Skoči na vsebino

PRETEKLE AKTUALNE OBJAVE

 • Odziv kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov
  Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Franca Trčka v zvezi z neprimernim odzivom kmetovalcev ob ponovnem pojavu bobrov, ki so zavarovana vrsta. Več. (21. 12. 2017)

 • Akcija nadzora podzemnih jam
  Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP) je skupaj s Zavodom RS za varstvo narave (ZRSVN), Policijo in jamarskimi društvi od julija do oktobra 2017 izvajala akcijo nadzora podzemnih jam. Več. (7. 12. 2017)

 • Novi člani sveta Parka Škocjanske jame
  Vlada RS je v svet javnega zavoda Park Škocjanske jame imenovala nove člane za obdobje štirih let. Več. (23. 11. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek programa varstva in razvoja Parka Škocjanske jame
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018 -2022, program varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2018-2022. Pripombe in predloge lahko posredujete do 22. decembra 2017. Več.

 • Spremenjen predpis o uniformah naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov
  V Uradnem listu št. 64/17 je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov; Pravilnik (Ur. list 64/17), Obrazložitev. Katalog uniform. (17.11.2017)

 • Poraba sredstev iz koncesijske dajatve za Postojnsko jamo v 2016
  Vlada RS se je seznanila z ugotovitvami glede učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti porabe sredstev plačila koncesijske dajatve za rabo Postojnske jame, ki sta jih porabili občini Pivka in Postojna v letu 2016. Več.

 • Izvajanje sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park za leto 2016 
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju sanacijskega programa javnega zavoda Triglavski narodni park (JZ TNP) za leto 2016. Več. (9. 11. 2017)

 • Imenovan v.d. direktorja Krajinskega parka Strunjan
  Vlada je Roberta Smrekarja ponovno imenovala za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (JZ KP Strunjan), najdlje za eno leto. Več. (18. 10. 2017)

 • Sprememba Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
  Zaradi zelo povečanega krivolova slonov in drastičnega upada nekaterih populacij ter zaradi v zadnjih letih povečanega ponovnega izvoza slonovine iz evropskih držav, predvsem v vzhodno Azijo, se je EU zavezala omejiti izdajanje izvoznih potrdil.
  Vlada je zato izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Več. (18. 10. 2017)

 • Drugi izmed kohezijskih projektov za Naturo
  Projekt  Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita je drugi od projektov, ki bodo v obdobju do 2020 namenjeni izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bodo sofinancirani iz evropskih kohezijskih sredstev. Projekt vodi Notranjski regijski park. Več. (17. 10. 2017)

 • Poročilo o izvajanju koncesije Postojnska jama
  Vlada RS je potrdila Letno poročilo koncesionarja o izvajanju koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, Postojnska jama d.d.  za leto 2016, vključno s poročilom o vlaganjih v naravne vrednote. Več. (27. 9. 2017)

 • Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline (obdobje 2011 do 2015)
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011 do 2021 v petletnem obdobju 2011 do 2015. Iz analize kazalnikov  doseganja ciljev parka  je razvidno, da  so varstveni cilji za ohranjanje naravnih vrednot, rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov ter habitatnih tipov, pretežno doseženi. Novica. Poročilo. (31. 8. 2017)

 • Prvi izmed kohezijskih projektov za Naturo
  Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je prvi projekt, ki bo v obdobju do 2020 namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bo sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev; vodi ga javni zavod Park Škocjanske jame. Več. (24. 8. 2017)

 • Posodobljen seznam invazivnih tujerodnih vrst
  Veljati je začela Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba. Seznam (v angleškem jeziku). Invazivne tujerodne vrste rastlin. (2. 8. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: sprememba pravilnika o uniformah naravovarstvenih andzornikov
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 24. avgusta 2017. (2. 8. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: osnutek uredbe o trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o dopolnitvi Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 16. avgusta 2017. (1. 8. 2017)

 • V. d. direktorja Javnega zavoda Triglavski narodni park
  Vlada RS je imenovala mag. Janeza Rakarja za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Triglavski narodni park, najdlje za šest mesecev. Več. (27. 7. 2017)

 • Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku
  Vlada RS se je opredelila do sklepov Državnega sveta RS v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več. (20. 7. 2017)

 • Naravovarstveni nadzor
  Strokovno usposabljanje naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v letu 2017 bo potekalo avgusta in septembra 2017. Več. (18. 7. 2017)

