Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICE

3. julij 2019: V Kozjanskem parku so začeli z odstranjevanjem invazivnih rastlin ob reki Bistrici. V tem času odstranjujejo enoletno suholetnico, japonski dresnik, orjaško zlato rozgo, žlezavo nedotiko in ambrozijo. Finančna sredstva so pridobili iz Sklada za podnebne spremembe iz proračunske postavke, ki je namenjena izvajanju upravljavskih nalog in investicijam v povezavi z blaženjem in prilagajanjem na podnebne spremembe. Več.

 

8. junij 2019: Odstranitev izbranih tujerodnih rastlin v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (Ljubljana), v okviru projekta LIFE ARTEMIS. Vabilo.

 

April 2019: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Občina Bled in Triglavski narodni park vas vabijo na delavnico Tujerodne invazivne rastline in njihova uporaba v ljudskem zdravilstvu. Delavnica bo17. aprila 2019 ob 18. uri v Infocentru Triglavska roža Bled.

 

8. april 2019: Sekretariat konvencije o bilopški raznovrstnosti (CBD) z obvestilom strokovnjake vabi k sodelovanju v razpravi na temo invazivnih tujerodnih vrst. Do septembra 2019 bodo potekale ločene razprave, prva na temo metod analize stroškov in koristi teče od 15. aprila do 15. maja 2019, v juniju bodo razpravljali o metodah, orodjih in strategijah identifkacije in minimiziranja tveganj spletne trgovine, julija 2019 o metodah, orodjih in strategijah  upravljanja s tujerodnimi vsrtami v času podnebnih sprememb, avgusta 2019 pa analizi tveganja možnih posedic za družbene, ekonomske in kulturne vrednote.

 

Marec 2019: Evropska komisija je javno objavila osnutek posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst. Pripombe na predlog sprememb izvedbene uredbe o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, lahko pošljete do 5. aprila 2019. Več.

 

Marec 2019: Evropska komsija je objavila nov dokument, ki govori o izhodiščni distribuciji invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo: Tsiamis K et al.: Baseline distribution of species listed in the 1st update of Invasive Alien Species of Union concern. Publications Office of the European Union; 2019 (pdf, 61 strani).

 

Marec 2019: Mestna občina Ljubljana je v okviru projekta Applause v papir predelala še drugo invazivno rastlino. Potem ko so leta 2016 za izdelavo papirja porabili japonski dresnik, so letos izdelali še 350 kilogramov papirja iz zlate rozge. Več.

 

8. marec 2019: Evropska komisija je javno objavila osnutek posodobitve seznama invazivnih tujerodnih vrst. Pripombe lahko pošljete do 5. aprila 2019.

 

Četrtek, 21. februarja 2019: V Ekomuzeju Pivških presihajočih jezer, v Slovenski vasi pri Pivki je predavanje Tujerodne rastline – najprej jih ljubimo, nato sovražimo, predava Jana Kus Veenvliet v okviru prejekta NATURE&WILDLIFE.

 

Februar 2019: Na spletu smo objavili poročilo Luka Kastelic: Zatiranje tujerodne invazivne rastlinske vrste kudzu v Strunjanu, Krajinski park Strunjan, 2019 (pdf, 16 strani).

 

Januar 2019: V reviji Hladnikia 42 (november 2018) je objavljen članek Janez Kermavnar, Lado Kutnar & Aleksander Marinšek: Pojavljanje invazivne tujerodne rastlinske vrste kudzu (Pueraria montana var. lobata) v Sloveniji.

 

19. januar 2019: delovna akcija odstranjevanja invazivnih vrst rastlin pod stenami Ospa, organizirajo Zavod RS za varstvo narave, DONDES in Univerza na Primorskem.

 

7. januar 2019: V projektu LIFE ARTEMIS so pripravili izobraževalni film o invazivnih tujerodnih vrstah. V filmu predstavljajo invazivne tujerodne rastline, živali in glive, ki so v Sloveniji že prisotne in povzročajo vse večjo okoljsko škodo, ter nove vrste, ki šele prihajajo oz. so v zgodnjih fazah širjenja. Predstavljen je tudi sistem, s katerim nove vrste zaznamo kmalu po njihovem prihodu in pričnemo z ukrepi odstranjevanja. Film. Na YouTube kanalu LIFE ARTEMIS je na voljo tudi različica z angleškimi podnapisi ter drugi kratki filmi, ki predstavljajo uporabo aplikacije Invazivke za sporočanje najdb tujerodnih vrst.

 

10. november 2018: na Wraberjevem dnevu bo predavanje: Jana Kus Veenvliet: Prepoznavanje potencialno invazivnih tujerodnih vrst in sporočanje v sistem Invazivke.

 
9. november 2018: Objavili smo poročilo: Govedič, M. & A. Vrezec, 2018. Raziskava razširjenosti signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. (pdf, 20 str.)

 

14. september 2018: Delavnica: Kako prepoznati in pravilno zatirati invazivne rastline - usposabljanje in individualno delo z nosilci kmetijskih gospodarstev v občini Šmartno pri Litiji; vodi Damjana Iljaš, Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana.

 

Avgust 2018: V sklopu Programa razvoja podeželja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Biotehniško fakulteto pripravilo 360° posnetke invazivnih tujerodnih rastlin in spremljajočo publikacijo Klemen Eler: Invazivne rastline in kmetijstvo (pdf, 76 str.). Ministrstvo je pripravilo tudi kviz Kako dobro poznate invazivne tujerodne rastline?, in sicer verzijo za otroke in verzijo za odrasle.

 

26. avgust 2018Predavanje Zavoda RS za varstvo narave /  projekt Life Artemis na temo invazivnih tujerodnih vrst – kako lahko zmanjšamo njihove posledice na sejmu AGRA.

