Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PROJEKTI EVROPSKEGA TERITORIALNEGA SODELOVANJA

  

Ministrstvo za okolje in prostor je bilo vključeno v dva projekta Evropskega teritorialnega sodelovanja v okviru evropske kohezijske politike v obdobju 2007-2013. Namen Evropskega teritorialnega sodelovanja je okrepiti sodelovanje na čezmejnem, transnacionalnem in regionalnem nivoju in s tem dopolniti druga cilja kohezijske politike – zmanjševanja razlik med regijami in krepitev regionalne konkurenčnosti in zaposlenosti. Več o Cilju 3 Teritorialno sodelovanje.

 

 

Projekt LOCSEE

 

O projektu

 

Projekt LOCSEE (Low Carbon South East Europe) »Nizkoogljična Jugovzhodna Evropa« je bil evropski projekt, odobren v okviru razpisa programa Evropskega teritorialnega sodelovanja Jugovzhodna Evropa. V projektu je sodelovalo 17 partnerjev iz 11 evropskih držav iz območja jugovzhodne Evrope. Skupna vrednost projekta znaša 1.515.451,00 €, projekt je trajal od oktobra 2012 do decembra 2014. Ministrstvo je v letu 2013 predalo vodenje projekta projektnemu partnerju Evropski akademiji iz Bolzana (EURAC).
 
Ključen cilj projekta je bil prispevati h krepitvi kompetenc na ministrstvih v državah Zahodnega Balkana na področju prenosa podnebne zakonodaje EU, ter h pripravi in izvajanju podnebnih politik v regiji Jugovzhodna Evropa (JVE).
 
Projekt LOCSEE za Slovenijo predstavljal tudi veliko priložnost za strateško povezovanje v regiji preko vzpostavljanja povezav, mreže ključnih deležnikov in je odprl možnosti nadaljnjega sodelovanja v regiji na podlagi pridobljenih izkušenj.
 
Glavni rezultati projekta LOCSEE vključujejo:

  • medsektorski priročnik za oblikovanje nizkoogljičnih politik – korak za korakom;
  • smernice za usklajen medsektorski prenos podnebne zakonodaje EU;
  • analiza stanja podnebnih politik po državah in v regiji;
  • platforma za izmenjavo dobrih praks;
  • vzpostavljena mreža deležnikov na nacionalnem nivoju;
  • priprava oz. nadgradnja podnebne politike v vseh vključenih državah;
  • Regionalno omrežje za povezovanje podnebnih politik, promocijo rezultatov projekta in podporo nizkoogljičnim politikam v regiji JVE.

Vsi rezultati projekta so objavljeni na spletni strani www.locsee.eu.

 

 

V Sloveniji

 
V Sloveniji je projekt prispeval k nadgradnji obstoječih podnebnih politik.

 

Pripravljena je bilo Poročilo o presoji spremljanja izvajanja in ocenjevanja učinkovitosti ukrepov z vplivom na gibanje emisij TGP oz. ukrepov, predvidenih v predlogu Operativnega programa zmanjšanja emisij TGP do leta 2020 s pogledom do leta 2030 (OP TGP 2020), vključno s predlogi za nadgradnjo sistema spremljanja izvajanja OP TGP 2020:

 

Končno poročilo o presoji spremljanja OP TGP 2020 

 

V tem procesu so bile organizirane 4 delavnice z deležniki in 2 srečanji Nacionalne delovne skupine za področje nizkoogljičnih politik (več o dogodkih). Za predstavitev rezultatov širši javnosti je bil organiziran poseben dogodek in novinarska konferenca.

 

 

Projekt CEC5

 

Ministrstvo za okolje in prostor je kot partner sodelovalo v strateškem evropskem projektu CEC5 »Demonstracija energetske učinkovitosti in uporaba obnovljivih virov energije v javnih stavbah«, sofinanciranem s strani programa transnacionalnega sodelovanja Srednja Evropa. Začel se je izvajati 1. oktobra 2011 in se je zaključil 31. decembra 2014. Vrednost projekta je 4.466.084 €, delež sofinanciranja s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa 3.609.749,40 €. V projektu je sodelovalo 12 partnerjev iz osmih srednjeevropskih držav članic EU, vodilni partner projekta je bil avstrijski Regionalentwicklung Vorarlberg eGen. Iz Slovenije sta poleg MOP kot partnerja pri projektu sodelovala tudi Posoški razvojni center in Gradbeni inštitut ZRMK.
 
Glavni cilj projekta je bil spodbuditi energetsko učinkovitost in uporabo obnovljivih virov energije prek demonstracijske obnove javnih stavb ob sočasnem upoštevanju načel trajnostne gradnje. V okviru projekta so bila sredstva zagotovljena za energetsko sanacijo javne zgradbe v vsaki državi partnerjev (v Sloveniji je Posoški razvojni center izvedel sanacijo v OŠ Most na Soči). Hkrati je namen projekta tudi prenos dobrih praks in vzpostavitev sistema certificiranja trajnostne gradnje.
 
V okviru projekta CEC5 je bila vloga partnerja MOP, da zagotovi na strateški ravni prenos rezultatov projekta v nacionalne smernice na področju stavb, medtem ko partner PRC skrbi za izvedbo energetske sanacije demonstracijskega projekta, Gradbeni inštitut ZRMK pa za strokovni doprinos in prenos strokovnega znanja. MOP je tako z namenom oblikovati nove okoljske zahteve za stavbe iz Uredbe o zelenem javnem naročanju organiziral delavnice za strokovno javnost; pripravil brošuro v slovenskem jeziku s ciljem prispevati k povečanju energetske učinkovitosti v stavbah; mednarodno konferenco o energetski učinkovitosti v stavbah v javnem sektorju z namenom multiplikacije rezultatov; knjižico s primeri dobrih praks, in prispeval k drugimi aktivnostim kot je vzpostavitev transnacionalnega omrežja za razvoj ekoloških konstrukcij s ponudbo storitev overjanja v javnem sektorju z namenom povečanja splošnega standarda energetske učinkovitosti in trajnostne gradnje. 
 

Zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb: Prispevki k povečevanju energijske učinkovitosti v javnih stavbah (rezultat aktivnosti 2.3.4)

Sporočilo za javnost ob zaključku delavnic za strokovno javnost (v angleščini)
Sporočilo za javnost ob zaključku mednarodne konference (v angleščini)
Povzetek izvedenih aktivnosti v okviru zunanje pomoči pri izvajanju projekta
Knjižica s primeri dobrih praks (Good practice booklet, aktivnost 2.4.6, v angleščini)

Več o projektu na spletni strani: http://www.projectcec5.eu.