Skoči na vsebino

STROKOVNA LITERATURA IN PREDPISI ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREVERJANJE ZNANJA NARAVOVARSTVENIH IN PROSTOVOLJNIH NADZORNIKOV

2016

 

Usposabljanje 2016: izročki s predavanj

 

  

Strokovna literatura in viri (prednostno):

 

Sistem varstva narave, 2006 - Ministrstvo za okolje in prostor (Berginc, M., J. Kremesec – Jevšenak & J. Vidic), Ljubljana

 

Neposredni nadzor v naravi – sistem in novosti novele Zakona o ohranjanju narave / mag. Jelka Kremesec Jevšenak, Ministrstvo za okolje in prostor (prezentacija).

 

Pravno varstvo naravne dediščine – Prosojnice predavanj / mag. Jelka Kremesec Jevšenak,  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2006 (pdf, 71 strani).

 

Naravovarstveni nadzor: novosti Zakona o ohranjanju narave / Nevenka Žvokelj, Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje (pdf, 13 strani)

 

Vožnja z vozili v naravnem okolju - aktivnosti policije / Alojz Sladič, višji policijski inšpektor, Generalna policijska uprava, Uprava uniformirane policije (pdf, 11 strani)

 

Atlas okolja (Agencija RS za okolje) ali Naravovarstveni atlas (Zavod RS za varstvo narave)
 
Natura2000.gov.si (Ministrstvo za okolje in prostor)

 

Narodni, regijski in krajinski parki Slovenije – spletna stran (Ministrstvo za okolje in prostor)

 

Neposredni nadzor v naravi – spletna stran (Ministrstvo za okolje in prostor)

 

Postopki v cestnem prometu z vidika varnosti / mag. Srečko Krope, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ljubljana, 2000, 108 strani (pdf)

 

Praktični postopek, Ministrstvo za notranje zadeve – Policija.

 

 

Predpisi in programski akti (prednostno):

 

Zakon o ohranjanju narave (neuradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 22/03, 41/04, 96/04 in 46/14)

  

Uvod k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ohranjanju narave, Ministrstvo za okolje in prostor, 2014.

 

Kazenski zakonik /KZ-1-UPB2/ (Uradni list RS, št. 50/12)

 

Direktiva o pticah

 

Direktiva o habitatih

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/2011)

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09, 15/14)

 

Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih  vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16)

 

Uredba o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 56/15, 25/17), obrazložitev

 

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) neuradno prečiščeno besedilo št. 7 (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 3/14, 21/16)

 

Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov (Uradni list RS, št. 41/15, 64/17), obrazložitev

 

Program upravljanja območij Natura 2000

 

Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Republiki Sloveniji, 2002

 

Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) (Uradni list RS, št. 43/07 – ZIN-UPB1 in 40/2014) 

 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/2013)

 

Zakon o pravilih cestnega prometa (neuradno prečiščeno besedilo št. 3)

 

Pravilnik o policijskih pooblastilih (Uradni list RS, št. 16/14)

 

Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa (Uradni list RS, št. 4/13)

 

 

Drugi priporočeni predpisi:

 

Gl. spletno stran Zakon o ohranjanju narave s podzakonskimi akti (uredbe, pravilniki, odločbe) (Ministrstvo za okolje in prostor)

 
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 – Odl. US, 08/10 in 82/13 – ZUP-H)

 

 

Druga priporočena literatura:

 

Naravni parki Slovenije, 2011 - STO in Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana

 

Natura2000.gov.si (Ministrstvo za okolje in prostor)

 

Natura 2000 v Sloveniji, 2015 – Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana

 

Peterlin, S., 1976: Nekaj o začetkih in zametkih varstva narave v Sloveniji. – Varstvo spomenikov 20: 75-92

 

Peterlin, S., 1992: Ferdinand Seidl – pobudnik Spomenice o varstvu narave 1920. Dolenjski zbornik 1992: 77-80

 

Peterlin, S., 1995: Znamenita spomenica iz leta 1920 in njena dediščina. – Varstvo narave na Slovenskem (ob razstavi z istim imenom), str. 9-13. Prirodoslovni muzej Slovenije

 

Peterlin, S., 1994: Narodni park Logarska dolina-Okrešelj. Nekaj dokumentarnih drobcev iz let 1931-1932. – Koledar Mohorjeve družbe za leto 1994, str. 43-45

 

75 let Spomenice Odseka za varstvo prirode in prirodnih spomenikov – Ponovni natis s spremno besedo; Uprava RS za varstvo narave, 1995

 

Piskernik, A., 1962: Zgodovina prizadevanj za ustanovitev Triglavskega narodnega parka. Varstvo narave 1

 

Piskernik, A., 1965: Iz zgodovine slovenskega varstva narave. – Varstvo narave 2-3: 59-74

 

Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji, - kazalo, povzetek, uvod, 1. del - Biotska raznovrstnost, 2. del: Stanje biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti, 3. del: Mehanizmi ohranjanja biotske raznovrstnosti in njene trajnostne rabe  2001 - Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija RS za okolje (Hlad, B. & Skoberne, P. – uredila), Ljubljana

 

Simić, M., 2002: Prispevek k poznavanju zgodovine varstva jam na Slovenskem … – Varstvo narave 19: 115-139

 

Skoberne P.: Pregled mednarodnih organizacij in predpisov s področja varstva narave 2004 - Priročnik (inačica 9.0), Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Agencija RS za okolje Ljubljana.

 

Skoberne P: Varstvo narave v Sloveniji, Ljubljana, 2015 (pdf, 66 strani) 

 

Skoberne, P., 2008: Vzpostavljanje omrežja Natura 2000 v Sloveniji po vstopu v Evropsko unijo. Proteus 70, 8: 342-352

 

Snovalci Triglavskega narodnega parka – ljudje pred svojim časom. – Zbornik posveta ob 25-letnici TNP, Bled, 2006

 

Šivic, A., 1944: Domovinski prirodni spomeniki. – Prirodoslovna izvestja 1: 184-197

 

Šivic, A., 1951: O Alpskem naravnem parku pri Triglavskih jezerih. Proteus 13: 339-346

 

Torkar, G. in B. Anko (ur.), 2011: Narava kot vrednota. Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije, Ljubljana

 

Vožnja v naravnem okolju: ureditev, ki jo prinaša novelirani Zakon o ohranjanju narave / Breda Ogorelec, Ministrstvo za okolje in prostor (pdf, 3 strani)

 

Zavarovana območja v Sloveniji, 2008 - Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana


Varstvo narave - revija

 

eNatura - bilten

 

Druge publikacije Ministrstva za okolje in prostor

 

Druge publikacije Zavoda RS za varstvo narave v elektronski obliki