 

julij 2018: Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pričelo akcijo obveščanja o obveznem odstranjevanju pelinolistne ambrozije. Nekateri imetniki zemljišč se namreč še ne zavedajo, da so dolžni sami poskrbeti za pravočasno odstranjevanje ambrozije na svojem zemljišču. Pripravili so zloženke in plakate z osnovnimi informacijami in opozorili o ambroziji, z njimi želijo doseči čimveč različnih skupin deležnikov.

 

julij 2018: V biltenu EPPO (evropska organizacije za varstvo rastlin) poročajo o invazivnih tujerodnih vrstah  vzdolž cest v sedmih evropskih državah. Največ vrst so zabeležili na Norveškem, sledita Slovenija in Švedska. Zabeležili so tudi prvo najdbo robinijeve grzilice v Sloveniji (več o tem pišeta Marten de Groot in Andreja Kavčič - tukaj).

 

2. junij 2018: V krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je v sklopu projekta LIFE ARTEMIS Akcija odstranjevanja tujerodnih rastlin. Več.

 

Maj 2018: Zaposleni Notranjskega parka odstranjujejo japonski dresnik znotraj parka. Več.

 

9. marec 2018: Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo javni razpis za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, tudi tistih, ki delujejo na področju ohranjanja narave, za leti 2018 in 2019. Eno od področij je  ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti preprečevanja in obvladovanja vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, s poudarkom na hišnih živalih ter na rastlinah, vključno z akvarijskimi. Rok za prijave je 6. april 2018 do 12. ure. Razpis.

 

1. marec 2018: Krajinski park Goričko organizira predavanje dr. Andreje Kavčič z Gozdarskega inštituta Slovenije o invazivnih vrstah, projekt LIFE ARTEMIS in otvoritev razstave Invazivke na poti na gradu Grad. Več.

 

Januar 2018. V okviru projekta LIFE Naturaviva so izvedli javnomnenjsko raziskavo. 72 odstotkov vprašanih je bilo mnenja, da je biodiverziteta ogrožena ali zelo ogrožena zaradi tujerodnih rastlin in živali, ki so bile vnesene v naše okolje od drugod. Več.

 

November 2017. V letu 2017 je Zavod za ribištvo Slovenije  po naročilu Ministrstva za okolje in prostor izvajal poskusno odstranjevanje populacije trnavca iz gramoznic in mrtvic ob Dravi. Odstranjevanje smo izvajali s kombinacijo lova z vršami, ročnega pobiranja in elektroribolova. Ujeli  so skupaj 275 osebkov, največ osebkov trnavca ujeli z ročnim pobiranjem. Glede na rezultate, populacija zaenkrat trnavca ostaja lokalizirana na območju gramoznic in mrtvic. Vrsta je v Dravi prisotna samo v zatonu, neposredno pod povezavo (iztokom) iz gramoznice 1 ter v kanalu, ki zaton povezuje z matično strugo Drave. V obrežnih habitatih matične struge Drave vrste niso potrdili. Poročilo.


November 2017. V letu 2017 je Zavod za ribištvo Slovenije od Inšpekcije za okolje in prostor prejel informacijo o zadrževanju in gojenju ter domnevnem izpustu še ene tujerodne vrste rakov, marmornatega škarjarja (Procambarus fallax f. virginalis) na območju potokov Bistrica in Sušec, pritokov reke Reke, v Ilirski Bistrici. Zavod je zato po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pregledal tri vodotokov na območju domnevnega izpusta rakov. Poročilo.

 

November 2017: zaključena sta dva projekta nevladnih organizacij na temo invazivnih turerodnih vrst.  Objavljeno je končno poročilo projekta Ribiške zveze Slovenije in CKFF: Govedič, M., I. Miličić & A. Lešnik, Ujemite naravo!; vsi podatki in fotografije (presegli so zadani cilj 10.000 fotografij) so prosto dostopni na Bioportalu. Objavljeno je tudi poročilo projekta, ki so ag izvedli Herpetološko društvo – Societas herpetologica slovenica, Slovensko odonatološko društvo in Društvo za jamsko biologijo: Kirbiš N., Vinko D., Aljančič G. Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje o in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste.

  

November 2017: Mednarodna organizacija IUCN je objavila poročilo World Heritage Outlook 2 – an analysis of the state of the worlds World Heritage Sites (pdf, 50 strani). Ugotavljajo, da so invazivne tujerodne vrste v letu 2017 največja grožnja svetovni naravni dediščini.

  

Oktober 2017: V okviru projekta LIFE Artemis so natisnili publikacijo Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih (pdf, 97 strani). Priročnik je eno ključnih orodij za izvajanje sistema zgodnjega obveščanja in hitrega odzivanja, saj so v njem na enem mestu opisani ter na fotografijah in ilustracijah predstavljeni ključni znaki za prepoznavanje tujerodnih vrst rastlin, gliv, žuželk in sesalcev.

 

20. oktober 2017: Herpetološko društvo / Societas herpetologica slovenica v okviru projekta »Invazivke nikoli ne počivajo« organizira posvet o invazivnih vrstah v vodnem okolju, Izpostaviti želijo izzive in ključna vprašanja pri obvladovanju širjenja invazivnih vrst ter z njimi povezanih bolezni, na katere so naleteli pri izvajanju projekta. Vabilo

  

12. oktober 2017: Med pobudami za inovativne urbane projekte na področju krožnega gospodarstva je bil na razpisu izbran tudi projekt Mestne občine Ljubljana  APPLAUSE (Alien PLAnt SpEcies) - od škodljivih do uporabnih tujerodnih rastlin z aktivnim vključevanjem prebivalcev. Projekt naslavlja vprašanja glede ravnanja z invazivnimi tujerodnimi rastlinami v povezavi z novimi poslovnimi priložnostmi, novimi tehnologijami, krožnim gospodarstvom in vključevanjem prebivalcev v procese odstranjevanja ter predelave tujerodnih rastlin. Več.

