Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PREDPISI

 

Predpisi v Sloveniji določajo:

  • Naseljevanje rastlin in živali tujerodnih vrst je prepovedano
  • Pred naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih prosto živečih rastlin in živali v naravo ali gojitvijo tujerodnih prosto živečih živali se mora izvesti presoja tveganja za naravo
  • Fitosanitarni ukrepi se izvajajo tudi za tiste invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki škodljivo vplivajo na gospodarstvo, okolje ali družbo
  • Pelinolistno ambrozijo so imetniki zemljišč dolžni odstranjevati

 

 
Seznam predpisov v Sloveniji, ki urejajo ravnanja s tujerodnimi vrstami:


Predpisi s področja ohranjanja narave

 

Predpisi s področja varstva rastlin

 
Predpisi s področja ribištva

 
Predpisi s področja lovstva

 

Predpisi s področja gozdarstva

  • Zakon o gozdovih (NPB št. 9) (Ur. l. RS 110/2007, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16) 
  • Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. l. RS 114/2009) 

 

Uredba EU

 

Na ravni EU velja:

 

Več:

 

 

Drugi mednarodni predpisi, predpisi v drugih državah:

 

Na ravni EU veljajo tudi sklopi zakonodaje, ki predpisujejo ravnanje z:

 

 

Strategije, akcijski načrt

 

Svet Evrope:

 

European Strategy on Invasive Alien Species – Final Version (5. 12. 2003)
 

Evropska unija:

 

EU Biodiversity Strategy to 2020 (2011)

 

Povzetek predloga Evropske komisije Preprečevanje vnosa invazivnih tujerodnih vrst

 

Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS) - Recommendations on policy options to minimise the negative impacts of invasive alien species on biodiversity in Europe and the EU (september 2009)
 

Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS) - Analysis of the impacts of policy options/measures to address IAS (avgust 2009), priloge
 

Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS) - Policy options to minimise the negative impacts of invasive alien species on biodiversity in Europe and the EU (december 2008), priloge

 
Technical support to EU strategy on invasive alien species (IAS) - Assessment of the impacts of invasive alien species in Europe and the EU (avgust 2009)

 
Razvoj strategije EU za invazivne vrste - Sporočilo evropske komisije (3.12.2008) 

 

Razvoj strategije EU za invazivne vrste - Sporočilo evropske komisije: Povzetek ocene učinka (3. 12.2008)

 

Developing an EU Framework for Invasive Alien Species -  Impact Assessment (2008)

 

Developing an EU Framework for Invasive Alien Species - Discussion Paper (marec 2008)

 
Scope options for EU action on invasive alien species (IAS) - Final report (junij 2006)
 
Druge države:

 

Finska: Finland's National Strategy on Invasive Alien Species (2012)

 

Norveška: Strategy on Invasive Alien Species (maj 2007)
 
Avstrija: Austrian Action Plan on Invasive Alien Species (2004)
 

Kanada: An Invasive Alien Species Strategy For Canada (September 2004)
 

Velika Britanija: The Invasive Non-native Species Framework Strategy (maj 2008) 

 

ZDA: National Invasive Species Management Plan (avgust 2008)

 
Mednarodne organizacije:

 
Global Invasive Species Programme (GISP): Global Strategy on Invasive Alien Species

 

Združeni narodi - Konvencija o biološki raznovrstnosti - Strateški cilji Aichi, Izvajanje cilja 9 (brošura v angleškem jeziku, pdf), Sklep srečanja pogodbenic št. VI/23, Invasive Alien Species - a Threat to Biodiversity (2009)