Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ENERGETSKI PROJEKTI SKUPNEGA EVROPSKEGA INTERESA

 

Evropska komisija je leta 2013 z Uredbo 347/2013/EU določila bistvene koridorje in območja pomembna za izgradnjo integriranega energetskega omrežja. S to uredbo posega na področje urejanja prostora, presoj vplivov na okolje (tudi čezmejne) in sodelovanja javnosti, predvsem v smislu določitve jasnega časovnega okvira. Vnaša več pomembnih novosti, med drugim tudi določitev ti. nacionalnega pristojnega organa, ki mu podeljuje pristojnosti in odgovornosti pri koordinaciji in spodbujanju izdaje potrebnih dovoljenj, prioritetne koridorje in merila za določanje projektov skupnega interesa (angl. Projects of Common Interest – PCI), imenovanje evropskega koordinatorja v primeru težav (zamud) itd..

 

Cilj Uredbe 347/2013/EU je pospešitev izvajanja energetskih projektov in poenostavitev postopkov za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za projekte, ki jim je prepoznan status projekta skupnega interesa.

 

Uredba št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2013 o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (slo, ang)

 

Več podatkov o evropskih projektih skupnega interesa je na voljo na spletni strani Evropske komisije.

 

Uredba 347/2013EU določa, da država članica ali pristojni organ do 16. maja 2014 objavi Priročnik o procesih dovoljevanja, ki se uporablja za projekte skupnega interesa. Priročnik se po potrebi posodablja in je na voljo javnosti.

 

Vlada RS je sprejela Uredbo o izvajanju Uredbe 347/2013/EU o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo (Uradni list RS, št. 6/14). V skladu s to uredbo je nacionalni pristojni organ za izvajanje člena 8. Uredbe 347/2013/EU ministrstvo, pristojno za prostor, graditev in energijo, ki v ta namen izvaja naslednje naloge:

  • na področju prostora in graditve se vodi postopke za izdajo celovite odločitve,
  • na področju energetike se spremlja izvajanje Uredbe 347/2013/EU ter o tem obvešča Evropsko komisijo in regionalne skupine.

 

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-H) (Uradni list RS, št. 65/14) je bilo določeno, da se ustanovi Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju: MOP), ki opravlja naloge tudi s področja prostora in stanovanjske politike. Delovno področje prostora in graditve je tako prešlo na MOP.

V RS sta tako od konca leta 2014 za spodbujanje izvajanja procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa pristojni dve ministrstvi, in sicer Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI) in MOP. Razlog za tovrstno delitev je v njunih formalnih pristojnostih. MOP (oziroma organi v sestavi MOP) vodi postopke dovoljevanja (postopek pred oddajo vloge in predpisani postopek dovoljevanja, predvsem pa pripravlja in izvaja vso za postopek dovoljevanja potrebno zakonodajo (s področja umeščanja v prostor, varstva okolja, graditve). S tem v zvezi je tudi ključni pripravljavec Priročnika o procesih dovoljevanja za energetske projekte skupnega interesa. MZI pa še naprej vodi politiko razvoja energetske infrastrukture, predlaga projekte skupnega interesa in spremlja njihovo izvajanje, ter sodeluje na sestankih regionalnih skupin za elektriko, plin in pametna omrežja v Bruslju.

 

Do prenove prostorske in gradbene zakonodaje, katere sprejem je načrtovan v letu 2017 tako ostajata pristojni obe ministrstvi.

 

Republika Slovenija je združila naloge ti. nacionalnega pristojnega organa, ki je odgovoren za spodbujanje izvajanja in koordinacijo procesa dovoljevanja za projekte skupnega interesa, z nalogami odgovornega organa za izdajo celovite odločitve. V ta namen je Vlada RS sprejela sklep o medresorski delovni skupini, pristojni minister pa sklep o operativni delovni skupini.

Seznam slovenskih elektroenergetskih in plinskih projektov skupnega evropskega interesa je bil sprejet in objavljen z Delegirano Uredbo Komisije (EU) št. 1391/2013 z dne 14. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 (slo, ang).

 

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh predlagatelja elektroenergetskih projektov - ELES, d.o.o. in predlagatelja plinskih projektov - Plinovodi, d.o.o..