Skoči na vsebino

KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020 NA PODROČJU OKOLJA IN PROSTORA

 

Slovenija v finančnem obdobju 2014-2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. V okviru izvajanja kohezijske politike v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa za sredstva v okvirni višini 501,3 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Področju okolja so namenjene naslednje prednostne usmeritve:

 

Kontakt: 

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za vode in investicije
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7340
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

  • Projekt Ukrepi za ohranjanje in izboljšanje stanja ogroženih živalskih vrst in habitatov v Vipavski dolini »VIPava« bo prejel finančno podporo Evropske unije. Vrednost projekta znaša 3,3 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Slovenija. Več.
  • Z evropskimi sredstvi bosta financirana največji okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in prvi projekt s področja varstva in obnove biotske raznovrstnosti z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras. Več.
  • Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je 11. 8. 2017 potrdilo prva seznama izbranih operacij, ki bodo financirane z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Več.
  • Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila predstavitve projekta regije Jugovzhodna Slovenija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke. Več. (10.6.2017)
  • EU projekt, moj projekt 2017 – začetek glasovanja! Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začenja z drugo fazo komunikacijske akcije, in sicer EU projekt, moj projekt 2017 – glasovanje. Slovenija zaključuje programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav članic EU. Uresničenih je bilo 5700 projektov, ki so Sloveniji prinesle mnoge uspešne zgodbe, številnim ljudem lepšo prihodnost in so pripomogli k varovanju okolja. Na dnevu odprtih vrat, ki bodo potekali 9. in 10. junija 2017, bodo predstavljeni projekti, ki bodo v okviru glasovanja na spletni strani prejeli največ glasov. Glasovi se zbirajo do 8. maja 2017, na dan Evrope 9. maja pa bodo razglasili regijske zmagovalce z največ prejetimi glasovi. Vabljeni, da tudi vi oddate glas za "moj projekt". Svoj glas lahko oddate na povezavi.

Pretekle aktualne objave 

 

 

 

Dokumenti

Vsi ostali dokumenti vključno z navodili Organa upravljanja so objavljeni na spletni strani http://www.eu-skladi.si/