Skoči na vsebino

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI

Državni prostorski načrt (v nadaljevanju: DPN) je prostorski akt, s katerim se načrtujejo prostorske ureditve državnega pomena.
DPN je podlaga za:

  • izdajo dovoljenja za umestitev v prostor (46. člen ZUPUDPP),
  • pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • pripravo rudarskih projektov (za raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin).

 
DPN ne sme biti v nasprotju z državnim strateškim prostorskim aktom.

 
Z uveljavitvijo DPN so spremenjeni, dopolnjeni občinski prostorski akti, v delih in za ureditve, ki jih določi uredba o DPN. Občina v svojih prostorskih aktih to območje prikaže s svojo enoto urejanja prostora.

 
Z DPN se določijo:

  • vse načrtovane prostorske ureditve,
  • območje načrtovanih ureditev,
  • prostorski izvedbeni pogoji za izvedbo načrtovanih ureditev,
  • odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev dopustna pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • dopustnost dodatnih prostorskih ureditev, ki niso načrtovane z DPN.

 
DPN vsebuje:

  • prikaz in opis območja načrtovanih ureditev,
  • prikaz in opis umestitve načrtovane prostorske ureditve v prostor s prostorskimi izvedbenimi pogoji.

Kontakt:

Barbara Leskovar
tel.: 01/478 70 42
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

  

Javne razgrnitve in seznanitve

 

Obvestila o izvajanju predhodnih arheoloških raziskav

 

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP)

 

Drugi predpisi s področja urejanja prostora

 

Energetski projekti skupnega evropskega interesa

 

Grafični podatki o državnih prostorskih aktih in prostorskih ukrepih

 

Navodila, priporočila in smernice nosilcev urejanja prostora za pripravo DPN