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku
  Vlada je 13. julija sprejela predlog sprememb zakona in ga posredovala Državnemu zboru. Cilj predlaganega zakona je zagotoviti pravne podlage za legalizacijo in ekološko sanacijo obstoječega vodnega zbiralnika na območju športno-rekreacijskega centra Pokljuka ter za gradnjo vodnih zadrževalnikov v drugih rekreacijskih središčih, ter pravne podlage, da lokalne skupnosti lahko načrtujejo ustrezne državne prostorske ureditve v Triglavskem narodnem parku. Več. (13. 7. 2017)

 • Vpis slovenskih bukovih gozdov Pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle na UNESCO Seznam svetovne dediščine
  Med zasedanjem 41. Odbora za svetovno dediščino (World Heritage Committee UNESCO) v Krakovu na Poljskem je bilo na UNESCO Seznam svetovne dediščine uvrščenih 63 novih območij starodavnih in prvinskih bukovih gozdov v desetih državah. V Sloveniji sta kot območji posebne univerzalne vrednosti priznani pragozd Krokar in Snežnik-Ždrocle. Več. (7. 7. 2017)

 • O zelenem prehodu za divjad Ravbarkomanda
  Vlada RS je sprejela Predlog odgovora na poslansko vprašanje Janka Vebra glede izgradnje zelenega prehoda za divjad Ravbarkomanda. Več. (6. 7. 2017)
 • Krajinski park Ljubljansko barje bo upravljal z zemljiščem v državni lasti
  Vlada RS (Komisija za administrativne zadeve in imenovanja) je 4. julija 2017 določila Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje za upravljavca štirih parcel v k.o. Ig. Na zemljišču je predvidena interpretacija zgledno urejenih naravovarstvenih površin in kulturne dediščine. (4.7.2017)

 • 23. junij 2017: na prvo poletno soboto obeležujemo mednarodni dan boja proti ambroziji. V Lendavi Občina Lendava ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Znanstvenoraziskovalni center, SAZU organizirajo strokovni posvet  Ambrozija - kje smo danes. Mednarodni dan države obeležujejo od leta 2011 dalje, na predlog mednarodne nevladne organizacije IRS (v angleškem jeziku).

 • Odgovor na predlog za vključitev varuha narave v Zakon o ohranjanju narave
  Ministrstvo za okolje in prostor podaja odgovor na predlog  Lovske zveze Slovenije, Ribiške zveze Slovenije, Planinske zveze Slovenije, Zveze tabornikov Slovenije, Kinološke zveze Slovenije, Čebelarske zveze Slovenije in Turistične zveze Slovenije (posredovan na MOP, 5.4.2017), da se  v Zakon o ohranjanju narave opredeli kot samostojen institut varuh narave s poslanstvom ohranjanja narave kot  temeljnega pogoja zdravega življenjskega okolja človeka. Odprto pismo.

 • Naravovarstveni nadzor
  Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Več. Gradivo. (18. 5. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odredbe o omejitvi izdaje potrdil za ponovni izvoz slonovine. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 9. junija 2017. Več. (9. 5. 2017)

 • Projekt “Živeti z morjem” je nagrajen
  Zaradi  trajnostno naravnanih vsebin v povezavi z ohranjanjem zdravega morskega ekosistema in obrežja je bil projekt “Živeti z morjem” na 22. Internautici nagrajen kot najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017. Več. (9. 5. 2017)

 • Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov
  Na Bledu se začenja Zasedanje Znanstvenega odbora Mednarodne komisije za kitolov. Več. (9. 5. 2017)

 • Naravni rezervat Ormoške lagune
  Vlada RS je sprejela uredbo o Naravnem rezervatu Ormoške lagune. Več. Gradivo. (4. 5. 2017)

 • Odprt razpis LIFE 2017
  Evropska komisija je objavila LIFE razpis 2017.  Sredstva so namenjena tudi  projektom za ohranjanje narave in biotske raznovrstnosti. Več. (28. 4. 2017)

 • Uredba - dostop do genskih virov
  Vlada RS je 26. aprila 2017 izdala Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o ukrepih za izpolnjevanje obveznosti uporabnikov iz Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, v EU.  Več. Vladno gradivo.

 • Imenovan v.d. direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan
  Vlada je imenovala Roberta Smrekarja za vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Krajinski park Strunjan (JZ KP Strunjan), z dnem 22. 4. 2017, do imenovanja direktorja JZ KP Strunjan, najdlje do 21. 10. 2017. Več. (20. 4. 2017)

 • Izvajanje Zakona o Triglavskem narodnem parku 
  Vlada je sprejela mnenje glede priporočil v zvezi z učinkovitim izvajanjem Zakona o Triglavskem narodnem parku. Več. (20. 4. 2017)

 • Poslansko vprašanje: problematika kormoranov
  Vlada je odgovorila na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s problematiko kormorani - ribe in  dvojne finančne obremenitve ribiških družin. Več. (20. 4. 2017)

