Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IZVAJANJE SANACIJSKIH UKREPOV NA OBMOČJU PARCELE 115/1 K.O. TEHARJE (BUKOVŽLAK)

 

Republike Slovenije je 8. 6. 2018 prejela uradni opomin Evropske komisije zaradi neizvršitve sodbe Sodišča EU v zadevi C-140/14 z dne 16. 7. 2015 v zvezi s sanacijo nezakonitega odlagališča odpadkov v Bukovžlaku na parceli 115/1 k.o. Teharje .

 

Ministrstvo za okolje in prostor je 27. januarja 2016 Evropski komisiji predstavilo »Program ukrepov za izboljšanje stanja okolja na parceli 115/1 k.o. Teharje »s katerim bodo odpravljene vse očitane kršitve iz sodbe C-140/14 z dne 16. 7. 2015.

 
Ministrstvo za okolje in prostor ter podjetje Irgo Consulting d.o.o. sta sredi decembra 2017 podpisala pogodbo »Izdelava idejnega projekta za remediacijo zemljin in sanacijo parcele s programom terenskih in laboratorijskih raziskav geo in hidrosfere za potrebe izdelave IDP in PGD projektov remediacije zemljin in sanacije parcele 115/1 k.o. Teharje«.
Izbrani izvajalec je pričel z aktivnostmi za pričetek sanacije območja v začetku leta 2018, prve terenske preiskave so se pričele v februarju 2018.

 

Prvi rezultati preiskav so bili zaključeni v januarju 2019:

 1. Poročilo o preiskavah na parceli 115/1 k.o. Teharhje ( IRGO consulting d.o.o. 2019)
 2. Poročilo o rezultatih georadarske  preiskave na parceli 115/1 k.o.Teharje, GEARH d.o.o 2019
 3. Geofizikalne preiskave, Geoinženiring d.o.o, 2019
 4. Poročilo o kemijskih analizah, NLZOH , 2019:
  1. Poročilo o kemijskih analizah podzemne vode
  2. Poročilo o kemijskih analizah miocenske podlage na kontaktu
  3. Poročilo o kemijskih analizah umetnih nasutij


Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z Mestno občino Celje podpisalo sporazum  o pripravi OPPN za območje parcele.

Izdelovalec strokovnih podlag za OPPN RC Planiranje d.o.o je pripravil tri variantne rešitve krajinske ureditve.

 

Predvidene aktivnosti v letu 2019:

 • Izdelava idejnega projekta v variantnih rešitvah,
 • Izdelava ocene stroškov izgradnje, obratovalnih stroškov in stroškov investicijskega vzdrževanja,
 • Izdelava idejne urbanistične ali krajinske zasnove izdelava osnutka OPPN za razpis smernic,
 • Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora, pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje,
 • Izdelava okoljskega poročila,
 • Izdelava osnutka OPPN,
 • Ureditev lastniških razmerij,
 • Sprejem in potrditev projekta sanacije na Vladi Republike Slovenije (25. člen ZVO-1) in
 • Sprejem OPPN na Mestni občini Celje.

 

Dodatne informacije: bernarda.podlipnik(at)gov.si.