  

September 2017: V reviji Trdoživ je izšel članek Mateja Poljanšek in Manica Balant: Grmasti Slakovec - odstranjevanje tujerodne invazivne vrste, ki opisuje akciji v stenah nad Osapsko udornico.

 

23. september 2017: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (DPOMS) organizira prostovoljno delovno akcijo na Jarškem in Tomačevskem produ pri Ljubljani: popis divjih odlagališč smeti in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Vabilo.

 

2. avgust 2017: Veljati je začela Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba. Seznam (v angleškem jeziku).

 

12. julij 2017: Evropska komisja je na EU seznam invazivnih tujerodnih vrst dodala še 12 novih vrst. Sporočilo za medije (v angleškem jeziku).

 

23. junij 2017: na prvo poletno soboto obeležujemo mednarodni dan boja proti ambroziji. V Lendavi Občina Lendava ter Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Nacionalni inštitut za javno zdravje in Znanstvenoraziskovalni center, SAZU organizirajo strokovni posvet  Ambrozija - kje smo danes. Mednarodni dan države obeležujejo od leta 2011 dalje, na predlog mednarodne nevladne organizacije IRS (v angleškem jeziku).

 

21. junij 2017: Na prostovoljni akciji, ki jo je organiziral Zavod RS za varstvo narave, so odstranjevali invazivne tujerodne rastline na območju Naravnega rezervata glinokopnih bajerjev z okolico na Bobovku pri Kranju. Več.

  

17.-18. maj 2017: dogodek Rokavice Gor - Tigrasti komar in predavanje dr. Tomi Trilar: Tigrasti komar.

 

10.-31. maj 2017: V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo v prihodnjih letih v okviru projekta LIFE ARTEMIS izvedli več akcij, katerih cilj je zaustaviti širjenje invazivnih tujerodnih rastlin. K sodelovanju pri njihovem popisovanju in odstranjevanju vabijo tudi prostovoljce. Problematiko tujerodnih rastlin in potek akcij bodo predstavili na predavanjih v štirih četrtnih skupnosti. Več.

 

Maj 2017: Javno podjetje Snaga iz Ljubljane je meščanom ponudilo možnost oddaje japonskega dresnika. Na hrbtni strani računa za mesec maj so jih seznanili s težavami, ki jih povzroča ta invazivna tujerodna vrsta ter navedli lokaciji, kjer ga lahko brezplačno oddajo. Več.

 

Januar 2017: Zavod za ribištvo Slovenije je po naročilu Ministrstva za okolje in prostor pripravil izhodišča za izdelavo strokovnih predlogov za programe ukrepov za obvladovanje in odstranitev vodnih invazivnih tujerodnih vrst v skladu z Uredbo EU 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja tujerodnih vrst za psevdorazboro (Pseudorasbora parva), signalnega raka (Pacifastacus leunisculus) in trnavca (Orconectes limosus). Poročilo.

 

19. november 2016: Prirodoslovni muzej Slovenije bo na delavnici za otroke predstavil nutrijo in problematiko tujerodnim vrstam. Več.

 

Sobota, 1. oktober 2016:  akcija odstranjevanja zlate rozge na Tomačevskem produ. Zbirno mesto: pred GTC centrom Črnuče, Brnčičeva 13, Ljubljana ob 9:30. Zaželene so prijave na: info.metulji(at)gmail.com.
Organizira: Društvo za proučevanje in ohranjanje metuljev Slovenije (v sklopu projekta  Deteljin modrin - prezrt biser savskih prodov, ki ga sofinancira Mestna občina Ljubljana)

  

September 2016: Herpetološko društvo, Društvo za jamsko biologijo, Slovensko odonatološko društvo in Botanično društvo Slovenije so pričeli izvajati projekt Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Projekt financira Ministrstvo za okolje in prostor, zaključili ga bodo oktobra 2017.

 

20. september 2016: Invazivna školjka potujoča trikotničarka v Paki in Velenjskem jezeru. Monitoring, ki ga je izvedla Agencija RS za okolje, je pokazal dve novi nahajališči invazivne tujerodne školjke potujoče trikotničarke, in sicer v Velenjskem jezeru ter v reki Paki. Kjer se te školjke namnožijo, poleg obale in trdega dna prerastejo vodne objekte, plavajoče konstrukcije in celo notranjost cevi. Školjke ne vplivajo na kakovost vode, robovi lupin pa zelo ostri in lahko povzročijo ureznine. V Sloveniji je bila do sedaj zaznana v porečju Drave ter v Blejskem jezeru. Več.

  

8. september 2016: Prirodoslovni muzej Slovenije organizira predavanje Tujerodne rastline, predava dr. Tinka Bačič, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani.

 

Julij 2016: Trenutno je orjaški dežen v Sloveniji prisoten na 21 lokacijah, na 8 lokacijah pa je že bil uspešno odstranjen. Na podlagi naročila Ministrstva za okolje in prostor je Zavod Symbiosis je v okviru projekta Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in o odstranitvi orjaškega dežena julija 2016 zaključil odstranitev te invazivne tujerodne vrste na dveh na novo odkritih lokacijah v Novih Fužinah in Črni vasi pri Ljubljani. Poročilo.

  

14. julij 2016: V uradnem listu Evropske Unije je bila  objavljena Izvedbena uredba komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo. Uredba stopi v veljavo 20 dan po objavi. Seznam je pripravljen v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta, ki opredeljuje prvi seznam invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.
Na spletni strani Invazivne tujerodne vrste so podane informacije v zvezi s prej omenjenim seznamom in na splošno o predpisanih ravnanjih z invazivnimi tujerodnimi vrstami na ravni EU na podlagi Uredbe iz leta 2014. Komisija je pripravila tudi odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z ravnanjem z vrstami, ki so na seznamu invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Evropsko unijo.
Določila evropskih uredb v Sloveniji veljajo neposredno, na nacionalni ravni pa še pripravljamo uredbo za določitev pristojnih organov ter podrobnejših ravnanj za izvajanje Uredbe (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

 

30. junij 2016: zaključni dogodek Dresnikovih iger, ki ga organizira . V moderirani delavnici bodo kovali ustvarjalne pobude usmerjene v ozaveščanje o  problematiki tujerodnih invazivnih rastlin. Prijave zbirajo do 27. junija 2016 na info(at)re-generacija.si. Dogodek organizira Re-generacija, društvo za družbeno in okoljsko  odzivno oblikovanje (www, facebook) v sodelovanju z Društvom Sezam in Rokavice gor, sofinancira ga Oddelek za varovanje okolja Mestne občine Ljubljana.

 

23. april 2016: Oddelek za varstvo okolja v sodelovanju s Slovenskim geocaching klubom organizira akcijo odstranjevanja japonskega dresnika z območja RIC Sava. Akcija se bo začela ob 15. uri na parkirišču ob teniških igriščih pri Črnuškem mostu in bo trajala približno 2 uri. Japonski dresnik je uvrščen med 100 svetovno najbolj invazivnih tujerodnih vrst. Ves odstranjeni japonski dresnik bodo namesto oddaje v sežig poslali v predelavo v papir. Svojo udeležbo sporočite na e-naslov: cito(at)geocacher.si.

 

16. januar 2016: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) je že drugič pripravilo delovno akcijo odstranjevanja invazivne tujerodne vrste grmasti slakovec iz Osapskih sten. V primerjavi z decembrom 2014, ko so odstranjevali rastlino ob vznožju sten, je bila tokratna akcija usmerjena v steno, iz katere je bil odstranjen velik del rastlinske mase. Glede na biologijo grmastega slakovca delo s tokratno akcijo še ne bo zaključeno. Več.

  

24. septembra 2015: delavnica za nevladne organizacije, na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana; organizira ERICo v okviru projekta »Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor. Vabilo.  

 

19. september 2015:  Ljubljansko geografsko društvo bo v Ljubljani izvedlo ekskurzijo Ali so nam invazivne rastline že zrasle čez glavo?, vodil bo dr. Blaž Repe, prijave na: jernej.tiran(at)zrc-sazu.si.

 

16. september 2015: delavnica za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju severovzhodne Slovenije na temo invazivnih tujerodnih vrst, Velenje; organizira ERICo v okviru projekta »Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor. Vabilo.

  

9. september 2015: delavnica za izvajalce javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalne skupnosti ter občinske komunalne službe na območju Gorenjska-osrednjeslovenska regija-Dolenjska na temo invazivnih tujerodnih vrst, v prostorih DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ul. 40 Ljubljana; organizira ERICo v okviru projekta »Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje«, ki ga financira Ministrstvo za okolje in prostor. Vabilo.

  

10. junij 2015: predavanje Tujerodne rastlinske vrste, predava Tanja Menegalija, Bled.  

 

Sreda, 3. junij 2015:Tujerodne rastlinske vrste, predava Tanja Menegalija, Triglavski narodni park, v sodelovanju z Občino Bohinj in Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, Kulturni dom Stara Fužina ob 19. uri; v okviru 9. Mednarodnega festivala alpskega cvetja

  

10. maj 2015: Društvo Re-generacija vabi na 1. iz serije treh Dresnikovih iger, na kateri boste skozi nabiranje in uporabo spoznavali invazivno rastlino japonski dresnik; naslednji bosta v soboto, 23. maja 2015 in v soboto, 6. junija 2015. Več.

 

16. marec 2015: Javno so objavili svetovni register tujerodnih in invazvnih tujerodnih morskih vrst: World Register of Marine Introduced Species (WRIMS),  ki vsebuje preko 1.400 vrst. Podatke so zbrali s proučitvijo preko 2.500 publikacij in s pomočjo več mednarodnih pobud.

 

Januar 2015: Evropska komisija je izdala pregled izkušenj s preprečevanjem in odstranjevanjem invazivnih tujerodnih vrst, ki so jih prinesli LIFE projekti: LIFE and Invasive Alien Species, 2014 (pdf, 80 strani).

 

Januar 2015: Društvo za vodne aktivnosti Drava je organiziralo  tradicionalni potop v potopljeni kanjon Drave. Potapljači so ugotovili, da so stene kanjona poraščene s tujerodno školjko trikotničarko, videli pa so tudi tujerodne signalne rake Pacifastacus leniusculus. Več: Cicfilm.com.

 

December 2014: Skupnost občin Slovenije zbrala podatke o aktivnostih občin na temo Tujerodne invazivne vrste.

  

13. december 2014: Društvo za ohranjanje naravne dediščine Slovenije (DONDES) je v Ospu organiziralo akcijo odstranjevanja grmastega slakovca, invazivne tujerodne rastline, ki se je širila naravnost v občutljive skalne stene, kjer uspeva ozko endemična Tommasinijeva popkoresa in domujejo še številne ogrožene rastlinske ter živalske vrste; pri izvedbi je sodelovala Planinska zveza Slovenije. Več.

  

25.-26. november 2014: na srečanju direktorjev za naravo iz držav EU, ki je bilo v Rimu, je Piero Genovesi predstavil: Implementation phase of the Invasive Alien Species Regulation (pdf, 25 strani)

 

4. november 2014: V Uradnem listu Evropske unije so objavili Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst (pdf, 21 strani).

 

Oktober 2014: Evropska komisja je objavila študijo Framework for the identification of invasive alien species of EU concern (pdf, 298 strani), ki prinaša znanstvena spoznanja o invazivnih vrstah in bo predvidoma ena od podlag za določitev "seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo" po 4. členu Uredbe EU.

 

29. september 2014:  EU je sprejela novo uredbo, ki obravnava čedalje večjo ogroženost biotske raznovrstnosti zaradi pojava invazivnih tujerodnih vrst. Sistem bo temeljil na seznamu nevarnih vrst, ki ga bodo pripravile države članice na podlagi celovite ocene tveganja in trdnih znanstvenih dokazov. EU po ocenah vsako leto utrpi škodo v višini 12 milijard evrov zaradi stroškov za zdravje ljudi in živali, izgube letine in ribjih staležev, poškodb infrastrukture, poslabšanja plovnosti rek in škode, povzročene zavarovanim vrstam, navajajo v Bruslju. Uredba evrospkega parlamenta in Sveta o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst bo v veljavo stopila 1. januarja 2015. Več.

  

4.-15. november 2014: Na konferenci VIVUS, ki jo organizira  Biotehniški center Naklo, bodo v sekciji Naravovarstvo obravnavali tudi invazivne tujerodne vrste.

 
25. september 2014:
Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana. Delavnica je namenjena vzdrževalcem državne infrastrukture (ceste, železnice) in vodotokov

  

19. september 2014: Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo informacijo za gradbene delavce, delavce v komunali in vzdrževalce:  Invazivne tujerodne vrste rastlin - katere lahko škodujejo vašemu zdravju?, z njo želijo prispevati k varnosti pri delu.

  

30. avgust 2014: Samoorganizirani četrtni skupnosti Nova vas in Radvanje v Mariboru sta organizirali odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin ob Pekrskem potoku.

 

29. avgust 2014: Krajinski park Kolpa je popisal in izvedel več akcij odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin, skrbi tudi za osveščanje. Več.

  

21.-22. avgust 2014: Zavod RS za šolstvo je pripravil študijski srečanji za srednješolske učitelje geografije v Slovenski Bistrici in Postojni . Osrednjo temo o pionirskih rastlinskih vrstah in o invazivnih rastlinah je predstavila Valentina Brečko Grubar z Univerze na Primorskem. Več. Gradivo (pptx). Delovni list.

  

1. avgust – 30. september 2014:  Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z javnim podjetjem Snaga med 1. avgustom in 30. septembrom 2014 prebivalcem Ljubljane omogoča brezplačno oddajo škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia v zbirnem centru Barje in začasnem zbirnem centru Povšetova. Več…

  

22. avgust 2014:Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper. Delavnica je namenjena izvajalcem javnih podjetij, ki vzdržujejo zelene površine, lokalnim skupnostim ter občinskim komunalnim službam na območju Primorske.

 

20. avgust 2014: udeleženci otroškega naravoslovnega tabora in zaposleni v Kozjanskem parku so na območju ribnika Trebče odstranjevali invazivni rastlinski vrsti – japonski dresnik in ambrozijo (pelinolistno žvrkljo).

   

19.-29. julij 2014: Občina Gorje, Bled, Kranjska Gora, Jesenice in Radovljica sodelujejo v projektu »Proč z invazivkami«. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske v sklopu projekta organizira akcije odstranjevanja invazivk, zato vabi društva in posameznike. Več.

 

24. julij 2014: Inštitut LUTRA je na povabilo Kajakaške zveze Slovenije obiskal udeležence tabora mladih kajakašev v Bohinju. Opozorili so jih tudi na problematiko tujerodnih živali: signalnega raka ter školjke potujoče trikotničarke v Blejskem jezeru in možnosti njenega prenašanja s kajakaško opremo. Več.

  

15. julij 2014: Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin še posebej opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč na obvezno zatiranje ambrozije, zlasti na preprečevanje njenega cvetenja in nastanka semen. Več...

 

12. junij 2014: ERICo je pričel izvajati projekt Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje, ki ga financira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

 

2.-18. junij 2014: Mestna občina Ljubljana v sodelovanju z Botaničnim društvom Slovenije izvaja ozaveščevalne dejavnosti o invazivnih tujerodnih vrstah.

 

30.-31. maj 2014: V občini Trzin bo ogled rastišč in akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin. Organizirajo: Zavod RS za varstvo narave, Planinsko društvo Trzin in Turisično društvo Kanja Trzin. Vabilo.

 

18. april 2014: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo javno naročilo za izdelavo strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje. Rok za sprejem ponudb je 13. maj 2014, do 10. ure.

  

4. april 2014: Mestna občina Ljubljana (MOL) je izdala tri nove plakate na temo tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst – orjaški deženveliki pajesen in zlata rozga. Plakati so objavljeni na spletni strani MOL Tujerodne vrste, razdelili pa jih bodo tudi vsem četrtnim skupnostim in javnim podjetjem.

  

1. april 2014 - 9. maj 2014: Zavod RS za varstvo narave skupaj z Razvojno agencijo zgornje Gorenjske – RAGOR izvaja predavanja z naslovom »Invazivne tujerodne vrste – kaj vemo o njih?« Predavanja bodo na Jesenicah, v Ratečah, Kranjski Gori, Mojstrani, Brezju, Podnartu, Lescah, Radovljici, Begunjah, Kamni Gorici in Gorjah. Na predavanjih udeleženci dobijo splošne in konkretne informacije o tujerodnih vrstah ter predloge, kako z nekaterimi vrstami ravnati. Po predavanju je razprava z odgovori in komentarji na zastavljena vprašanja. Predavanja so namenjena širši javnosti. Več.

 

4. februar 2014: predavanje Čebelarji in invazivke, predava dr. Janko Božič, v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani, ob 18. uri.

 

14. november 2013: Vlada RS je sprejela Stališče RS do Predloga uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

  

13. november 2013:predavanje Invazivne vrste Slovenije, predavata Petra Hladnik in Gregor Lipovšek, Hostel Tresor, Ljubljana, ob 19. uri.
Organizirata Hostel Tresor in VOOM

 

7. november 2013: Odbor za okolje v Občini Kamnik je na svoji 23. seji  obravnaval problematiko rodu Ambrosia, predvsem težave, ki jih povzroča pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia).

  

17.-18. oktober 2013:zaključna konferenca projekta Amc Promo BID,  Celovec. Osrednji temi: invazivne tujerodne rastline in kranjska čebela.

   

2. oktober 2013: tiskovna konferenca ob pristopu prvih podpisnic h Kodeksu ravnanja s tujerodnimi vrstami pri trgovanju s hišnimi živalmi. Organizira: Zavod Symbiosis.

 

Oktober 2013: Na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani študente tekom študija seznanijo z rastlinami in njihovo uporabo, pa tudi s podatki o morebitni neprimernosti sajenja, kamor sodi tudi invazivnost. Osnove o rastlinah izvedo že v prvem letniku študija, pri predmetu Botanika, nato pa tudi v višjih letnikih.

 

28. september 2013:izlov tujerodnih vrst rib iz Gornjega kala, organizira: Zavod RS za varstvo narave

  

21. september 2013: prepoznavanje in akcija odstranjevanja ambrozije v Zalogu, pri sotočju Save in Ljubljanice. Organizator: Turistično društvo Zalog.

 

19. september 2013: simpozij Tujerodne vrste – stanje, vplivi in odzivi.

   

14. september 2013:Prostovoljska akcija odstranjevanja invazivne zlate rozge, Ljubljana, od 9:30 dalje. Organizira: Lutra.

 

14. september 2013: strokovno vodenje z naslovom "Tujerodne invazivne vrste na Ljubljanskem barju",vodita Jana Kus Veenvliet in dr. Nejc Jogan, ob 9. uri. Organizira: Krajinski park Ljubljansko barje.
 

9. september 2013: Evropska komisija je objavila predlog uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst: predlog uredbe, povzetek predloga, povzetek ocene učinka

 

4. september 2013:Akcija odstranjevanja ambrozije v Ljubljani. Organizirajo: Četrtne skupnosti Bežigrad, Posavje in Črnuče MOL, Mestna občina Ljubljana ter Turistično društvo Bežigrad, med 16. in 19. uro.

 

24. avgust 2013:predstavitev invazivnih tujerodnih vrst v rekah in ob njih - v okviru Dneva reke Soče in LIFE+ projekta Aqaviva. Organizira: Lutra.

 

12.-13. julij 2013:seminar o mednarodni trgovini in invazivnih tujerodnih vrstah / Seminar on International Trade and Invasive Alien Species (IAS)

  

7. julij 2013: V projektu Tujerodne vrste - moja skrb, naša odgovornost (Thuja 2) je bila izdelana nova aplikacija, ki je povezana z Geopedio, na naslovu zbirka.tujerodne-vrste.info. V začetni fazi je omogočeno sporočanje podatkov za 25 tujerodnih živali in 30 tujerodnih rastlin. 

 

30. maj 2013: Akcija odstranjevanja invazivnih vrst v občini Trzin. Organizirajo: Občina Trzin, Turistično društvo Kanja Trzin in Planinsko društvo Onger Trzin, s sodelovanjem Zavoda RS za varstvo narave. 

 

25. maj 2013: člani Društva za podvodne dejavnosti Bled so v Blejskem jezeru odstranjevali školjko trikotničarko, izšla je tudi zgibanka Potujoča trikotničarka.

  

16. maj 2013: Mestna občina Ljubljana, je objavila javni razpis Odstranitev škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia z zemljišč v lasti Mestne občine Ljubljana v letih 2013 in 2014

  

22. april 2013:akcija osveščanja o pelinolistni ambroziji. Organizator: Mestna občina Murska Sobota. Zgibanka Ambrozija.

 

19. april 2013: zaključna delavnica za pripravo medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk, v sklopu projekta Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. Kontaktna oseba: sonja.rozman(at)zrsvn.si. Več.

 

13. marec 2013: Tujerodne vrste na širšem območju Triglavskega narodnega parka, predavajo Tanja Menegalija,  Miha Žvan, mag. Špela Remec Rekar in  Rok Lesjak, Bled. Več.

 

31. januar 2013: četrta delavnica za pripravo medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk, v sklopu projekta Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. Kontaktna oseba: sonja.rozman(at)zrsvn.si. Več.

 

20. december 2012: Evropska okoljska agencija je izdala obsežno poročilo o vplivih invazivnih tujerodnih vrst na biotsko raznovrstnost, na zdravje ljudi in na gospodarstvo. Ocenjujejo, da skupna gospodarska škoda v Evropi dosega 12 milijard letno. Več: The impacts of invasive alien species in Europe.

 

11. december 2012:javna predstavitev rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (V1-1090), nosilca dr. Andreja Simončiča, v veliki predavalnici na Kmetijskem inštitutu Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana, ob 11. uri.

  

27. november 2012: otvoritev razstave Maje Smrekar Crustacea deleatur v galeriji Aksioma, Ljubljana; odprta bo do 7. decembra 2012. 

 

25. november 2012: na srečanju mladih ornitologov Naravni rezervati – biseri ohranjene narave in priložnost za regionalni razvoj, ki ga v Ormožu organizira DOPPS, bo imela Manca Velkavh predavanje: Invazivne rastlinske in živalske vrste: grožnja našemu okolju?

  

23. november 2012:javna predstavitev rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta z naslovom Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov (V1-1089), nosilca dr. Jerneja Jogana, na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete, Večna pot 111 v Ljubljani (predavalnica B1), od 9h do 13h.

 

26. oktober 2012: Mestna občina Ljubljana je objavila dva javna razpisa za odstranjevanje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Rok za prijavo je 3. december 2012.

 

8. november 2012: prva delavnica za pripravo medsektorsko in mednarodno usklajenih priporočil za širjenje avtohtonih medonosnih rastlin in zatiranje invazivk, v sklopu projekta Apis mellifera carnica bioindikator in promotor biodiverzitete. Kontaktna oseba: sonja.rozman(at)zrsvn.si. Več.  

 

oktober 2012: prvo vabilo na mednarodno konferenco Freshwater Invasives – Networking for Strategy (FINS), ki bo 8.-11. aprila 2013 na Irskem.

