Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE

 

Celovita presoja vplivov na okolje je bila na območju Evropske unije uvedena leta 2001 z Direktivo 2001/42/ES, v slovenski pravni red pa prenesena z Zakonom o varstvu okolja leta 2004. Podrobnejši postopek celovite presoje vplivov na okolje določa Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Pri določitvi planov, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na okolje se upoštevajo tudi Zakon o ohranjanju narave, Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uredba posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje in Uredba o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

 

Namen celovite presoje vplivov na okolje je preprečiti ali vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko pomembne škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive.

 

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede v dveh fazah. V prvi ministrstvo, pristojno za okolje ugotovi, ali je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje ali ne. O tem izda odločbo.

 

Postopek celovite presoje vplivov na okolje se izvede za plane, če:

  • se z njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja,
  • je zanje zahtevana presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja narave po predpisih o ohranjanju narave,
  • ministrstvo oceni, da bi njihova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.

Če je za plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se vplivi plana ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila. Postopek vodi ministrstvo, pristojno za okolje. V njem je zagotovljeno tudi sodelovanje vseh resorno pristojnih državnih organov in organizacij ter obveščanje in sodelovanje javnosti. Sodelovanje javnosti je urejeno z Zakonom o varstvu okolja, ki določa trideset dnevno javno razgrnitev okoljskega poročila.

 

Po javni razgrnitvi se izvede druga faza postopka. Pristojno ministrstvo v postopku za predlog plana ugotovi, ali so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi. O tem izda odločbo, s katero se postopek celovite presoje vplivov na okolje zaključi.

 

Državni organi in lokalne skupnosti morajo pred začetkom priprave plana na predpisan način o tem obvestiti ministrstvo, pristojno za okolje. Neupoštevanje zakonskih obveznosti lahko povzroči neveljavnost planov.

 

Kaj so plani?

Plani so vsi plani, programi, načrti, prostorski ali drugi akti ter njihove spremembe ali dopolnitve, ki jih na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali občine s področja urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, če se z njimi določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ali če obsega varovano območje ali če bi izvedba plana nanj lahko vplivala sama po sebi ali v povezavi z drugimi plani. 

 

Določitev planov, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na okolje

Pri določitvi planov, ki bi lahko imeli pomemben vpliv na okolje se upoštevajo zlasti določbe Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

 

Varovana območja, za katera je treba ugotavljati vplive planov, so zavarovana območja po predpisih s področja ohranjanja narave, kamor sodijo zavarovanja v primeru narodnega, regijskih in krajinskih parkov, strogega naravnega rezervata, naravnega rezervata in naravnega spomenika vključno z vsemi akti o razglasitvi naravnih znamenitosti, ki še veljajo. Poleg tega so varovana območja tudi območja Natura 2000, kamor se uvrščajo posebna varstvena območja in posebna ohranitvena območja, določena z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).

 

Skladno s tretjim odstavkom 40. člena Zakona o varstvu okolja se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za plane, ki ne vsebujejo posegov, zaradi katerih je treba izvesti presojo vplivov na okolje, oziroma ne obsegajo varovanih območij, določenih s predpisi o ohranjanju narave, če ministrstvo oceni, da bi lahko njihova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje pomembnejših vplivov na okolje so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

 

Cilj izvedbe celovite presoje vplivov na okolje

Cilj izvedbe celovite presoje vplivov na okolje je zagotoviti visoko raven varstva okolja in prispevati k vključevanju okoljskih vidikov v pripravljanje in sprejemanje planov in programov, da se zagotovi sodelovanje javnosti in spodbuja trajnostni razvoj.

 

Dodatne informacije:

 

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za okolje
mag. Vesna Kolar Planinšič
Dunajska c. 47
1000 Ljubljana
tel.: 01/ 478 7329
e-pošta: vesna.kolar-planinsic(at)gov.si

 

Celovita presoja vplivov na okolje v postopkih priprave in sprejemanja planov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje od 1. 1. 2014 dalje. Preostali seznami so zbrani v arhivu javnih objav.

  1. DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI
  2. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRTI
  3. OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRTI
  4. GOZDNOGOSPODARSKI IN RIBIŠKO GOJITVENI NAČRTI
  5. DRUGO

Arhiv javnih objav

Predpisi

Obvestila

Arhiv gradiv