 • Program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste
  Vlada RS je sprejela Dolgoročni program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Več. Program. (13. 4. 2017)

 • Odgovor vlade glede kormoranov
  Vlada RS je sprejela odgovor na dopis Ribiške zveze Slovenije (RZS) glede reševanja problema povečane prisotnosti kormoranov na slovenskih vodotokih in dvojne finančne obremenitve ribiških društev. Več. (28. 3. 2017)

 • Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena
  Vlada RS je 28. marca 2017 potrdila Načrt vlaganj občine Postojna v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2017. Več. (28. 3. 2017)

 • Spreminja se zakon o Triglavskem narodnem parku
  Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Predlagane spremembe uvajajo rešitve, ki bodo omogočale legalizacijo in ekološko sanacijo vodnega zbiralnika na Rudnem polju, trajnostni razvoj Športno rekreacijskega centra Pokljuka ter razbremenitev več ravni načrtovanja/odločanja pri razvijanju rekreacijskih središč v narodnem parku z državnimi prostorskimi načrti, pri čemer bo varstvo narave zagotovljeno v najmanj enakem obsegu in kakovosti. Pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 10. aprila 2017. Več. (27. 3. 2017)

 • Priprave na Nacionalni program varstva okolja do leta 2030
  Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 (NPVO 2030), s katerim bodo določene dolgoročne usmeritve, cilji in naloge tudi za ohranjanje narave. Na osnutek načrta priprave lahko posredujete pripombe in predloge do 28. aprila 2017. Več. (22. 3. 2017)

 • Sodelovanje z Makedonijo
  Vlada RS je dala soglasje za sodelovanje v projektu medistitucionalnega sodelovanja v Republiki Makedoniji za krepitev zmogljivosti na področju ohranjanja narave. Več. (21. 3. 2017)

 • Odgovora na poslanski vprašanji: zeleni prehod za divjad na lokaciji Ravbarkomanda, krajinski parki v Sloveniji
  Vlada sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Janka Vebra v zvezi s postavitvijo zelenega prehoda za divjad na lokaciji Ravbarkomanda in odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca dr. Franca Trčka v zvezi s krajinskimi parki v Sloveniji. Več. (16. 3. 2017).

 • Postojnska jama – poslovni načrt koncesionarja
  Vlada RS je potrdila Poslovni načrt koncesionarja Postojnska jama d. d. za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2017, vključno z načrtovanimi vlaganji. Več. (14. 3. 2017)

 • Odločitvi sodišč glede odloka o odvzemu volkov
  Ustavno sodišče je zavrglo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti vladnega odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017, ki sta jo vložili organizaciji Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije - Dondes in Pravno - infomacijski center nevladnih organizacij - PIC. Sklep. Upravno sodišče je februarja 2017 v sporu med tema nevladnima organizacijama in Republiko Slovenijo zaradi odvzema osebkov vrste volk iz narave za leto 2017 zadržalo izvrševanje priloge 2 odloka. (9. 3. 2017)

 • Inšpekcijski nadzor v 2017: podzemne jame
  Vlada RS se je seznanila s Strateškimi usmeritvami in prioritetami inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2017. Za področje narave inšpektorat načrtuje nadzor nad nelegalnim lovom jamskih živali in nedovoljeno odloženimi odpadki v podzemnih jamah, ki so najbolj potencialno ogrožene za potencialno izvajanje nelegalnega lova. Več. (8. 3. 2017)

 • Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst
  Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je razglasila 3. marec za Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Več.

 • Sprememba sveta Krajinskega parka Strunjan
  Vlada RS je 23. februarja 2017 v svet Javnega zavoda Krajinski park Strunjan imenovala nove člane in za predsednico imenovala dr. Branko Tavzes. Več.

 • Velike zveri - Odgovor Vlade RS na tožbo  
  Vlada RS je na 157. dopisni seji sprejela odgovor na tožbo zoper Odlok o ukrepu odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave za leto 2017. Več. Odlok. (6.2.2017)

 • Spremembe v svetih krajinskih parkov Ljubljansko Barje in  Goričko
  Vlada je 1. 2. 2017 za predsednico sveta Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje imenovala mag. Eleno Del Fabro. Več. (1.2.2017). Vlada RS je v svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko imenovala nove člane in za predsednika zavoda imenovala Alojza Marna. Več. (25.1.2017)

 • Vabilo k sodelovanju: program za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Dolgoročnega programa za zmanjševanje vpliva kormorana na ribje vrste v celinskih vodah. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 24. februarja 2017. Več. (25.1.2017)

 • Vabilo k sodelovanju: spremembe uredbe o usposabljanju in preverjanju znanja  nadzornikov
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Osnutek Uredbe o spremembah Uredbe o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 30. januarja 2017. Več. (16.1.2017)

