Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

 

Presoja vplivov na okolje se izvede za posege, ki lahko pomembno vplivajo na okolje. Na podlagi izvedene presoje vplivov na okolje pristojni organ izda okoljevarstveno soglasje. Postopek presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja je določen z Zakonom o varstvu okolja in ga vodi Agencija RS za okolje.

 

 

Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (v nadaljnjem besedilu Direktiva 2011/82/EU) je pomembna horizontalna evropska direktiva, ki prispeva k bolj trajnostnim projektom in vključevanju okoljskih vidikov v pripravo projektov za izvedbo pred končno odobritvijo. V primeru gradnje se vključevanje okoljskih vidikov v projekte preveri preden se zanje pridobi gradbeno dovoljenje, v primeru nekaterih drugih posegov pa preden se aktivnost potrdi.

 
Zakon o varstvu okolja, prenaša določila Direktive 2011/92/EU v slovenski pravni red, še posebej v členih 50, 51 in 51 a.

 
Zakon o varstvu okolja torej določa, da se pred začetkom izvajanja posegov, ki lahko pomembno vplivajo na okolje izvedejo:

  1. Presoje vplivov na okolje ali 
  2. Predhodni postopki v katerih se ugotavlja, ali ima poseg v okolje verjetno pomemben vpliv na okolje in je zanj treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ali pa tega vpliva nima in zanj ni treba izvesti presoje vpliva na okolje in ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Vrste posegov v okolje, za katere sta obvezna ali presoja vplivov v okolje ali predhodni postopek, so določene z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (ang) (v nadaljnjem besedilu Uredba).

 

Uredba nadomesti že uveljavljeno Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za katero je Evropska Komisija v predsodnem postopku proti Republiki Sloveniji št. 2012/2162 ugotovila, da ni popolnoma skladna z vsemi določili Direktive 2011/92/EU ter Prilogami I, II in III te direktive in pravno prakso, ker izpušča predhodni postopek in ima previsoke pragove. Uredba odpravlja ugotovljeno kršitev Evropske Komisije in predstavlja zadnji ukrep za popoln prenos določil Direktive 2011/92/EU. Obenem je pomembna za zmanjšanje okoljskih obremenitev in vključevanje okolja v različna razvojna področja: kmetijstvo, rudarstvo, predelovalne dejavnosti, energetiko, okoljsko infrastrukturo, prometno infrastrukturo, urbanizem in gradbeništvo, turizem, šport in rekreacijo. Vlada je s sprejemom Uredbe dne 4. 7. 2014 uredila očitane kršitve Evropske komisije in preprečila, da bi nastajale nove ter omogočila prijaviteljem projektov na evropske strukturne in investicijske sklade, ki bodo izvedli presojo vplivov na okolje ali predhodni postopek, lažje črpanje evropskih sredstev, saj je to predpogoj za črpanje evropskih sredstev v novi finančni perspektivi (Predhodna pogojenost ali Ex-ante conditionality).

 

Postopke presoje vplivov na okolje in predhodne postopke izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje.
Nosilci posega podajo:

 

Novosti 

 

Novosti glede nove direktive o presoji vplivov na okolje

Evropska komisija je pripravila nova navodila za predhodni postopek, določitev obsega poročila o vplivih na okolje in pripravo poročila o vplivih na okolje.
Gradiva bodo prevedena tudi v slovenski jezik.

 

 

Arhiv