Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

VAROVANJE IN OBNAVLJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI IN TAL TER SPODBUJANJE EKOSISTEMSKIH STORITEV, VKLJUČNO Z OMREŽJEM NATURA 2000 IN ZELENIMI INFRASTRUKTURAMI

 

Specifični cilj: Izboljšanje stanja evropsko pomembnih vrst in habitatnih tipov, prednostno tistih v slabem stanju ohranjenosti in endemičnih vrst.

 

Za Slovenijo je značilna izjemno pestra in sorazmerno dobro ohranjena narava. Ohranitveno stanje številnih habitatnih tipov in vrst se je kljub različnim varstvenim režimom in precejšnjemu napredku na nekaterih področjih (Natura 2000, zavarovana območja, uvedba ukrepa kmetijsko-okoljskih plačil…) v razmeroma kratkem času poslabšalo.

 
V okviru prednostne naložbe 6.2 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti (Natura 2000) se zato sofinancirajo projekti, s katerimi se z neposrednimi ukrepi na terenu (obnova in vzdrževanje ekosistemov, obvladovanje invazivnih vrst, prilagojena kmetijska ali gozdarska dejavnost, vzpostavitev koridorjev…) izboljša stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov na območjih Natura 2000, prednostno tistih v slabem stanju ohranjenosti in endemičnih vrst. Sredstva bodo porabljena na tistih območjih Nature 2000, kjer je največ vrst in habitatnih tipov v neugodnem stanju ohranjenosti in kjer je mogoče doseči največji sinergični učinek - varstveni, gospodarski in družbeni.

 

Projekti predvideni za sofinanciranje so zapisani Programu upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015 – 2020, Priloga 6.4 Načrtovani projekti, Tabela A: Prednostni projekti izboljšanja stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov in s tem povezane interpretacije ohranjanja narave (in kulturne dediščine).

 

Višina sredstev ESRR: 40,52 mio EUR

 

Upravičenci: upravljavci zavarovanih območij in območij Natura 2000, javni zavodi, občine, podjetja, nevladne organizacije, ministrstva, institucije regionalnega razvoja.

 

Relevantni dokumenti:

 

Izdane odločitve o podpori:

 

Projekt: Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras
Upravičenci: Javni zavod Park Škocjanske jame, Zavor RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Elektro Primorska d.d., Občina Divača, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Vrednost projekta: 2,97 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,38 mio EUR

 

Projekt: Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita
Upravičenci: Javni zavod Notranjski regijski park, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Zavod Znanje Postojna, Občina Postojna, Občina Logatec
Vrednost projekta: 4,73 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,79 mio EUR

 

Projekt: Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini
Upravičenci: Zavod za ribištvo Slovenije, Direkcija RS za vode, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, Mestna občina Nova Gorica, Občina Ajdovščina, Občina Miren – Kostanjevica, Zavod RS za varstvo narave,
Vrednost projekta: 3,34 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,67 mio EUR

 

Projekt: Izboljšanje stanja bazičnih nizkih in prehodnih barij v osrednji Sloveniji in na Gorenjskem
Upravičenci: Zavod RS za varstvo narave, Občina Bled, Občina Logatec, Občina Trzin, PARNAS Zavod za kulturo in turizem Velike Lašče
Vrednost projekta: 1,96 mio EUR
Prispevek skupnosti: 1,57 mio EUR

 

Projekt: Vzdrževanje kmetijske krajine za ptice in metulje na Goričkem
Upravičenci: Javni zavod Krajinski park Goričko, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Murska Sobota, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
Vrednost projekta: 1,78 mio EUR
Prispevek skupnosti: 1,42 mio EUR

 

Projekt: Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA
Upravičenci: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
Vrednost projekta: 4,13 mio EUR
Prispevek skupnosti: 3,29 mio EUR

 

Projekt: Izboljšanje stanja vrst in habitatnih tipov v Triglavskem narodnem parku – VrH Julijcev
Upravičenci: Javni zavod Triglavski narodni park, Društvo za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, občina Tolmin, Planinska zveza Slovenije, Turizem Bohinj – zavod za pospeševanje turizma, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Zavod za gozdove Slovenije, Zavod za ribištvo Slovenije
Vrednost projekta: 3,69 mio EUR
Prispevek skupnosti: 2,95 mio EUR