Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KNJIŽNICA

 

Publikacije:

 

Tsiamis K et al.: Baseline distribution of species listed in the 1st update of Invasive Alien Species of Union concern. Publications Office of the European Union; Ispra, 2019 (pdf, 61 strani).

 

Klemen Eler: Invazivne rastline in kmetijstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2018 (pdf, 76 str.)

 

Wolfgang Rabitsch et al: Analyse und Priorisierung der Pfade nicht  orsätzlicher Einbringung und Ausbreitung  invasiver gebietsfremder Arten in Deutschland gemäß Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 Analysis and prioritisation of pathways of unintentional introduction and spread of invasive alien species in Germany in accordance with Regulation (EU) No 1143/2014, Bundesamt für Naturschutz, Bonn, 2018 (pdf, 105 strani)

 

Kus Veenvliet Jana et al. (ur): Terenski priročnik za prepoznavanje tujerodnih vrst v gozdovih, Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana, 2017 (pdf, 97 strani)

 

Rozman Sonja: Invazivne rastline v kmetijski krajini, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ljubljana, 2016 (pdf, 17 strani).

  

New species in the Adriatic Sea: what to do, how to recognize them – a guide for small scale and sport fishing, izdala ISPRA, 2016 (pdf, 18 strani).

 

Invazivne tujerodne vrste v gozdovih ter njihov vpliv na trajnostno rabo gozdnih virov  - zbornik 33. Gozdarskih študijskih dni, ur. Maja Jurc, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2016.

 

Sarat Emanuelle et al. (ed.): Invasive alien species in aquatic environments. Practical information and management insights - Practical information (pdf, 256 str), Management experiments (pdf, 242 str), ONEMA,  2015.

 

LIFE and Invasive Alien Species, izdala Evropska komisija, 2014 (pdf, 80 strani).

 

Sonja Rozman, 2013: Proč z invazivkami, izdal Zavod RS za varstvo narave (zgibanka, pdf, 2 strani)

 

Ogorelec Breda: Invazivne tujerodne vrste rastlin - katere lahko škodujejo vašemu zdravju? Ministrstvo za okolje in prostor, 2014 (pdf, 2 strani).

 

Van Ham Chantal et al., 2013: Invasive alien species: the urban dimension - Case studies on strengthening local action in Europe, IUCN  (pdf, 106 strani)

 

Kus Veenvliet Jana, 2013: Vam težave povzoča ambrozija, izdala Mestna občina Ljubljana (zgibanka, pdf, 1 stran)

 
Kus Veenvliet Jana, 2013: Invazija tujerodnih rastlin, izdala Mestna občina Ljubljana (zgibanka, pdf, 1 stran)

 
Kus Veenvliet Jana, 2013: Je japonski dresnik že na vašem vrtu?, izdala Mestna občina Ljubljana (zgibanka, pdf, 1 stran)

 

Otero, M. et al, 2013: Monitoring Marine Invasive Species in Mediterranean Marine Protected Areas (MPAs): A strategy and practical guide for managers. Malaga, Spain: IUCN (pdf, 136 strani).

 

Kus Veenvliet Jana et al., 2013: Potujoča trikotničarka - zaustavimo širjenje invazivne školjke (zgibanka, pdf, 2 strani)

 

Jogan Nejc et al. (2012): Neobiota Slovenije - Invazivne tujerodne vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za biologijo, Prirodoslovni muzej Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije, Univerza v Novi Gorici, Zavod Symbiosis, Center za kartografijo favne in flore  (zaključno poročilo o rezultatih ciljnega raziskovalnega projekta)
 

Andrej Simončič et al., 2012: Invazivne tujerodne rastlinske vrste v Sloveniji ter vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostno rabo virov. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta in Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (zaključno poročilo o rezultatih ciljnega raziskovalnega projekta) (pdf, 188 strani).

 

Scalera Riccardo et al., 2012: The impacts of invasive alien species in Europe, EEA Technical report No 16/2012 (pdf, 118 strani)
 

Rabitsch Wolfgang: Invasive alien species indicators in Europe - a review of Streamlining European Biodiversity (SEBI) Indicator, EEA Technical report No 15/2012 10 (pdf, 48 strani)
  

Borut Tavčar: Poleg domačih rastlin so pognale še tuje,  Delo 13. april 2012. Odziv v pismih bralcev: Iztok Geister, Delo, 19. april 2012.

