Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI

Državni prostorski načrt (v nadaljevanju: DPN) je prostorski akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena.
DPN je podlaga za:

  • izdajo dovoljenja za umestitev v prostor (46. člen ZUPUDPP),
  • pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • pripravo rudarskih projektov (za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin).

 
DPN ne sme biti v nasprotju z državnim strateškim prostorskim aktom.

 
Z uveljavitvijo DPN so spremenjeni, dopolnjeni občinski prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba o DPN. Občina v svojih prostorskih aktih to območje prikaže s svojo enoto urejanja prostora.

 
Z DPN se določijo:

  • vse načrtovane prostorske ureditve,
  • območje načrtovanih ureditev,
  • prostorski izvedbeni pogoji za izvedbo načrtovanih ureditev,
  • odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev dopustna pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • dopustnost dodatnih prostorskih ureditev, ki niso načrtovane z DPN.

 
DPN vsebuje:

  • prikaz in opis območja načrtovanih ureditev,
  • prikaz in opis umestitve načrtovane prostorske ureditve v prostor s prostorskimi izvedbenimi pogoji.

Kontakt:

Barbara Leskovar
tel.: 01/478 70 42
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

  

Javne razgrnitve in seznanitve

 

Obvestila o izvajanju predhodnih arheoloških raziskav

 

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

 

Drugi predpisi s področja urejanja prostora

 

Energetski projekti skupnega evropskega interesa

 

Grafični podatki o državnih prostorskih aktih in prostorskih ukrepih

 

Navodila, priporočila in smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo DPN