Skoči na vsebino

NARAVA

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Špela Habič

Foto: Miha Krofel

Foto: Griša Planinc

Foto: Andrej Hudoklin

Foto: Matjaž Bedjanič

Foto: Matevž Lenarčič

Foto: Hrvoje Oršanič

Foto: Tine Mihelič

Naravo ohranjamo tako, da varujemo naravne vrednote in ohranjamo biotsko raznovrstnost. Med naravne vrednote sodi vsa naravna dediščina: redki, dragoceni, znameniti in drugi vredni naravni pojavi, na primer minerali in fosili, podzemske jame, soteske, izviri, slapovi, brzice, jezera, barja, potoki in reke z obrežji, morska obala, krajina in oblikovana narava. Biotsko raznovrstnost, to je raznovrstnost živih organizmov, ohranjamo z ohranjanjem naravnega ravnovesja.

 

Kontakt:

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za ohranjanje narave
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7475
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

 • Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline (obdobje 2011 do 2015)
  Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Načrta upravljanja krajinskega parka Sečoveljske soline za obdobje 2011 do 2021 v petletnem obdobju 2011 do 2015. Iz analize kazalnikov  doseganja ciljev parka  je razvidno, da  so varstveni cilji za ohranjanje naravnih vrednot, rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov ter habitatnih tipov, pretežno doseženi. Novica. Poročilo. (31. 8. 2017)

 • Prvi izmed kohezijskih projektov za Naturo
  Projekt Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 »Kras« je prvi projekt, ki bo v obdobju do 2020 namenjen izboljšanju stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov na območju Nature 2000 in bo sofinanciran iz evropskih kohezijskih sredstev; vodi ga javni zavod Park Škocjanske jame. Več. (24. 8. 2017)

 • Posodobljen seznam invazivnih tujerodnih vrst
  Veljati je začela Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1263 z dne 12. julija 2017 o posodobitvi seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, ki je bil vzpostavljen z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1141 v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta. Uredba. Seznam (v angleškem jeziku). Invazivne tujerodne vrste rastlin. (2. 8. 2017)

 • Vabilo k sodelovanju: sprememba pravilnika o uniformah naravovarstvenih andzornikov
  Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o službenem znaku, izkaznici in uniformi naravovarstvenih in prostovoljnih nadzornikov. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 24. avgusta 2017. (2. 8. 2017)

Pretekle aktualne objave

 

 

Predpisi

 

 

(Strategije, poročila in programi)