Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROSTORSKI RAZVOJ NA NACIONALNI RAVNI

Trajnostni prostorski  razvoj je temeljno načelo in vodilo, ki mu sledimo pri usmerjanju prostorskega razvoja v Sloveniji. Izhajamo iz tega, da je prostor omejena dobrina, ki terja skrbno usklajevanje javnih koristi in zasebnih interesov ter dolgoročno naravnano prostorsko načrtovanje.
 
Zastavljene prioritete prostorskega razvoja v Sloveniji so enakovredna vključenost Slovenije v evropski prostor, policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, kakovostni bivalni pogoji, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij, povezan in usklajen razvoj prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture, vitalnost in privlačnost podeželja, krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi.
 
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja strateške usmeritve za usmerjanje prostorskega in urbanega razvoja na nacionalni in lokalni ravni (Strategija prostorskega razvoja Slovenije - SPRS, Prostorski red Slovenije), skrbi za spremljanje stanja v prostoru in izvajanje politike teritorialne kohezije in urbanega razvoja, ter drugih evropskih dokumentov.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor

Sektor za strateški prostorski razvoj

Dunajska c. 21

1000 Ljubljana

tel.: 01 478 7033

e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije

 

Ministrstvo pristojno za prostor je v letu 2013 začelo z aktivnostmi prenove prostorske politike in pripravo nove prostorsko razvojne strategije do leta 2050 (v nadaljevanju SPRS 2050). SPRS 2050 bo temeljni dolgoročni prostorsko razvojni dokument Republike Slovenije s cilji, prioritetami in zasnovo prostorskega razvoja do leta 2050, ki bo vključevala izzive prihodnjega razvoja družbe,  ter  s srednjeročnim, akcijskim delom za obdobje 2014 - 2020, ki bo vključeval podrobnejše kvantificirane cilje v navezavi na izvajanje kohezijske politike v novem programskem obdobju. 

 
Sedaj veljavni krovni državni prostorski akt je v Državnem zboru R. Slovenije sprejet Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur. l. RS, št. 76/2004) SPRS je temeljni državni strateški prostorski akt s katerim je bil v Sloveniji uveljavljen koncept vzdržnega prostorskega razvoja ter je skupaj s Strategijo razvoja Slovenije krovni dokument za usmerjanje prostorskega razvoja v Sloveniji in osnova za usklajevanje sektorskih politik.

 

Prenova Strategije prostorskega razvoja Slovenije bo potekala skozi daljši posvetovalni proces, s katerim želimo oživiti in vzpostaviti sodelovanje med različnimi deležniki pri oblikovanju skupne vizije in ciljev prostorskega razvoja kot tudi postaviti okvir za ustvarjanje sinergij med politikami za usklajen pristop v prostoru in upoštevanje prostorske dimenzije razvoja.

 

Pomembna strokovna podlaga in spremni dokument za prenovo Strategije prostorskega razvoja Slovenije je  Poročilo o prostorskem razvoju Slovenije. Poročilo je rezultat prizadevanja za vzpostavitev sistema spremljanja stanja prostorskega razvoja, ki je ena od ključnih aktivnosti Direktorata za prostor, graditev in stanovanja in je večinoma potekala v okviru transnacionalnega projekta Attract – SEE  (Ocena privlačnosti območij v Jugovzhodni Evropi), katerega pobudnik je bilo ravno ministrstvo. Poročilo je nastajalo skozi daljše obdobje, v njem so uporabljeni tudi rezultati več strokovnih in raziskovalnih nalog.

 

Več...

 

PREDPISI

Politika urejanja prostora Republike Slovenije (pdf)
 
Strategija prostorskega razvoja

Prostorski red Slovenije