Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

DELITEV BREMEN MED DRŽAVAMI ČLANICAMI ZA ZMANJŠEVANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV

Sklep o delitvi bremen med državami članicami za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020

 

V okviru podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet konec leta 2008, je Slovenija prevzela pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES se obveznost zmanjšanja (omejevanja rasti) emisij toplogrednih plinov nanaša samo na emisije v sektorjih, ki niso vključeni v shemo trgovanja z pravicami do emisije toplogrednih plinov (opredeljeni v Direktivi 2009/29/ES). Odločba št. 406/2009/ES v prilogi določa letne cilje zmanjševanja (omejevanja rasti) emisij toplogrednih plinov do leta 2020 glede na leto 2005 za vsako državo članico. V Sloveniji leta 2020 emisije TGP ne smejo biti za več kakor 4 % višje kot leta 2005. Za izpolnjevanje obveznosti v skladu z Odločbo 406/2009/ES je Vlada RS na svoji seji dne 17. 12. 2014 sprejela Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (v nadaljevanju: OP TGP 2020).

 
Prvo letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020 skupaj s prilogami (Strokovne podlage IJS-CEU, priloga poročilu v kmetijstvu) je Vlada sprejela na seji 28. 1. 2016. Poročilo podaja oceno doseganja ciljev in pregled izvajanja ukrepov. Ocena doseganja ciljev podaja zelo pozitivno sliko gibanja emisij - v Sloveniji se v zadnjih letih emisije TGP zmanjšujejo, Slovenija izpolnjuje svoje obveznost in zastavljene letne cilje v skladu z Odločbo 406/2009/ES znatno presega.  Pregled izvajanja pa kaže na določen napredek pri izvajanju ukrepov ter v priporočilih izpostavlja tista področja, kjer je ukrepanje potrebno okrepiti. Največje zaostanke pri izvajanju politik in ukrepov kažejo kazalci v sektorju prometa. Večji zaostanki se pri izvajanju ukrepov kažejo še v poglavjih Zelena rast gospodarstva in Stavbe, ki hkrati predstavljata največjo priložnost za širše pozitivne učinke ukrepov zniževanja emisij TGP na gospodarsko rast, delovna mesta in dolgoročen trajnostni razvoj. Največ poudarka je treba nameniti krepitvi izvajanja obstoječih akcijskih, programskih in strateških dokumentov. Izvajanje ukrepov teh dokumentov je treba zagotoviti v načrtovanem obsegu in v predvidenem časovnem okviru.  Posebej ključno je pospešiti izvajanje strateških vladnih projektov zelene javnofinančne reforme ter energetske prenove stavb.

 

Posamezni ukrepi torej kažejo na pomembne premike v smeri prehoda v nizkoogljično družbo, vendar pa sedanji trendi še ne zagotavljajo dolgoročnega obvladovanja emisij. Z ozirom na zaostrovanje ciljev po letu 2020 bo potrebno okrepljeno izvajanje in dolgoročno načrtovanje postopnega zniževanja emisij TGP v vseh sektorjih.

 

Drugo letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020 skupaj s prilogami (Strokovne podlage IJS-CEU 1. del; 2. del), je Vlada sprejela na seji 21. 12. 2017. Poročilo podaja oceno doseganja ciljev, pregled izvajanja ukrepov ter podaja priporočila za njihovo okrepljeno izvajanje.

 

Tretje letno poročilo o izvajanju OP TGP 2020 je Vlada sprejela na seji 20. 12. 2018 (sklep Vlade).

 

Več informacij: