Skoči na vsebino

KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020 NA PODROČJU OKOLJA IN PROSTORA

 

Slovenija v finančnem obdobju 2014-2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. V okviru izvajanja kohezijske politike v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa za sredstva v okvirni višini 501,3 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Področju okolja so namenjene naslednje prednostne usmeritve:

 

Kontakt: 

Ministrstvo za okolje in prostor

Direktorat za vode in investicije
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7340
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

  • Z evropskimi sredstvi bosta financirana največji okoljski projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja in prvi projekt s področja varstva in obnove biotske raznovrstnosti z naslovom Zagotavljanje primerne rabe kraških travišč in ostenij za ohranjanje izbranih habitatnih tipov in vrst na območju Nature 2000 – Kras. Več.
  • Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je 11. 8. 2017 potrdilo prva seznama izbranih operacij, ki bodo financirane z uporabo mehanizma celostnih teritorialnih naložb. Več.
  • Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen se je udeležila predstavitve projekta regije Jugovzhodna Slovenija Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke. Več. (10.6.2017)
  • EU projekt, moj projekt 2017 – začetek glasovanja! Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začenja z drugo fazo komunikacijske akcije, in sicer EU projekt, moj projekt 2017 – glasovanje. Slovenija zaključuje programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav članic EU. Uresničenih je bilo 5700 projektov, ki so Sloveniji prinesle mnoge uspešne zgodbe, številnim ljudem lepšo prihodnost in so pripomogli k varovanju okolja. Na dnevu odprtih vrat, ki bodo potekali 9. in 10. junija 2017, bodo predstavljeni projekti, ki bodo v okviru glasovanja na spletni strani prejeli največ glasov. Glasovi se zbirajo do 8. maja 2017, na dan Evrope 9. maja pa bodo razglasili regijske zmagovalce z največ prejetimi glasovi. Vabljeni, da tudi vi oddate glas za "moj projekt". Svoj glas lahko oddate na povezavi.

Pretekle aktualne objave 

 

 

 

Dokumenti

Vsi ostali dokumenti vključno z navodili Organa upravljanja so objavljeni na spletni strani http://www.eu-skladi.si/