 

Rastlinske invazivne vrste in njihov vpliv na zdravje, Društvo študentov biologije, 2012 (pdf, 2 strani)

 

Dolšina Primož: Razširjenost in zastopnanost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Ljubljanice, Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Ljubljana, 2012 (pdf, 76 strani)

 

Nejc Jogan, Tinka Bačič, Simona Strgulc Krajšek in Hubert Potočnik, 2011: Popis rastišč škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia na izbranih območjih mesta Ljubljana, poglavji: Žvrklja v Ljubljani, Druge tujerodne invazivne rastlinske vrste v Ljubljani. Naročnik: Mestna občina Ljubljana, izvajalec: Biotehniška fakulteta UL, Oddelek za biologijo (pdf, 16 strani)

 

Kus Veenvliet Jana in Maja Humar, 2011. Tujerodne vrste na zavarovanih območjih - poročilo o aktivnosti za krepitev zmogljivosti v sklopu projekta WWF Zavarovana območja v dinarski regiji (pdf, 71 strani)

 

Kus Veenvliet Jana (ur.), 2011 (ponatis). Tujerodne vrste – ubežnice z vrtov. Študija v sklopu projekta Tujerodne vrste – prezrta grožnja.

 

Environmental Agency UK, 2010: Managing invasive non-native plants  (pdf, 32 strani).

 

Jochen Vandekerkhove, Ana Cristina Cardoso, 2010: Alien species and the Water Framework Directive - Questionnaire results  (pdf, 32 strani)

 

Burgiel, Stanley W. ; Muir, Adrianna A.. 2010: Invasive species, climate change and ecosystem-based adaptation : addressing multiple drivers of global change
Global Invasive Species Programme - GISP, Washington.

 

Od hišnega ljubljenčka do terorista. V: Razmišljamo in delujemo trajnostno - Priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje, Center za poklicno izobraževanje, 2010.

 

Odstranjevanje japonskega dresnika.  V: Razmišljamo in delujemo trajnostno - Priročnik za vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v izobraževanje, Center za poklicno izobraževanje, 2010.

 

Secratariat CBD, 2010: Assessment and Management of Alien Species that Threaten Ecosystems, Habitats and Species, Technical series No. 1
 

Secratariat CBD, 2010: Review of the efficiency and efficacy of existing legal instruments applicable to invasive alien species,  Technical series No. 2.
  
Secratariat CBD, 2010: Pets, Aquarium, and Terrarium Species: Best Practices for Addressing Risks to Biodiversity. Technical series No. 48.
 

European Environment Agency, 2010. Towards an early warning and information system for invasive alien species (IAS) threatening biodiversity in Europe. Technical report No 5/2010.
 

EPPO guidelines on the development of a Code of conduct on horticulture and invasive alien plants, november 2009

 

Kus Veenvliet, Jana, Paul Veenvliet, T. Bačič, Božo Frajman, Nejc Jogan, M. Lešnik & Leon Kebe, 2009. Tujerodne vrste, priročnik za naravovarstvenike. Zavod Symbiosis, Grahovo.
 

Kus Veenvliet Jana (ur.), 2009. Tujerodne vrste v Sloveniji – zbornik posveta. Grahovo. Študija v sklopu projekta Tujerodne vrste – prezrta grožnja.

  
Jež, Aljaž, 2009. Zamenjave invazivnih rastlinskih vrst z neinvazivnimi. Študija v sklopu projekta Invazivne tujerodne vrste - prezrta grožnja.

 
Dolenc, B. & M. Jamnik, 2009. Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in rastlin v slovenskih ZOO trgovinah. Študija v sklopu projekta Tujerodne vrste – prezrta grožnja.
 

Rita Merete Buttenschøn idr., 2009?. Navodila za zatiranje in preprečevanje širjenja pelinolistne ambrozije. Rezultati projekta Strategije za nadzor ambrozije / Strategies for Ambrosia control (AMBROSIA) v okviru projekta EUPHRESCO (2008-2009) (pdf, 47 strani)

 
European Commission, maj 2009. Invasive Alien Species factsheet.
 

European Commission. Invasive Alien Species, december 2008. Tematska številka biltena Natura 2000
 

Kodeks ravnanja z invazivnimi tujerodnimi vrstami v hortikulturi (Code of conduct on horticulture and invasive alien plants), Svet Evrope, 2008. 
 

European Commission. Alien species and nature conservation in the EU. The role of the LIFE program.- LIFE Focus (2004)
 

 

Članki:

 

Krajšek Zala , Špela Jakoš in Simona Strgulc Krajšek: Enkrat (za ambrozijo) ni nobenkrat, Trdoživ št. 13, 1/2018.
 

Zidar Simon, Jana Kus Veenvliet in Maarten de Groot: Opazuj in sporoči opažanja tujerodnih vrst v gozdu!, Trdoživ št. 13, 1/2018.

 
Bahčič  Erazem idr.: Kam z odstranjenimi invazivnimi tujerodnimi vrstami, Trdoživ št. 13, 1/2018.
 

Küzmič, Filip in Urban Šilc: Alien species in different habitat types of Slovenia: analysis of vegetation database. Periodicum Biologorum Vol 119, No 3, 2017 (pdf, 10 strani).

 

Jogan Nejc: Invazivne rastlinske vrste v Ljubljani II. V: Ljubljana, oktober 2014, str. 45.

 
Jogan Nejc: Invazivne rastlinske vrste v Ljubljani I. V: Ljubljana, junij 2014, str. 28.

 

Polak Slavko: Harlekinska polonica – nevarnost z vzhoda, V:Trdoživ št. 4, 2013, str. 11-14.

 
Hladnik Petra in Igor Nekrep: Tujerodna zlata rozga, nadloga Ljubjanskega barja. V: Trdoživ št.
4, 2013,  str. 15.

 

Simona Strgulc Krajšeka, Marko Novak: Plodovi pelinolistne žvrklje (Ambrosia artemisiifolia) v paketih sončničnih plodov za prostoživeče ptice, V. Acta Biologica Slovenica 1/2013, str. 3-9

 

Nino Kirbiš: Dravsko polje – another observation of the raccoon dog Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) in Slovenia. (EN) Dravsko polje – ponovno opažanje rakunastega psa Nyctereutes procyonoides (Gray, 1834) v Sloveniji. V. Natura Sloveniae 1/2013, str. 43

 

Sušnik Stane: Vsiljivec iz Japonske, ki se ne da odgnati. V: Rože&Vrt, oktober 2013, str 50-51.

 

Papež Jože: Tujerodni invazivni japonski dresnik uničuje avtohtono rastlinstvo : Nevarnost večja, kot si lahko predstavljamo. V: Kmečki glas 17.7.2013, str. 8.

 

Amc Promo Bid, Gorenjski Glas, 24. junij 2013 (str. 13-16)


Zenetos A. idr.: Alien species in the Mediterranean Sea by 2012. A contribution to the application of European Union’s Marine Strategy Framework Directive (MSFD). Part 2. Introduction trends and pathways. V: Medit. Mar. Sci. 13 (2), 2013, str. 329-352

 

Justinek Jure: Invazivne medovite rastline - priložnost ali dvorezni meč. V. Slovenski čebelar, 1/2013, str. 14.

 

Kejžar Jana in Teja Kržišnik: Ponovno o ambroziji, Avtoceste, oktober 2012, str. 4-5.

 

L. Lipej, M. Mavrič, M. Orlando-Bonaca, A. Malej: State of the Art of the Marine Non-Indigenous Flora and Fauna in Slovenia. V: Mediterranean Marine Science , Vol 13, No 2 (2012).

 

Vrezec Al, Andrej Kapla in Maja Jurc: Prvi seznam tujerodnih vsrt hroščev (Coleoptera) v Sloveniji. V: Acta entomologica Slovenica, december 2012, str 157-178

 

Duscher Tanja, priredba Boris Leskovic: Spretna lovca alivsejeda nabiralca - razširjanje rakuna in rakunastega psa, Lovec, april 2012, stran 197-199.

 

Petras Sackl Tina in Tanja Menegalija: Tujerodne rastlinske vrste na območju Triglavskega narodnega parka: vrstna sestava, značilna rastišča in upravljanje, Acta Triglavensia, februar 2012, str. 5-22

 

Rokavec Živa: Zvečer pod Tromostovje priplavajo nutrije, Dnevnik, 8.3.2012

 

Jogan Nejc: Pelinolistna žvrklja (ambrozija) tudi v Ljubljani vse bolj razširjena, Ljubljana, št. 7/2011

 

Sadar Šoba Sandi: Nemočni v boju z ambrozijo?, 24ur.com, 17. avgust 2011

 
Fitosanitarna uprava RS: Zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije, Kmečki glas, 13. julij 2011

 

Bavčar Julijana: Nad ambrozijo pred cvetenjem. Delo in Dom, 12. julij 2011

 

Ambrozijo jemljimo resno zaradi našega zdravja! (intervju z Matjažem Mastnakom), glasilo Slamnik, 3. junij 2011, stran 4-5. 

