Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI

 

Občinski prostorski načrt (OPN) je temeljni prostorski akt občine. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski prostorski načrt je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor – Sektor za prostorsko načrtovanje, v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) sodeluje v postopku priprave OPN kot nosilec urejanja prostora za področje razvoja poselitve,  in sicer s podajanjem smernic in mnenj s tega področja.

 
S smernicami Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi državnih prostorskih aktov opredeljuje usmeritve, izhodišča in pogoje za razvoj poselitve, predvsem glede:

  • omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij,
  • razvoja naselij in razpršene poselitve,
  • ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora,
  • razmestitve dejavnosti v prostoru  in
  • območij namenske rabe prostora.

 

Ministrstvo za okolje in prostor kot nosilec urejanja prostor za področje razvoja poselitve sodeluje z občinami v več fazah postopka priprave njihovih OPN. Ko je OPN sprejet oziroma uveljavljen, pa ima ministrstvo na podlagi predpisov o državni upravi in lokalni samoupravi pristojnost izvajanja nadzora nad zakonitostjo OPN, pa tudi drugih občinskih prostorskih aktov.

 

Kontakt:

Boštjan Jerebic
tel.: 01 478 70 42
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Povezave: