Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VLAGANJE V VODNI SEKTOR ZA IZPOLNITEV ZAHTEV PRAVNEGA REDA UNIJE NA PODROČJU OKOLJA TER ZA ZADOVOLJITEV POTREB PO NALOŽBAH, KI JIH OPREDELIJO DRŽAVE ČLANICE IN KI PRESEGAJO TE ZAHTEVE

 

Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in oskrbe s pitno vodo je Ministrstvo za okolje in prostor v vlogi posredniškega organa takoj po sprejetju pravnih in vsebinskih podlag pričelo z vodenjem aktivnosti na t.i. 11 projektih, ki so bili skladno s sklepom Vlade RS št. 544400-10/2014/13 z dne 10. 6. 2014 in izjavo Vlade RS št. 54400-22/2014/4 z dne 6. 11. 2014 določeni kot prednostni projekti v finančni perspektivi 2014-2020, ter na projektih, kjer iz sklepov Evropske komisije o potrditvi velikega projekta v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 izhajajo obveznosti po izvedbi 2. faze projekta. Prve odločitve o podpori v finančni perspektivi 2014-2020 so bile tako izdane Ministrstvu za okolje in prostor (več v sporočilu za javnost).  Vsi projekti so že prejeli odobritev sredstev in so v izvajanju.

 

Za preostanek sredstev bo neposredna potrditev projektov načeloma možna za tiste projekte, ki izpolnjujejo merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki jih je potrdil odbor za spremljanje OP EKP 2014-2020 in izkazujejo pripravljenost za pričetek izvajanja v letih 2017 in 2018 ter ob spoštovanju sektorske politike Ministrstva za okolje in prostor prispevajo k doseganju ciljev in kazalnikov iz OP EKP 2014-2020 in so vključeni v Dogovor za razvoj regij. Proces priprave dogovora, v katerem Ministrstvo za okolje in prostor neposredno sodeluje, vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 

 
Specifični cilj: zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda

Višina sredstev KS: 125,1 mio EUR

 

Izdane odločitve o podpori:

 

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale - Kamnik
Upravičenci: občine Kamnik, Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Komenda, Mengeš, Trzin
Vrednost projekta: 39,05 mio EUR
Prispevek skupnosti: 23,92 mio EUR

 

Projekt: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja - 2. sklop (2. faza) 
Upravičenci: Mestna občina Kranj
Vrednost projekta: 16,58 mio EUR
Prispevek skupnosti: 5,61 mio EUR

 

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja
Upravičenci: Mestna občina Ljubljana, Občina Medvode, Občina Vodice
Vrednost projekta: 135,62 mio EUR
Prispevek skupnosti: 68,88 mio EUR

 

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop
Upravičenec: Občina Log-Dragomer
Vrednost projekta: 17,63 mio EUR
Prispevek skupnosti: 7,65 mio EUR

 

Projekt: Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)
Sklad: ESRR
Upravičenec: Občina Prevalje
Vrednost projekta: 9,2 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,1 mio EUR

 

 

Specifični cilj: večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo

 

Višina sredstev KS: 125 mio EUR

 

Izdane odločitve o podpori:

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Domžale - Kamnik
Upravičenci: občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Moravče, Trzin
Vrednost projekta: 11,38 mio EUR
Prispevek skupnosti: 6,94 mio EUR

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica - Ribnica - Kočevje
Upravičenci: občine Kočevje, Ribnica, Sodražica
Vrednost projekta: 30,82 mio EUR
Prispevek skupnosti: 18,77 mio EUR

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop
Upravičenci: občini Pivka, Postojna
Vrednost projekta: 34,81 mio EUR
Prispevek skupnosti: 21,83 mio EUR

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 2. sklop
Upravičenci: občine Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna, Škofljica
Vrednost projekta: 11,01 mio EUR
Prispevek skupnosti: 6,08 mio EUR

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo Suhe krajine
Upravičenci: občine Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Mirna Peč, Kočevje, Žužemberk
Vrednost projekta: 36,08 mio EUR
Prispevek skupnosti: 20,84 mio EUR

 

Projekt: Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske
Upravičenci: občine Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke Toplice
Vrednost projekta: 22,31 mio EUR
Prispevek skupnosti: 12,96 mio EUR

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save - 2. sklop
Upravičenci: občina Radovljica
Vrednost projekta: 1,01 mio EUR
Prispevek skupnosti: 0,61 mio EUR

 

Projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop
Upravičenci: občine Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka
Vrednost projekta: 49,89 mio EUR
Prispevek skupnosti: 29,97 mio EUR

 

Specifični cilj: doseganje dobrega kemijskega in ekološkega stanja voda

 

Višina sredstev KS: 14 mio EUR

 

Izdane odločitve o podpori: trenutno še ni nobene izdane odločitve o podpori.