 

Ogorelec Breda: Invazivke: skromne in hitre, V: ČaSOSpis, april 2011, stran 53-54.

 

Bavčar Julijana: Nad ambrozijo tudi s sejanjem trave. Delo in Dom, 26. februar 2011

 

Tujerodne invazivne rastline lahko vodijo v propad ekosistemov / EkoDnevnik, 19.11.2010

 

Knapič Vlasta in Peter Skoberne: Lastniki zemljišč bodo morali zatirati ambrozijo. V: Okolje in prostor, junij 2010, stran 10.

 

Bevk Danilo: Tujerodni organizmi in čebelarstvo. V: Slovenski čebelar, december 2009, stran 395.

 

Franc Šivic: Novice iz sveta: Nemčija / Azijska pikapolonica. V: Slovenski čebelar, december 2009, stran 394.

 
Franc Šivic: Novice iz sveta: Francija / Azijski sršen. V: Slovenski čebelar, december 2009, stran 393.
 

Bojan Dolenc: Kritično ogroženi krap. V Forum Lov, 2009.
 

Pleteršek Barbara idr.: Želva rdečevratka (Trachemys scripta elegans) – v naravi tujerodna invazivna vrsta. Proteus, letnik 71 (2008), št. 4.
 

Jogan Nejc: Japonski dresnik (Fallopia japonica) – rastlina leta 2006. Proteus, letnik 68 (2006), št. 9-10, str. 437-440.
 

Povž Meta in Suzana Šumer: Tujerodne ribe slovenskih voda. Proteus, letnik 68 (2006), št. 9-10, str. 412-419.
 

Urban Šilc: Vsiljiva škodljivka iz Severne Amerike. Proteus, letnik 69 (2006), št. 2, str. 81-83.
 

Staša Tome: Močvirska sklednica. Proteus, letnik 66 (2004), št. 9-10, str. 455-461.
 

Frajman Božo: Žlezava nedotika (Impatiens glandulifera Royle) – invazivna vrsta v naši flori. Proteus, letnik 65 (2004), št. 6, str. 274-277.
 

Žežlina Ivan: Osica Neodryinus typhlocybae, učinkovit naravni sovražnik medečega škržatka. Proteus, letnik 66 (2004), št. 5, str. 203-208.
 

Lipej Lovrenc in Martina Orlando Bonaca: Tujerodne vrste v Jadranskem morju. V. Delo/Znanost, 14. 7. 2003
 

Bajc Martin: Medeči škržatek v Sloveniji. Proteus, letnik 66 (2003), št. 4, str. 161-169.
 

Brus Robert in Igor Dakskobler: Visoki pajesen. Proteus, letnik 63 (2001), št. 5, str. 224-228.
 

Kofol Seliger Andreja: Rod ambrozija (žvrklja). Proteus, letnik 63 (2001), št. 6, str. 276-278.
 

Jogan Nejc: Neofiti - rastline pritepenke. Proteus, letnik 63 (2000), št. 1, str. 31-36.
 

Wraber Tone: Severnoameriški rod rudbekij – že dolgo tudi v flori Slovenije. Proteus, letnik 63 (2000), št. 2, str. 82-83. 
 

 

Predstavitve:

 

Mazej Grudnik Zdenka: Predstavitev problematike invazivnih tujerodnih vrst, ERICo, 2015 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana, 9. 9. 2015) (pdf, 16 strani)

 
Vrbič Kugonič Nives in Živa Fišer Pečnikar: Invazivne tujerodne vrste rastlin na Slovenskem, ERICo in Univerza na Primorskem, 2015 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana, 9. 9. 2015) (pdf, 18 strani)

 
Šešerko Melita: Zatiranje in odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst rastlin - problematika ravnanja z odstranjenim rastlinskim materialom, ERICo, 2015 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana, Ljubljana, 9. 9. 2015) (pdf, 17 strani)

 

Genovesi Piero: Implementation phase of the Invasive Alien Species Regulation (Nature Directors Meeting, Rim, 25-26 november 2014) (pdf, 25 strani)

 

Vrbič Kugonič Nives in Živa Fišer Pečnikar: Invazivne tujerodne vrste rastlin na Slovenskem 1. del, 2. del, ERICo, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana, 25. 9. 2014) (pdf, 33 strani)

 

Šešerko Melita: Primeri poskusov odstranjevanja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst iz Slovenije in tujine – problematika ravnanja z odstranjenim rastlinskim materialom, ERICo, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Ljubljana, 25. 9. 2014) (pdf, 47 strani)

 

Mazej Grudnik Zdenka: Predstavitev problematike invazivnih tujerodnih vrst, ERICo, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper, 22. 8. 2013) (pdf, 34 strani)

 
Fišer Pečnikar Živa: Predstavitev izbranih invazivnih rastlinskih vrst, 1. del, 2. del, ERICo, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper, 22. 8. 2013) (pdf, 39 strani)

 
Kalan Katja: Biologija tigrastega komarja, Univerza na Primorskem, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper, 22. 8. 2013) (pdf, 19 strani)

 
Varljen Bužan Elena: Škodljivi vplivi divjih odlagališč na zdravje ljudi in biodiverziteto / Univerza na Primorskem, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper, 22. 8. 2013) (pdf, 11 strani)

 

Šešerko Melita: Primeri poskusov odstranjevanja in zatiranja invazivnih tujerodnih vrst iz Slovenije in tujine – problematika ravnanja z odstranjenim rastlinskim materialom ERICo, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper, 22. 8. 2013) (pdf, 32 strani)

 
Kopač Peter: Problematika invazivnih tujerodnih vrst z zdravstvenega vidika, Bolnišnica Golnik, 2014 (Delavnica na temo invazivnih tujerodnih vrst, Koper, 22. 8. 2013) (pdf, 20 strani)

 

SDTF, 2013: Seminar on International Trade and Invasive Alien Species (IAS), Gland

 

Jogan Nejc: Invazivne rastlinske vrste - dolgo prezrta grožnja naravi, 2010 (delavnica za Mestno občino Ljubljana)

 
Jogan Nejc in Strgulc Krajšek Simona: Izbrane invazivne tujerodne vrste rastlin, 2010 (delavnica za Mestno občino Ljubljana)

 
Strgulc Krajšek Simona: Ravnanje s tujerodnimi vrstami, 2010 (delavnica za Mestno občino Ljubljana)

 

Jerman Cvelbar Joži: Izvajanje Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia v letu 2010, 2010 (delavnica za Mestno občino Ljubljana)

 

Tavzes Branka: Problematika invazivnih tujerodnih vrst, Ministrstvo za okolje in prostor, 2009 (posvet: Invazivne tujerodne vrste - kako ukrepati?)

 

Kus Veenvliet Jana: Kako do odgovornega ravnanja s tujerodnimi vrstami?, Zavod Symbiosis, 2009 (posvet: Invazivne tujerodne vrste - kako ukrepati?)

 

Jogan Nejc: Invazivne rastlinske vrste - dolgo prezrta grožnja naravi, Biotehniška fakulteta, 2009 (posvet: (posvet: Invazivne tujerodne vrste - kako ukrepati?)
 

Mastnak Matjaž: Predstavitev Evropskega kodeksa o ravnanju z invazivnimi tujerodnimi vrstami v vrtnarstvu, Arboretum Volčji Potok, 2009 (posvet: Invazivne tujerodne vrste - kako ukrepati?)

 

 

Raziskave in študije, projekti:

 

Luka Kastelic: Zatiranje tujerodne invazivne rastlinske vrste kudzu v Strunjanu, Krajinski park Strunjan, 2019 (pdf, 16 strani)

 

Jana Kus Veenvliet, Paul Veenvliet: Kratko poročilo o odstranjevanju orjaškega dežena (Heracleum mantegazzianum) v letu 2018, Zavod Symbiosis, Nova vas, 2018. (pdf, 5 strani)

 

Govedič, M. & A. Vrezec, 2018. Raziskava razširjenosti signalnega raka (Pacifastacus leniusculus) v letu 2018. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. (pdf, 20 str.)

