RAZVOJA

 

1.1.
Analiza stanja in trendov prostorskega razvoja RS
PovzetekDokument
1.2.
Kazalci prostorskega razvoja na državni in regionalni ravni
PovzetekDokument
1.3.
Analiza prostorskih razvojnih možnosti Slovenije (17.12.03)
PovzetekDokument
1.4.Mednarodna izhodišča in prostorski razvoj Slovenije (30.03.04)PovzetekDokument
1.5.Gospodarstvo in dolgoročni prostorski razvoj Slovenije (17.12.03)PovzetekDokument
1.6.Družba in prostorski razvoj (29.12.03)PovzetekDokument
1.7.Globalna vizija prostorskega razvoja Slovenije (30.03.04)PovzetekDokument
1.8.Koncept prostorskega razvoja Slovenije (17.12.03)PovzetekDokument
1.9.Zasnova regionalnega prostorskega razvoja Slovenije (18.02.04)PovzetekDokument
1.10.Nacionalne smernice za prostorski razvoj regij (17.12.03)PovzetekDokument
1.11.Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije (29.12.03)PovzetekDokument

 

 

 SISTEM POSELITVE

 

2.1.Poselitev in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (18.02.04)PovzetekDokument
2.2.Omrežje naselij in prostorski razvoj Slovenije (17.12.03)PovzetekDokument
2.3.Poselitvena območja ter merila in kriteriji za urejanje naselij (18.02.04)PovzetekDokument
2.4.Stanovanja, kvaliteta bivanja in razvoj poselitve (18.02.04)PovzetekDokument
2.5.Gospodarske cone in prostorski razvoj Slovenije (17.12.03)PovzetekDokument
2.6.Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv na prostor (18.02.04)PovzetekDokument
2.7.Zasnova stavbnih zemljišč v prostorskem planu Slovenije in državna stavbnozemljiška politika (29.12.03)PovzetekDokument
2.8.Celostno varstvo stavbnih in naselbinskih vrednot v prostorskem razvoju (18.02.04)PovzetekDokument
2.9.Komunalni sistemi in prostorski razvoj Slovenije (18.02.04)PovzetekDokument

 

 

 

INFRASTRUKTURNI SISTEM

 

3.1.Promet in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (18.02.04)PovzetekDokument
3.2.Energetski sistem in prostorski razvoj SlovenijePovzetekDokument
3.3.Zasnova območij za prostorsko razporeditev objektov in naprav za ravnanje z odpadki (18.02.04)PovzetekDokument

 

 

SISTEM KRAJINE

 

4.1.Krajina in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (12.05.04)PovzetekDokument
4.2.Gozdarstvo in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (17.12.03)PovzetekDokument
4.3.Kmetijstvo in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (29.12.03)PovzetekDokument
4.4.Voda in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (17.12.03)PovzetekDokument
4.5.Mineralne surovine in prostorski razvoj Slovenije – zasnova (17.12.03)PovzetekDokument
4.6.Ohranjanje narave in varstvo kulturnih vrednot ter prostorski razvoj Slovenije – zasnova (29.12.03)PovzetekDokument
4.7.Prostočasne dejavnosti in prostorski razvoj Slovenije (29.12.03)PovzetekDokument

 

 

POSEBNA PODROČJA 

 

5.1.Študija za celovito presojo vplivov na okolje za prostorski plan SlovenijePovzetek

Dokument 1

Dokument 2