Skoči na vsebino

KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020 NA PODROČJU OKOLJA

 

Slovenija v finančnem obdobju 2014-2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada. Evropska komisija je opredelila 11 tematskih ciljev, znotraj katerih lahko države članice financirajo ukrepe evropske kohezijske politike in z njimi prispevajo k skupnemu doseganju ciljev Strategije EU 2020. V okviru izvajanja kohezijske politike v Sloveniji Ministrstvo za okolje in prostor opravlja naloge posredniškega organa za sredstva v okvirni višini 501,3 milijonov evrov iz Kohezijskega sklada in iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Področju okolja so namenjene naslednje prednostne usmeritve:

 

Kontakt: 

Ministrstvo za okolje in prostor

mag. Gabriel Mezang Nkodo, vodja posredniškega organa
Dunajska cesta 47
1000 Ljubljana
tel. 01/478 7025
e-pošta: gp.mop(at)gov.si

 

 

Aktualno:

  • EU projekt, moj projekt 2017 – začetek glasovanja! Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko začenja z drugo fazo komunikacijske akcije, in sicer EU projekt, moj projekt 2017 – glasovanje. Slovenija zaključuje programsko obdobje 2007–2013 kot ena najuspešnejših držav članic EU. Uresničenih je bilo 5700 projektov, ki so Sloveniji prinesle mnoge uspešne zgodbe, številnim ljudem lepšo prihodnost in so pripomogli k varovanju okolja. Na dnevu odprtih vrat, ki bodo potekali 9. in 10. junija 2017, bodo predstavljeni projekti, ki bodo v okviru glasovanja na spletni strani prejeli največ glasov. Glasovi se zbirajo do 8. maja 2017, na dan Evrope 9. maja pa bodo razglasili regijske zmagovalce z največ prejetimi glasovi. Vabljeni, da tudi vi oddate glas za "moj projekt". Svoj glas lahko oddate na povezavi.
  • Slovenija Evropski komisiji posredovala vlogo za potrditev finančno najobsežnejšega okoljskega projekta programskega obdobja 2014–2020. Več.
  • Iz naslova prednostnih osi 2., 5. in 6. je bilo s strani Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do danes izdanih 12 odločitev o podpori projektom, katerih skupna vrednost z DDV znaša več kot 266 mio EUR. Iz naslova sredstev evropske kohezijske politike prispevek Evropske unije, to je sredstva Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, znaša 166,3 mio EUR, prispevek slovenske udeležbe 35,3 mio EUR. Upravičenci oziroma prejemniki sredstev evropske kohezijske politike so tako občine kot tudi organi v sestavi ministrstev ter druge javne institucije. Vsi omenjeni projekti so že v izvajanju.
    Do konca februarja 2017 je bilo na projektih z izdanimi odločitvami o podpori realiziranih izplačil iz državnega proračuna RS v višini 35,5 mio EUR evropskih sredstev in 6,3 mio EUR lastne slovenske udeležbe.

 

 

 

Dokumenti

Vsi ostali dokumenti vključno z navodili Organa upravljanja so objavljeni na spletni strani http://www.eu-skladi.si/