 

26. september 2012:  strokovno vodenje Tujerodne invazivne vrste, vodi Alenka Marinček, ob 17. uri v Botaničnem vrtu Ljubljana.

  

september 2012: Evropska komisija je vzpostavila novo spletno stran European Alien Species Information Network (EASIN), kjer združujejo podatke o invazivnih vrstah iz 40 različnih baz podatkov.

 

22. september 2012: prepoznavanje in akcija odstranjevanja ambrozije v Zalogu, Podgrad - pri sotočju Save in Ljubljanice. Organizator: Turistično društvo Zalog. Prijave: info(at)td-zalog.si.

 

september 2012: razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja gostuje na Osnovni šoli Polje (od 10. do 14.9.2012), na Osnovni šoli Zadobrova (od 17. do 21.9.2012) in na Osnovni šoli Zalog (od 24. do 28.9.2012).  

 

Avgust 2012: Finska je objavila angleški prevod svoje nacionalne strategije o invazivnih tujerodnih vrstah: Finland's National Strategy on Invasive Alien Species, ki jo je finska vlada sprejela marca 2012.

 

17. avgust 2012: Fitosanitarna uprava (Ministrstvo za kmetijstvo in okolje) je pripravila opozorilo Zatiranje pelinolistne ambrozije. Inštitut za varovanje zdravja RS je objavil Poročilo o vsebnosti cvetnega prahu v zraku in napoved za prihodnje dni

 

4. avgust 2012:akcija odstranjevanja ambrozije. Organizira: Občina Log Dragomer.

  

9. junij 2012:akcija odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin, v okolici Koritnega pri Bledu. Organizirata: Zavod RS za varstvo narave OE Kranj in Društvo za varstvo okolja Bled, kontakt: sonja.rozman(at)zrsvn.si

 

6. junij 2012: razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja gostuje na Osnovni šoli Franca Rozmana Staneta v Šentvidu. Na ogled je v I. nadstropju, od 6. do 21. junija 2012.

 

6. junij 2012: na RTV SLO 1 je bil v Prvem dnevniku ob 13h, v rubriki Zeleni odtis, objavljen prispevek o invazivnih tujerodnih rastlinah.

 

4. junij 2014:akcija Orjaški dežen, odstranjevali so člani projektne skupine projekta Thuja 2 pod vodstvom zavoda Symbiosis in člani Društva študentov biologije.

 

22. maj 2012: otvoritev razstave Tujerodne vrste – prezrta grožnja,  na Ljubljanskem gradu, Pod arkadami, ob 18. uri. Po otvoritvi je organiziran voden ogled razstave in delavnice za otroke (starost nad 4. leta). Vabilo.

 

17. maj 2012: Društvo študentov biologije v okviru projekta Invazivne vrste – grožnja nam in našemu okolju odstranjuje invazivi dresnik (Fallopia sp.) v bližini Biotehniške fakultete

   

23. april 2012: otvoritev informativne razstave ob dnevu Zemlje v Muzeju Vrbovec, ob 14. uri. Razstava je del projekta Invazivne vrste v Zgornji Savinjski in Šaleški dolini (nosilec Zavod za gozdove OE Nazarje v sodelovanju z Ericom, Zavodom za varstvo narave, občinami, šolami, društvi - čebelarji, planinci, lovci, turistična društva).

 

2. april 2012: Projekt Thuja 2: Tujerodne vrste – naša skrb, moja odgovornost je prejel donacijo Švicarskega prispevka, s katero bodo v prihodnjih 18 mesecih izvedli nove ozaveščevalne aktivnosti. Projekt izvajata Zavod Symbiosis in Botanično društvo Slovenije.

 

april 2012: predavanja o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin (16.4.2012 ob 19h v gasilskem domu na Mlinem , 17.4. 2012 ob 20h v Kulturnem domu na Bohinjski Beli in 25.4.2012 ob 19h v gasilskem domu na Rečici), predava Miha Žvan, organizira Društvo za varstvo okolja Bled

 

marec 2012: Mestna občina Ljubljana sofinancira projekt: Bober, vrni se na Barje! Odstranjevanje invazivnih vrst na nabrežjih reke Ljubljanice in zagotavljanje ustreznosti habitata za bobra, ki ga izvaja inštitut Lutra, projekt Mehansko odstranjevanje pelinolistne ambrozije (ambrosia artemisiifolia), ki ga izvaja Zavod za ohranjanje naravne in kulturne dediščine Ljubljanskega barja, projekt Akcija Japonski dresnik 2+, ki ga izvaja Združenja staršev in otrok Sezam in projekt VIR (Vrtni prostovoljci in Invazivne Rastline), ki ga izvaja Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje.

 

februar 2012: Mestna občina Ljubljana je z rebalansom proračuna za leto 2012 za reševanje problematike pojavljanja alergogenih in ostalih invazivnih rastlin v MOL, s posebnim poudarkom na pelinolistni ambroziji, se namenja 70.000 EUR oz. za 50.000 EUR več kot je bilo planirano s proračunom 2012. Uvodni del popisa rastišč ambrozije v Ljubljani najdete tu

 

27. januar 2012: Evropska Komisija posameznike, organizacije in javno upravo vabi k posvetovanju o novem pravnem instrumentu o invazivnih tujerodnih vrstah. Svoje poglede lahko prispevate do 12. aprila 2012.

 

december 2011: V katalog javnih del je uvrščena tudi pomoč pri odstranjevanju alergenih rastlinskih plevelov (npr. ambrozija) ter invazivnih tujerodnih rastlin. Razpis.

  

10. november 2011:Harlekinska polonica (Harmonia axyridis), tujerodna invazivna vrsta pikapolonic - intervju z dr. Alom Vrezcem na radiu Val 202.