 

Rozman Sonja idr.: Strokovne podlage za obvladovanje močno razširjenih invazivnih tujerodnih vrst za vrsto popisana sklednica (Trachemys scripta),  Zavod RS za varstvo narave, 2018.

 

Erjavec Darja et al.: Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje  invazivnih tujerodnih vrst za vrsto Sirska svilnica (Asclepias syriaca L.), Zavod RS za varstvo narave, 2018.

 

Bric Barbara in Rok Hamzič: Poskusno odstranjevanje trnavca (Orocentes limosus) iz gramoznic ob Dravi v letu 2017 - Poročilo, Zavod za ribištvo Slovenije, 2017 (pdf, 21 strani)

 
Bric Barbara in Rok Hamzič: Izvedba preverjanja prisotnosti invazivne tujerodne vrste marmornati škarjar (Procambarus fallax f. virginalis) - Poročilo, Zavod za ribištvo Slovenije, 2017 (pdf, 18 strani)

 
Bric Barbara in Rok Hamzič: Strokovne podlage za program ukrepov za obvladovanje vodnih invazivnih tujerodnih vrst: psevdorazbora (Pseudorasbora parva), signalni rak (Pacifastacus leniusculus) , trnavec (Orconectes limosus), Zavod za ribištvo Slovenije, 2017 (pdf, 47 strani)

 

Govedič, M., I. Miličić & A. Lešnik, 2017. Ujemite naravo!. Končno poročilo; Ljubljana, 2017 (pdf, 37 strani);

 

Kirbiš N., Vinko D., Aljančič G. 2017. Invazivke nikoli ne počivajo: Ozaveščanje o in preprečevanje negativnega vpliva invazivnih vrst na evropsko ogrožene vrste. Končno poročilo. Ljubljana, 2017.

 

Škornik Iztok : Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2016  - Strokovno poročilo KPSS, Seča, 2017 (100 strani)

 

Osveščanje o invazivnih tujerodnih vrstah, Uredbi (EU) št. 1143/2014 o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst in o odstranitvi orjaškega dežena, Zavod Symbiosis: Orjaški dežen (Heracleum mantegazzianum) – prepoznavanje in načini odstranitve - povzetek poročila o izvedbi I. faze projekta, julij 2016 (pdf, 6 strani); Opisi izbranih invazivnih tujerodnih vrst s seznama Unije - povzetek, avgust 2016 (pdf, 22 strani); Predstavitev Uredbe 1143/2014/EU in razlaga, kaj izvajanje Uredbe prinese izbranim deležnikom - poročilo o izvedbi III. faze projekta, september 2016 (pdf, 13 strani);  Identifikacija izbranih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo - poročilo o izvedbi IV. faze projekta, oktober 2016 (pdf, 57 strani), Ključi za prepoznavanje reguliranih vrst vodnih rastlin, 2016 (pdf, 26 strani), Ključi za prepoznavanje reguliranih vrst rakov, 2016 (pdf, 19 strani), Ključi za prepoznavanje reguliranih vrst veveric, 2016 (pdf, 17 strani).

 

Izdelava strokovnih podlag za pripravo ukrepov vezanih na ravnanje z invazivnimi tujerodnimi vrstami in osveščanje : Končno poročilo, ERICo, Velenje, 2015 (pdf, 197 strani), Priloga 1: Protokoli za presojo tveganja tujerodnih vrst, Priloga 2: Upravljalski načrti (pdf, 64 strani), Priloga 3: pregled ITV (pdf, 4 strani), Priloga 4: poti vnosa (pdf, 3 strani)

 

Jogan Nejc idr.: Neobiota Slovenije. Oddelek za biologijo BF Univerze v Ljubljani, raziskovalni projekt - CRP, Ljubljana, 2012.

 

Projekt Invazivne tujerodne vrste – prezrta grožnja, Zavod Symbiosis, Botanično društvo Slovenije, Turistično društvo Boštanj in Društvo osveščenih akvaristov in vivaristov Akvaviva (2008-2009)
 

Pojavljanje invazivnih rastlin na Radenskem polju. Del projekta Proces ustanavljanja krajinskega parka Radensko polje, Center Grajski vrt Boštanj.

  

Škodljivi vnosi in upravljanje balastnih vod v slovenskem morju (aplikativni raziskovalni projekt), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2001-2003)
 

 

Diplomska in magistrska dela:

 

Video posnetki