 • Preverjanje znanja za nadzornike
  Preverjanje znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov v terminu februar-marec 2017 se bo pričelo 28. februarja 2017.  Rok za prijave je 14. februar 2017 do polnoči. Več. (16. 1.2017)

 • Imenovan direktor Krajinskega parka Ljubljansko barje
  Vlada je imenovala Janeza Kastelica na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje, za dobo štirih let. Več. (12.1.2016)

 • Objavljena so poročila Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2015/2016 (Končno poročilo projekta 1. del, 2. del, Povzetek, Summary) ter  Spremljanje varstvenega stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2016/2017 (Poročilo o izvedbi 1. faze projekta),  Zavod za gozdove Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Veterinarska fakulteta, Društvo Dinaricum, Ljubljana, 2016

 • Poslansko vprašanje: povračilo škode na področju divjih zveri
  Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje poslanca Tomaža Lisca glede povračila škode na področju divjih zveri. Več.  (14.12.2016)

 • Inšpekcijski nadzor nad malimi hidroelektrarnami
  Inšpekcija za okolje in naravo je v obdobju od junija do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora malih hidroelektrarn, pri tem so ugotavljali tudi zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka. (13.12.2016)

 • Inšpekcija za okolje in naravo je od maja do septembra 2016 izvedla akcijo nadzora nad mokrišči, ki so Natura 2000 območja in za katere so v Programu upravljanja območij Natura 2000 opredeljeni podrobnejši varstveni cilji. (2. 12. 2016)

 • Poslansko vprašanje:  imenovanje v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka
  Vlada RS je sprejela odgovor na poslansko vprašanje Danijela Krivca v zvezi z imenovanjem v. d. direktorja Triglavskega narodnega parka. Več. (7.12.2016)

 • Konferenca ZN o biotski raznovrstnosti v Mehiki
  V Cancunu v Mehiki je od 2. do 17. decembra konferenca  pogodbenic Konvencije o biotski raznovrstnosti, udeležuje se je tudi Slovenija. Več. (1. december 2016)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek Poročila o okolju
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Poročila o okolju, ki zajema tudi poglavje Biotska raznovrstnost. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 27. decembra 2016. Več. (25.11.2016)

 • Nominacija za Muro poslana v Pariz
  Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije na 106. redni seji dne 19. 10. 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo končno gradivo v angleškem jeziku in ga posredovalo na Sekretariat UNESCO MAB v Pariz. Nominacija - slovensko, angleško. (23. 11. 2016)

 • Vabilo k sodelovanju: Osnutek Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Odloka o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave.  Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 7. decembra 2016. Več. (7.11.2016)

 • Obvoznica Škofljica - metodologija
  Vlada RS se je seznanila z Informacijo glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, glede določitve količine nadomestnih habitatov ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov v postopku (priprave) državnega prostorskega načrta za izgradnjo obvoznice Škofljica. Več. (3.11.2016)

 • eNatura oktober 2016
  Izšla je nova številka biltena eNatura (28. oktober 2016)

 • Spremenjena Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah
  V Uradnem listu RS št. 64/2016 je objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Spremembe prinaša glede odvzema živali iz narave, označevanja ptic in doseljevanja domorodnih živalskih vrst. Uredba. Obrazložitev. Neuradno prečiščeno besedilo. (oktober 2016)

 • Stališča EU za zasedanje
  Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila zasedanja Sveta za okolje v Luksemburgu. Ministri so potrdili stališče EU za udeležbo na 13. zasedanju pogodbenic Konvencije ZN o biološki raznovrstnosti in njenih protokolov (CBD). Več. (17. oktober 2016)

 • Zasedanje komisije za kitolov
  V Portorožu je bila otvoritev 66. rednega zasedanja Mednarodne komisije za kitolov. Več. (24. oktober 2016)

 • Potrjena nominacija biosfernega območja Mura
  Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Predlogom vključitve Biosfernega območja Mura na Seznam biosfernih območij pri UNESCO Programu človek in biosfera (MAB). Več. Vladno gradivo. (20. oktober 2016)

 • eNatura september 2016
  Izšla je nova številka biltena eNatura (29. september 2016)

 • Imenovan direktor Krajinskega parka Kolpa
  Vlada je imenovala Borisa Grabrijana na mesto direktorja Javnega zavoda Krajinski park Kolpa, za dobo štirih let. Več. (15. september 2016)

 • Razpis za preverjanje znanja v novembru
  Razpisan je zadnji termin za preizkuse znanja za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike v letošnjem letu, rok za prijave je 25. oktober. Razpis. (september 2016).