 

november 2011: Evropska komisija se je odločila, da za zajezitev širjenja invazivnih tujerodnih vrst pripravi predpis. Verjetno bo to direktiva, ki naj bi jo sprejeli do konca 2012. Temu bi sledil prenos v zakonodajo držav članic. Direktiva naj bi urejala preprečevanje, zgodnje opozarjanje in hiter odziv, nadzor in upravljanje, komuniciranje, osveščanje, financiranje in okoljska odgovornost. Več o preteklem delu Evropske komisije na temo invazivnih tujerodnih vrst, ki je sprva načrtovala pripravo strategije.

  

25. oktober 2011: izšlo je poročilo Tujerodne vrste na zavarovanih območjih (Kus Veenvliet Jana in Maja Humar, 2011)

 

11. oktober 2011: Društvo za varstvo okolja Bled je na spletni strani Zavest objavilo interaktivni zemljevid rastišč invazivih tujerodnih vrst na Bledu in v okolici.

 

6. oktober 2011: predavanje Invazivne tujerodne žuželke na lesnatih rastlinah v Sloveniji, predava dr. Maja Jurc, v Prirodoslovnem muzeju Slovenije, ob 18. uri.

 

29. september 2011: predavanje Invazivne tujerodne rastline v občini Bled in okolici, predava Miha Žvan, Knjižnica Bled ob 18. uri. Organizator: Društvo za varstvo okolja Bled.

 

17. september 2011: akcija odstranjevanja ambrozije v Zalogu, pri skladišču Petrol, ob 9. uri. Organizator: Turistično društvo Zalog.

 

10. september 2011: akcija odstranjevanja ambrozije v Ljubljani. Organizatorji: Turistično društvo Ljubljanica – Trnovo, Četrtna skupnost Trnovo in Mestna občina Ljubljana. Vabilo. Poročilo Turističnega društva Zalog.

 

8.-10. september 2011: na Otroškem bazarju, gostuje razstava Tujerodne vrste – prezrta grožnja, nekatere od rastlin si lahko ogledate »v živo«. 
  
6. september 2011: akcija odstranjevanja japonskega dresnika ob Mangartski cesti v občini Bovec in pelinolistne ambrozije v dolini Trente. Organizator: Triglavski narodni park (TNP) v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani. Več.

 

julij 2011: Delovna skupina za invazivne tujerodne vrste pri Evropski komisiji je objavila gradiva, ki obravnavajo poti vnosa in širitve, analizo tveganja, informacijski sistem, spremljanje, zgodnje opozarjanje in hiter odziv, odstranjevanje, upravljanje in obnovo, vlogo javnosti ter osveščanje in komuniciranje.

 

17. junij 2011: izšla je uredba Evropske komisije, ki določa mejno vrednost semen ambrozije v posamičnih krmilih in krmnih mešanicah.

  

junij 2011: akcija odstranjevanja orjaškega dežena. Organiziral: Zavod Symbiosis v sodelovanju z Društvom študentov biologije in Botaničnim društvom Slovenije ter s podoporo Slovenskih železnic. Projekt.
 

26. maj 2011: akcija odstranjevanja invazivne tujerodne rastline Japonski dresnik na Bledu. Organizira: Društvo za varstvo okolja Bled s sodelovanjem ZRVSN Kranj in Biotehniškega centra Naklo, kontakt: Miha Žvan (vintgar(at)gmail.com).

 

18.-20. maj 2011:9. srečanje ekspertne skupine za invazivne tujerodne vrste pri Bernski konvenciji, S. Julians, Malta.

 

maj-junij 2011: projekt Akcija japonski dresnik,  ki ga izvaja Združenje staršev in otrok, Sezam skupaj z Biotehniškim izobraževalnim centrom BIC Ljubljana in  prof. Jernejem Joganom iz oddelka za Botaniko Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljane ter s finančno podporo  Oddelka za varstvo okolja MOL . Poročilo.
  

maj 2011: vabimo vas, da izpolnite vprašalnik o izvajanju Kodeksa ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami v hortikulturi: Vprašalnik (angleški jezik), Kodeks ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami v hortikulturi, rok za odgovore: 30. maj 2011

 
april 2011:
v reviji ČaSOSpis, ki jo izdaja Skupnost občin Slovenije, je izšel prvi iz serije člankov o invazivnih tujerodnih vrstah: Invazivke: skromne in hitre

 

17. november 2010: delavnica o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin. Organizira Ministrstvo za okolje in prostor s sodelovanjem Mestne občine Ljubljana. Vabilo. Izročki - Uvod. Izročki - Ravnanje. Izročki - vrste. Izročki - nadzor ambrozija.

 

1. oktober 2010: pričela sta se projekta iz programa CRP: Neobiota Slovenije: Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, katerega nosilec je dr. Jernej Jogan z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, nosilec je dr. Andrej Simončič s Kmetijskega inštituta Slovenije. Trajala bosta 2 leti.
 
30. julij 2010: Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je izdal Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, št. 63/2010). Odredba zahteva, da imetniki zemljišč na lastne stroške odstranijo škodljive rastline s koreninami vred ali njihov nadzemni del na način, da se škodljiva rastlina v tej rastni dobi ne obraste več. Do konca septembra morajo nato zemljišča redno opazovati.
 

22. april 2010: Državni zbor RS je sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1C; Uradni list RS, št. 36/2010) - zakon je področje predpisa razširil tudi na izvajanje fitosanitarnih ukrepov za tiste invazivne tujerodne rastlinske vrste, ki imajo škodljiv vpliv na gospodarstvo, okolje ali družbo.  

 

december 2009: zaključil se je  projekt Thuja - Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja. Partnerji projekta so bili  Zavod Symbiosis, Botanično društvo Slovenije, Turistično društvo Boštanj in Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva. Partnerji so ozaveščali prebivalce o nevarnostih in problemih, ki jih prinašajo tujerodne vrste.
 

22. maj 2009: posvet Invazivne tujerodne vrste - kako ukrepati?. Organiziralo: Ministrstvo za okolje in prostor. Program.