Skoči na vsebino

USPOSABLJANJE

 

Presoje vplivov na okolje za programe , plane in projekte preprečujejo okoljske škode in so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti, čistega zraka, zmanjševanja hrupa, zdravja prebivalcev , ohranjanja tal, ugodnega stanja voda, varstva pred poplavami, ohranjanja krajinskih značuilnosti in varovanja kulturne dediščine v Sloveniji.

 

Pravilno, strokovno korektno in učinkovito izvajanje presoj vplivov na okolje je tudi predpogoj, da Republika Slovenija črpa evropska sredstva v novem programskem obdobju 2014-2020, zato pa je potrebno usposabljanje in izmenjava izkušenj.

 

Pridružite se aktivnostim za pravilno in učinkovito izvajanje celovitih presoj, projektnih presoj in presoj sprejemljivosti na varovana območja!

 
Vabljeni k sodelovanju k izvajanju programa usposabljanja!

 

 

 

 

Strategija usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) in presoj vplivov na okolje (PVO)
(Training strategy for Strategic Environmental Assessment and Environmental Impact Assessment SEA/EIA)

 

 
Modul 1: Vsebinjenje v postopku PVO (EIA Screening)

Modul 2: Vključevanje klimatskih sprememb v postopke CPVO in PVO (Integration of Climate Change into SEA/EIA)

Modul 3: Evropske direktive (EU Directives)

Modul 4: Kakovost okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje (SEA/EIA Quality)

Modul 5: Vključevanje Okvirne direktive o vodah v postopke CPVO in PVO (SEA/EIA and the Water Framework Directive - 2000/60/EC)

 
Modul 6: CPVO in državni prostorski načrti (SEA and National Spatial Plans)

 
Modul 7: CPVO in PVO postopki na ravni občinskih prostorskih načrtov (SEA/EIA and Local Land Use Plans)

Modul 8: Kulturna dediščina v postopkih CPVO in PVO (SEA/EIA and Cultural Heritage)

Modul 9: Zdravje ljudi v postopkih CPVO (SEA and Health)

 
Modul 10: Nova PVO direktiva (EIA – New Directive)

 
Modul 11: Vključevanje javnosti v postopkih CPVO in PVO (Public Participation in SEA/EIA)

 
Modul 12: Čezmejna presoja vplivov na okolje (Transboundary Assessment)

 
Modul 13: Presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave (Appropriate Assessment)