Skoči na vsebino

EVROPSKA UNIJA

ESPON

 

Program ESPON z letom 2015 vstopa v tretje obdobje svojega razvoja. Program ESPON (Evropsko omrežje za spremljanje prostorskega razvoja) že od leta 2000 neprekinjeno pripravlja različne prostorske analize ozemlja Evropske Unije in sosednjih držav. Osnovni namen programa je zagotavljanju podpore za uresničevanje evropskih politik in vzpostavitvi evropskega znanstvenega omrežja na področju prostorskega razvoja.

 

S tem in z razvojem novih metodologij ter orodij je program postopoma izboljšal evropsko vedenje o prostorskem razvoju, strukturah in razvojnih trendih. Opravljene raziskave zagotavljajo primerljive informacije, dokaze in analize o dinamiki prostorskega razvoja ter podajajo  ugotovitve o prostorskem kapitalu in potencialih za razvoj regij in večjih ozemelj. Veliko pozornost je program posvetil analizam prostorskih vplivov različnih evropskih politik ter pripravi scenarijev in vizij prihodnjega razvoja evropskega prostora.

 

Za pripravo novih metodologij in orodij ter izvedbo raziskav je program pritegnil vrhunske raziskovalce in praktike iz cele Evrope. Program je postopoma postal pomemben vir znanja in informacij za različne deležnike, pripravljavce politik ter odločevalce na različnih ravneh upravljanja.
 
Vsi rezultati projektov, razvita orodja, podatkovne baze, kakor tudi poročila in publikacije pripravljene s strani programa, so brezplačno na voljo na spletni strani programa ESPON.

 

 

URBACT

 

URBACT je program evropskega teritorialnega sodelovanja, katerega poslanstvo je spodbujati in podpirati trajnostni in celoviti urbani razvoj. Program sodi med instrumente evropske kohezijske politike, finančno ga podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj, države članice ter Norveška in Švica.

 

V okviru programa URBACT se izvajajo projekti, katerih namen je izmenjava izkušenj in znanj med lokalnimi in regionalnimi akterji na področju vsebin mestnih politik, katerih glavni cilj je izboljšanje učinkovitosti in vpliva mestne politike na razvoj mesta. Program URBACT II sloni na uresničevanju krovnih dokumentov s področja urbanega razvoja – Leipziška listina o trajnostnem razvoju mest ter priporočilo komisije »Regije za gospodarske spremembe«. Kot instrument izvajanja teh načel se izpostavlja izvajanje akcijskih načrtov, ki so lahko vključeni v različne programe na lokalni in regionalni.
 
Več informacij o programu URBACT v slovenskem jeziku je na voljo na spletni strani URBACT SLOVENIJA.

 

 

Navodila o upravičenih stroških slovenskih projektnih partnerjev v projektih medregionalnega programa evropskega teritorialnega sodelovanja URBACT III v programskem obdobju 2014-2020 (pdf)